Napovedane tožbe domov za starejše in posebnih socialnih zavodov zoper Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije neutemeljene, nepotrebne in nesmiselne

Ljubljana, 18.10.2017 – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) v zvezi z danes sprejetim sklepom Skupnosti socialnih zavodov Slovenije pojasnjuje, da so napovedane tožbe v celoti neutemeljene in nepotrebne ter ne morejo rešiti vsebinskih težav zaradi pomanjkanja finančnih sredstev v ZZZS. Menimo, da je moč te težave rešiti predvsem s sistemskimi ukrepi na ravni države (Vlade RS in Državnega zbora RS), ki bi morali zagotoviti dodatna sredstva za zdravstvo. Sodišče namreč ne more rešiti teh vsebinskih težav.

Poleg tega je napovedana tožba tudi pravno neutemeljena, saj se skladno z zakonom partnerji v zdravstvu v okviru Splošnega dogovora dogovarjajo o kalkulativnih elementih cene zdravstvenih storitev, kar pomeni, da se v cenah upoštevajo dogovorjeni plačni razredi delavcev v zdravstvu in ne konkretni plačni razredi vsakega zdravstvenega delavca posebej skladno s kolektivnimi pogodbami za javni sektor. Poleg tega mora ZZZS uresničevati tudi fiskalno pravilo, ki je predpisano z Ustavo RS, kar pomeni, da se ZZZS ne sme zadolževati, če nima ustvarjenih presežkov iz preteklih let.

V pisnem odzivu zato ZZZS pojasnjuje Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, da kolektivne pogodbe, ki urejajo plače v javnem sektorju, urejajo odnos med delavcem in delodajalcem in jih ni moč neposredno uporabiti za oblikovanje cen zdravstvenih storitev. Navedba Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, da naj bi aneksi h kolektivnim, ki so bili objavljen dne 29.8.2017 v Uradnem listu RS, št. 46/17 urejala plačne razrede za oblikovanje cene zdravstvenih neg, kot jih opredeljuje Splošni dogovor, ni točna. Kolektivne pogodbe opredeljujejo plačani razred za posamezno delovno mesto in ne za posamezno vrsto zdravstvene nege iz Splošnega dogovora, in sicer opredeljujejo plačni razred brez napredovanja in plačni razred z napredovanjem. Razlika med obema je 10 plačnih razredov. Glede na to, da je Skupnost socialnih zavodov Slovenije med predloge za Splošni dogovor oz. aneks k dogovoru podala tudi predlog za opredelitev višjih plačnih razredov v kalkulacijah oz. za zvišanje cen zdravstvenih neg, ki jih plačuje ZZZS, ugotavljamo, da je Skupnosti postopek glede usklajevanja cen zdravstvenih storitev znan. Poudarjamo, da ZZZS v celoti spoštuje določbe Splošnega dogovora in Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Glede pričakovanj Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, da bi ZZZS zagotovil dvig cen zdravstvene nege (zaradi višjih stroškov dela kot posledica dogovora med Vlado RS in sindikati javnega sektorja - učinek napredovanj in povišanja plačne lestvice, ki je ocenjen na približno 80 milijonov evrov za vse izvajalce zdravstvenih storitev na letni ravni), pojasnjujemo, da tega omejena finančna sredstva ZZZS v letu 2017 ne omogočajo. Sredstva ZZZS so namreč omejena in prednostno namenjena nujnim širitvam zdravstvenih programov zlasti s ciljem skrajševanja nedopustno dolgih čakalnih dob, za kar bo ZZZS v letu 2017 - prav zaradi omejenih sredstev ZZZS - prejel tudi transfer iz Proračuna Republike Slovenije v višini 23 milijonov evrov.

ZZZS bo v letu 2017 namenil vsem socialnim zavodom za 34,6 milijona evrov oz. za 38% več finančnih sredstev za zdravstveno nego varovancev, kot jih je namenil leta 2007 pred nastopom gospodarske krize in varčevalnih ukrepov v zdravstvu. Večina teh sredstev je bila skladno s sklepi Vlade RS namenjena povečevanju števila postelj (varovancev) v socialnih zavodih predvsem v novih zasebnih domovih za starejše s koncesijo, delno pa tudi za povišanje plač v javnem sektorju.

Sredstva ZZZS za zdravstveno nego varovancev v domovih za starejše občane se torej z leti povečujejo. Tako je ZZZS v letu 2010 za 5.655.015 dni zdravstvene nege plačal domovom 84.674.531 evrov, v letu 2016 pa za 6.268.701 dni zdravstvene nege že 92.739.796 evrov, kar je za 8,1 milijona evrov oz. 9,5% več kot leta 2010. Glede financiranja zdravstvene nege v domovih za starejše še poudarjamo, da le-to ZZZS plačuje po t.i. dejanski realizaciji, torej količinsko neomejeno glede na dejanske potrebe, zahtevnost in število varovancev v domovih za starejše.

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE