31. avgust 2019
Rok za prijavo na razpis programov zdravstvenih storitev


ZZZS je 20. aprila 2019 v časniku Dnevnik in na svoji spletni strani objavil Sklep o razpisu za sklepanje pogodb za opravljanje programov zdravstvenih storitev. Razpis zajema naslednje dejavnosti:
- splošna in dispanzerske dejavnosti, vključno s programom iz prve in druge točke 6. odstavka 24. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019,
- zobozdravstvene dejavnosti,
- dejavnost reševalne službe in nujne medicinske pomoči,
- specialistične ambulantne dejavnosti in dejavnost dializ,
- specialistične bolnišnične dejavnosti,
- zdraviliško zdravstveno dejavnost,
- lekarniško dejavnost,
- dejavnost zdravstvene nege in druge zdravstvene dejavnosti, ki jih opravljajo domovi za starejše in drugi socialnovarstveni zavodi ali gospodarske družbe,
- dejavnost Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Na razpis se lahko prijavijo javni zdravstveni zavodi, gospodarske družbe in drugi zavodi ter zasebni zdravstveni delavci, ki imajo dovoljenje in koncesijo za opravljanje javne zdravstvene službe:
      - in še nimajo sklenjene pogodbe z ZZZS ali imajo sklenjeno začasno pogodbo,
      - se prijavljajo za izvajanje programov, za katere je širitev opredeljena v 24. členu Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019, vendar izvajalci za izvajanje teh programov niso poimensko navedeni v navedenem dogovoru ali seznamu Ministrstva za zdravje.


Rok za oddajo ponudb je 31.8.2019, razen za program iz prve in druge točke 6. odstavka 24. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019 (program splošne ambulante/družinske medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja v izbranih izpostavah ZZZS), za katerega je rok 6. 5. 2019. V primeru, da ZZZS za celotni program iz prve in druge točke 6. odstavka 24. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019 ne bo sklenil pogodb skladno z 8. točko razpisa, se rok za prijavo na razpis podaljša do oddaje programa prvemu ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje in kriterije za izbiro, vendar ne kasneje kot do 31. 12. 2019. V ta namen bo ZZZS sproti, na spletni strani objavljal seznam izpostav in količino neoddanega programa.

Besedilo razpisa ter razpisni obrazci in priloge so objavljeni na spletni strani.


Razpisno dokumentacijo je moč prevzeti tudi osebno na sedežu ZZZS v Ljubljani, Miklošičeva 24 in na sedežih območnih enotah Zavoda v Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in Ravnah na Koroškem.