ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Finančni načrt
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
Na podlagi 3. alineje drugega odstavka 70. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19) ter 4. točke 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Skupščina Zavoda za zdravstvenega zavarovanja Slovenije na 2. izredni seji 8. 1. 2020 sprejela naslednji

S k l e p:


1. Skupščina Zavoda za zdravstvenega zavarovanja Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) določi Finančni načrt ZZZS za leto 2020 (v nadaljevanju finančni načrt), ki velja za koledarsko leto 2020, ki se začne s 1. januarjem 2020 in konča z 31. decembrom 2020.
    S finančnim načrtom se določajo prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki ZZZS za leto 2020 za financiranje programov in storitev zdravstvene dejavnosti, za uresničevanje ostalih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ter za delo službe ZZZS.

2. Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, izraženi v tekočih cenah v evrih izkazujejo po finančnem načrtu v letu 2020 naslednje vrednosti:

    Natančnejši pregled bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja je prikazan v Prilogi 1 (po ekonomski klasifikaciji) in v Prilogi 2 (po interni namenski klasifikaciji), ki sta sestavna dela finančnega načrta.

3. V primeru presežka prihodkov nad odhodki se skladno s 60. členom Statuta ZZZS oblikuje rezervni sklad v višini 25 % presežka prihodkov nad odhodki.Prilogi:
- Priloga 1 – Pregled bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po ekonomski klasifikaciji
- Priloga 2 - Pregled bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po interni namenski klasifikacijiŠtevilka: 9000-9/2019-DI/8
Ljubljana, 8. 1. 2020


Priloga 1: FN ZZZS 2020 Priloga 1.pdfFN ZZZS 2020 Priloga 1.pdf
Priloga 2: FN ZZZS 2020 Priloga 2.pdf


Sklep Skupščine: FN 2020 sklep.pdfFN 2020 sklep.pdf
Sklep Vlade RS: SklepVlade_P.pdfDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane