ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Finančni načrt
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
  70. člen zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99), 13., 51. in 54. člen statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Na podlagi 70. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99), 13., 51. in 54. člena statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod), je Skupščina Zavoda na 4.seji, dne 23.11.2006 sprejelaSKLEP
O REBALANSU FINANČNEGA NAČRTA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
ZA LETO 2006I.

V skladu s IV. in V. točko finančnega načrta Zavoda za leto 2006 Skupščina Zavoda ugotavlja:
1. da se načrtovana sredstva za dodatni program za leto 2005 niso v celoti porabila v letu 2005, zato se neporabljena sredstva prenesejo v leto 2006,
2. Skupščina Zavoda ni oblikovala rezervnega sklada in so bila ta sredstva z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2006 po arbitražnem sklepu razporejena za financiranje še dodatnih programov za leto 2006, ki niso bili predvideni s finančnim načrtom Zavoda za leto 2006,
3. da je bil na pobudo Zavoda sprejet zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o obveznih zavarovanjih v prometu, katerega finančni učinki vplivajo na znižanje načrtovanih prihodkov,
4. da se je spremenila osnova na katero se je pripravljal finančni načrt Zavoda za leto 2006, sprejet na Skupščini Zavoda dne 13.01.2006,
5. da projekcija finančnega poslovanja Zavoda v letu 2006 (pripravljena na podlagi realizacije v obdobju januar – julij 2006) kaže na nekatera odstopanja načrtovanih prihodkov in odhodkov Zavoda od finančnega načrta Zavoda za leto 2006.

Navedene spremembe posledično pomenijo večji obseg prvotno načrtovanih prihodkov in odhodkov po finančnem načrtu Zavoda za leto 2006, ki po 54. členu statuta Zavoda narekujejo rebalans finančnega načrta Zavoda za leto 2006.
II.

Druga točka finančnega načrta Zavoda za leto 2006 štev. 0201-2/5-2006 z dne 13.01.2006 se spremeni in glasi:

»Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, izraženi v tekočih cenah, izkazujejo po tem rebalansu finančnega načrta v letu 2006 naslednje vrednosti:
           v tisoč SIT
           LETO 2006
           A. Bilanca prihodkov in odhodkov:
           Prihodki
           444.842.430
           Odhodki
           448.058.291
           Primanjkljaj
           -3.215.862
           B. Račun finančnih terjatev in naložb:
           Prejeta vračila danih posojil
           5.130
           Dana posojila
           0
           Prejeta minus dana posojila
           5.130
           C. Račun financiranja:
           Zadolževanje
           0
           Odplačila dolga
           0
           Neto zadolževanje
           0
           ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
           -3.210.732


Natančnejši pregled prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja je prikazan v prilogi 1 in 2, ki sta sestavni del tega rebalansa finančnega načrta.«

III.

Tretja točka finančnega načrta Zavoda za leto 2006 štev. 0201-2/5-2006 z dne 13.01.2006 se spremeni in glasi:

»Zavod v letu 2006 načrtuje računovodski primanjkljaj v višini 3.216 milijonov tolarjev. Vir za kritje primanjkljaja Zavoda predstavlja presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu za leto 2005.
S tem rebalansom finančnega načrta so namenska sredstva za odpravo nesorazmerij plač v letu 2006 načrtovana v višini 2.017 milijonov tolarjev. Za načrtovani znesek se ob zaključnem računu za leto 2006 poveča splošni sklad Zavoda, s čimer se zagotavlja vir za financiranje odprave nesorazmerij v osnovnih plačah v javnem sektorju na osnovi zakona o sistemu plač v javnem sektorju, v letu, ko se bodo plače začele obračunavati po zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. Tako vzpostavljeni načrtovani namenski vir za odpravo nesorazmerij plač v javnem sektorju se porabi izključno za ta namen.
Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij plač, načrtovana s tem rebalansom finančnega načrta, Zavod izloči in zbira na posebnem podračunu v skladu z Navodilom za izračun višine namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah za leto 2006 (Ur. list RS 74/06).«

IV.


Točki IV. In V. finančnega načrta Zavoda za leto 2006 se brišeta.

Ostale določbe finančnega načrta Zavoda za leto 2006, sprejetega na Skupščini Zavoda dne 13.01.2006, ostanejo nespremenjene in skupaj s temi dopolnitvami tvorijo rebalans finančnega načrta Zavoda za leto 2006.
Številka: 0201-4/4-2006
Datum: 23.11.2006 Predsednica Skupščine Zavoda
Pavlina Svetič


Obrazložitev rebalansa finančnega načrta Zavoda za leto 2006: Obrazložitev RFN 2006 za Skupščino.doc

Priloga 1 in 2 k rebalansu finančnega načrta Zavoda za leto 2006 po ekonomski in interni klasifikaciji: RFN 2006_1.xlsDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane