ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
VSEM SOCIALNOVARSTVENIM ZAVODOM,

ZAVODOM ZA IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE Številka: 0072-25/2016-DI/1

DOBAVITELJEM MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV Datum: 6. januar 2017Zadeva: Okrožnica MP št. 1/2017: Vračilo izposojenih MP za zavarovane osebe, ki stalno bivajo v socialnovarstvenih zavodih

  1. Izhodišče
Na podlagi 100. člena POZZ* so zavarovane osebe dolžne vrniti dobavitelju izposojene medicinske pripomočke (v nadaljevanju MP), če stalno bivajo v socialnovarstvenem zavodu (v nadaljevanju SVZ). Sporočamo vam, da so območne enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) pristopile k zahtevam za vračilo izposojenih MP za zavarovane osebe, ki bivajo v SVZ. V času bivanja v SVZ je te MP dolžan zagotoviti SVZ v okviru svojih materialnih stroškov (v nadaljevanju MS) glede na določila 65. člena POZZ.

Posamezna območna enota Zavoda praviloma vodi zahteve za vračilo MP v tistih SVZ, s katerimi ima sklenjeno pogodbo (po pogodbah SVZ, ne po dobaviteljih), lahko pa zahteve za vračilo MP vodi tudi druga območna enota, če gre za organizacijsko enoto SVZ na območju druge območne enote Zavoda.

V zvezi z MP, ki so jih dolžni zagotavljati SVZ iz svojih MS, je Zavod izdal že Okrožnico MP 1/2016. Seznam MP, ki je priloga Okrožnice MP/1/2016 se ne spreminja, ob tem pa vračil izposojenih MP območne enote Zavoda ne bodo zahtevale za zavarovane osebe,
  • ki bivajo v zavodih za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami,
  • ki so v dnevnem varstvu v SVZ in
  • morebitnih drugih primerih, ko zavarovana oseba pretežno biva izven SVZ (in ne pri izvajalcu zdravstvenih storitev-bolnišnica, zdravilišče, rehabilitacija…).
  2. Vračanje izposojenih MP
SVZ prosimo, da zavarovane osebe o dolžnosti vračila izposojenih MP iz seznama (točka 4 te Okrožnice) seznanite:
  • tako pred začetkom bivanja v SVZ,
  • kakor tudi osebe, ki že bivajo v SVZ.
SVZ bodo s strani območnih enot Zavoda prejeli poseben dopis, s seznamom zavarovanih oseb, vrstami medicinskih pripomočkov in dobavitelji (sedež, poslovne enote in telefonska številka), pri katerih so si zavarovane osebe MP izposodile, niso pa jih vrnile.

Seznam prejetih MP po zavarovanih osebah lahko SVZ pridobi v sistemu On-line, v funkciji Branje prejetih MP. MP, ki jih zavarovane osebe vrnejo, v funkciji Branje prejetih MP ne prikazujemo več.
Prosimo, da zavarovane osebe seznanite in njim in njihovim svojcem pomagate pri izvedbi dolžnosti vračila izposojenih MP s seznama. Dobavitelj je ob vračilu MP dolžan zavarovani osebi izdati potrdilo o vračilu in vračilo evidentirati v sistemu On-line.
  3. Poziv k vračilu zavarovani osebi
Zavarovano osebo, ki MP ne bo vrnila na podlagi seznama, ki ga je prejel SVZ, bo območna enota Zavoda pozvala k vračilu izposojenega MP z osebnim pozivom. Pozivi zavarovanim osebam bodo poslani priporočeno s povratnico na naslov SVZ. Če zavarovana oseba stalno ne biva v SVZ, naj v roku iz poziva, o tem obvestiti območno enoto zavoda, ki je poziv izdala, da bo odločila o upravičenosti do nadaljnje izposoje MP. Vzorec poziva zavarovani osebi je v prilogi.

Po izteku desetdnevnega roka (10 dni) od prejema poziva s strani zavarovane osebe, bo območna enota zaključila izposojo v evidencah Zavoda. Na tej podlagi bo lahko nato dobavitelj zahteval vračilo izposojenih MP od zavarovane osebe. Podatke o neupravičeni nadaljnji izposoji dobavitelj pridobiva v sistemu On-line, v funkciji »Branje upravičenega števila dni izposoje«. Nadaljnji obračun dnevnega najema bo po izteku 10 dnevnega roka onemogočen.

  4. Seznam MP za vračilo, če oseba biva v SVZ
Vračilo se zahteva za naslednje vrste MP, ki se izposojajo zavarovanim osebam:
  • 504 voziček na ročni pogon standardni
  • 540 voziček na ročni pogon za otroke standardni
  • 506 otroški tricikel
  • 512 hodulja navadna
  • 513 hodulja s kolesi
  • 561 hodulja za zadajšnji vlek
  • 519 negovalna postelja
  • 522 posteljna mizica
  • 523 prenosni nastavljivi hrbtni naslon
  • 524 sobno dvigalo
  • 527 varovalna posteljna ograja (za eno stran)
  • 528 varovalna posteljna ograja (za obe strani)
  • 555 trapez za obračanje posteljni
  • 556 trapez za obračanje prostostoječi
  • 701 dvigalo za kopalnico
  • 801 blazina za posteljo.
Lepo pozdravljeni.


Pripravila:
Alenka Franko Hren Področje za odločanje o pravicah
in za medicinske pripomočke
Vodja-direktorica področja I
Uršula Jerše Jan
             po pooblastilu Vodja oddelka I
Drago Perkič


Priloga 1x.
Poziv k vračilu izosojenega MP 9.11.2016.docxV vednost: Skupnost socialnih zavodov SlovenijePodpisana okrožnica:Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane