ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Pravni akti - Splošni dogovor
 
Elektronska Gradiva

 
Začetek veljavnosti: 01.01.2006
Začetek uporabe:

Podlage za objavo in posodobitev
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
  Splošni dogovor za pogodbeno leto 2005

  Na podlagi 62. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: Dogovor 2005) so partnerji, sestavljeni iz predstavnikov Ministrstva za zdravje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, Zdravniške zbornice Slovenije, Lekarniške zbornice Slovenije, Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in Skupnosti organizacij za usposabljanje Slovenije, na arbitraži dne 24.02.2006 ter na korespondenčni seji dne 09.03.2006, določili besedilo

  Aneksa št. 5
  k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2005

  1. člen


  V 10. točki 8. člena Dogovora 2005 se doda nova alineja, ki glasi:
  »- dejavnost zdraviliškega zdravljenja (nemedicinski oskrbni dan) 2,722«

  2. člen

  13. odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:

  (13) Izvede se prestrukturiranje enkratnih dodatnih programov, in sicer:
  V kolikor izvajalec do 31.12.2005 ni realiziral celotnega plana posameznega programa, z izvajanjem tega nadaljuje do ravni plana, v kolikor število čakajočih na dan 31.12.2005 presega plan* oz. do ravni števila čakajočih, v kolikor je število čakajočih na dan 31.12.2005 pri izvajalcu manjše od plana. V tem primeru se izvajalcem plan programa zmanjša in prerazporedi k tistim izvajalcem, pri katerih število čakajočih presega dosedaj dogovorjeni plan programa. Prerazporeditev se izvede na podlagi deleža števila čakajočih posameznega izvajalca v skupnem številu čakajočih vseh izvajalcev posameznega programa na dan 31.12.2005 (vendar največ do ravni števila čakajočih).
  *Kot kriterij se upošteva nerealizirani del plana

  Navedeni kriteriji se uporabijo za vse programe navedene v drugi tabeli 7. člena Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2005 razen za programe diagnostike in ambulantne obravnave in rehabilitacije po nezgodni možganski poškodbi. Izvajalci, ki enkratne dodatne programe izvajajo v okviru diagnostike in specialistične ambulantne dejavnosti in rehabilitacije po nezgodni možganski poškodbi, nadaljujejo z izvajanjem do sedaj nerealiziranega programa. Enkratni dodatni programi se izvajajo do 31.10.2006.

  Za enkratne dodatne programe izvajalci posredujejo ZZZS poimenske elektronske sezname čakajočih po posameznih programih na dan 31.12.2005 in sicer najkasneje do 7.3.2006, ki jih ZZZS obdela s predstavniki stroke in Ministrstva za zdravje najkasneje do 15.3.2006 (v kolikor bodo podatki posredovani). Seznam čakajočih se pripravi na naslednji način:

  Za posamezne enkratne dodatne programe posredujejo izvajalci Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije poimenske elektronske sezname čakajočih. Elektronske sezname posredujejo izvajalci za naslednje programe:
  1. operacije sive mrene,
  2. operacije na ožilju,
  3. operacije kil,
  4. žolčnih kamnov,
  5. balonske diletacije koronarnih arterij,
  6. angiografije,
  7. koronarografije,
  8. operacije golše,
  9. operacije nosu in grla,
  10. ortopedske operacije
  a, endoproteze kolka,
  b. endoprteze kolena in gležnja,
  c. ortopedske operacije rame,
  11. CT preiskave,
  12. MR preiskave,
  13. operacije na odprtem srcu.
  • V kolikor čakalno knjigo izvajalci vodijo s programom:
  - Podatke zapišejo v TXT datoteko s fiksnimi dolžinami polj,
  - Struktura zapisa je: zaporedna številka (dolžina 6), datum vpisa (10), šifra zdravnika h kateremu je naročen (5), ZZZS številka - ni obvezen podatek (9), priimek zavarovane osebe (24), ime zavarovane osebe (24), datum rojstva (10), naslov bivališča s poštno številko in pošto (50), načrtovani datum pregleda/posega/storitve (10).
  - Vsak zapis je v svoji vrstici (na koncu posameznega zapisa mora biti znak za »CR+LF«
  - Vse zapise datumov zapišejo v obliki DD.MM.LLLL
  - Datoteko imenovano ime_izvajalca.TXT pošljejo na disketi na sedež območne enote. Za vsako vrsto storitve posebej pripravijo izvajalci ločene datoteke (posebej za sivo mreno, operacije na ožilju itd. Za ortopedske operacije posredujejo sezname (datoteke) ločeno za kolk, ločeno za koleno in gleženj ter ločeno za ramo)
  • V kolikor čakalno knjigo izvajalci vodijo ročno (na papirju):
  - S pomočjo programa MS Excel v stolpce vnesejo podatke: zaporedna številka, datum vpisa, šifra zdravnika h kateremu je naročen, ZZZS številka zavarovane osebe (ni obvezen podatek), priimek zavarovane osebe, ime zavarovane osebe, datum rojstva, naslov bivališča s poštno številko in pošto, vrsta pregleda/posega/storitve. Vse zapise datumov zapišejo v obliki DD.MM.LLLL
  - Datoteko poimenovano z ime_izvajalca.XLS pošljejo na disketi na sedež območne enote.
  Posredovani seznami čakajočih so podlaga za pridobitev dodatnih sredstev v partnerskih dogovarjanjih za leto 2006.

  3. člen

  Doda se novi zadnji odstavek 26. člena Dogovora 2005, ki se glasi:
  - Izvajalcem, ki so v letu 2005 in 2006 izvedli dodaten program za koloskopije, se dodatno plačajo še histopatološke preiskave v skupni višini 3.817.167 SIT.

  4. člen

  Ta aneks velja od podpisa vseh partnerjev, uporablja pa se od 01.01.2006.

  Številka: 5102-1/2005-A5
  Datum: 09.03.2006


            Ministrstvo za zdravje
            Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
          Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
          Zdravniška zbornica Slovenije
          Lekarniška zbornica Slovenije
          Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč
          Skupnost socialnih zavodov Slovenije
          Skupnosti organizacij za usposabljanje SlovenijeDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane