Obvezno zdravstveno zavarovanje v letu 2016 (obravnava in javna objava Poslovnega poročila ZZZS za leto 2016)

Ljubljana, 27. februar 2017 – Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je danes na svoji seji ob sprejemu sklepa o potrditvi predloga letnega poročila – zaključnega računa ZZZS za leto 2016 obravnaval tudi vsebinsko poslovno poročilo ZZZS o izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja, iz katerega izhaja, da je ZZZS v letu 2016 v strukturi odhodkov zagotovil 70,4% sredstev za uresničevanje pravic do zdravstvenih storitev, 14,7% za zdravila, medicinske pripomočke, cepiva, preskrbo s krvjo in sanitetni material ter 11,3% za denarne dajatve in povračila.

Z izvajanjem obveznega zdravstvenega zavarovanja je ZZZS v letu 2016 zagotovil zavarovanim osebam več kot 41 milijonov različnih dogodkov, povezanih z uresničevanjem njihovih pravic, in sicer:

 • predpisanih 17.238.353 receptov za zdravila za izdajo 39,8 milijona pakiranj (škatlic...) v lekarnah;
 • v osnovni zdravstveni dejavnosti je bilo opravljenih 13,1 milijona obiskov zavarovanih oseb (obiski osebnega zdravnika, otroškega ter šolskega zdravnika, osebnega ginekologa, patronažne službe, fizioterapije..);
 • v specialistično ambulantni dejavnosti je bilo opravljenih 4,3 milijona obiskov;
 • v zobozdravstveni dejavnosti je bilo opravljenih 2,4 milijona obiskov zavarovanih oseb;
 • predpisanih 527.989 naročilnic za medicinske pripomočke, ki se izdajajo v lekarnah in specializiranih prodajalnah;
 • v akutno bolnišnično obravnavo je bilo sprejetih 345.361 primerov (hospitalizacij; sprejemov in odpustov bolnikov iz bolnišnice);
 • imenovani zdravniki ZZZS so izdali izdali 346.987 odločb o pravicah, največ o začasni nezmožnosti za delo, sledijo odločbe o zobnoprotetični rehabilitaciji, odločbe o zdraviliškem zdravljenju, odločbe o medicinskih pripomočkih in odločbe za nego družinskega člana;
 • tuji organi za zvezo so obračunali ZZZS stroške za 75.456 primerov slovenskih zavarovanih oseb, ki so v tujini uveljavljale zdravstvene storitve med začasnim in stalnim bivanjem v tujini oz. so bile napotene na zdravljenje v tujino.

Poleg tega je ZZZS v sklopu urejanja zavarovanj zavarovanih oseb (zaradi sprememb v statusih oseb) v letu 2016 izvedel 1.046.091 prijav, odjav in sprememb v zavarovanju, ki so jih uredili zaposleni v prijavno-odjavnih službah ZZZS, 1.919.779 t.i. M-obrazcev pa je bilo urejenih avtomatsko (elektronsko) na podlagi programske podpore.

Poslovno poročilo ZZZS tudi letos obsega poleg podatkov o finančnem poslovanju (le-tega je ZZZS javnosti predstavil na tiskovni konferenci že dne 24.1.2017 – spletna stran) tudi druge obsežne podatke o izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja. Tako je na primer iz podatkov o številu in strukturi zavarovanih oseb v lanskem letu v primerjavi s predhodnim letom moč zaznati določene spremembe v socio-demografski strukturi, kot je povečanje števila oseb, vključenih v zavarovanje iz naslova delovnega razmerja (za 2,1%) in oseb, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost (za 2%), po drugi strani pa zmanjšanje pri ostalih kategorijah oseb, med katerimi se je najbolj zmanjšala kategorija oseb, ki si same plačujejo prispevek (za 12,3%), občanov brez prihodkov (za 5,4%) in upokojencev (za 0,5%). Iz strukture prihodkov ZZZS izhaja, da 38,58% prihodkov predstavljajo prispevki delodajalcev, 34,63% prispevki zaposlenih, 17,75% transferni prihodki (od tega ZPIZ za upokojence 14,85%, ZRSZ za brezposelne osebe, državni proračun in občine za socialno ogrožene osebe, zapornike in nekatere druge skupine zavarovanih oseb), 4,86% prispevki samozaposlenih ter 4,1% vsi ostali prispevki in nedavčni prihodki.

ZZZS je v pogodbenem letu 2016 sklenil pogodbe s skupno 1.743 izvajalci zdravstvenih storitev, od tega 1.539 z zasebniki s koncesijo in 204 z javnimi zdravstvenimi zavodi. V strukturi pogodbene vrednosti programa zdravstvenih storitev v letu 2016 imajo največji delež odhodki za specialistično ambulantno in bolnišnično sekundarno in terciarno dejavnost (63,62%), sledijo odhodki za osnovno zdravstveno dejavnost (25,93%), dejavnost socialno-varstvenih zavodov (6,61%), lekarniška dejavnost (2,34%) in zdraviliška dejavnost (1,51%). V strukturi odhodkov ZZZS za denarne dajatve imajo največji delež odhodki za nadomestila plače med bolniškim staležem (99,2%), sledijo odhodki za potne stroške v zvezi z zdravljenjem v drugem kraju (0,71%).

Poleg sprememb obračunskih modelov, ki so bile uveljavljene s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2016, je ZZZS v sodelovanju z izbranimi medicinskimi strokami in predstavniki izvajalcev zdravstvenih storitev v letu 2016 pripravil celovite prenove plačevanja zdravstvenih storitev, in sicer storitev apliciranja zdravil s seznama A in B, storitev specialistično zunaj bolnišnično dejavnost radioterapije, ultrazvočnih preiskav, storitev za dermatovenerologijo, storitev molekularne diagnostike (izključno v povezavi z onkološko dejavnostjo), storitev za psihiatrijo ter delno prenovo oz. nadgradnjo storitev za oftalmologijo.

V letu 2016 je ZZZS izvedel skupno 842 nadzorov nad izvajanjem pogodb sklenjenih med ZZZS in izvajalci zdravstvenih storitev, in sicer:

 • sistemski nadzor obračuna kratkotrajnih hospitalizacij in hospitalizacij v pediatriji in srčni kirurgiji ter obračuna specialistične zunajbolnišnične dejavnosti fiziatrije, pediatrije, pulmologije, diabetologije, kirurške dejavnosti v urgentnih centrih, okulistiki in vsa področja zobozdravstvene specialistike,
 • nadzor vodenja čakalnih seznamov in ordinacijskega časa,
 • nadzor pravilnega evidentiranja vsebine obravnave v akutni bolnišnični obravnavi,
 • nadzor obračuna storitev v času dežurne službe na primarni ravni, ločeno zaračunljivega materiala in storitev, zunaj bolnišničnih storitev, medicinskih pripomočkov in nege v socialnovarstvenih zavodih v času hospitalizacije.

Na podlagi izvedenih nadzorov je ZZZS zmanjšal svoje obveznosti do izvajalcev v letu 2016 za 2,74 milijona evrov, izvajalci pa so plačali ZZZS 441.004 evrov pogodbenih kazni.

Preračun v evre po metodi primerljive kupne moči (v PPP evrih) kaže, da so v 28 državah Evropske unije v letu 2014 (zadnji razpoložljivi podatki) namenili za zdravstvo povprečno 2.486 evrov na prebivalca, medtem ko smo v Sloveniji v letu 2014 namenili za zdravstvo 1.983 evrov na prebivalca, od tega iz javnih sredstev 1.433 (povprečju EU28: 1.882 evrov), iz zasebnih sredstev pa 550 evrov (povprečju EU28: 604 evrov). Po izdatkih za zdravstvo na prebivalca je Slovenija najbolj primerljiva s Portugalsko (1.967 evrov na prebivalca) in Češko (1.850 evrov na prebivalca).

Nekateri ključni podatki o izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2016 so objavljeni tudi v priloženi infografiki. Ker Poslovno poročilo ZZZS, ki ga je Upravni odbor ZZZS danes sprejel in posredoval v obravnavo na marčevsko sejo Skupščine ZZZS, vsebinsko obsežno, strokovno in podrobno opisuje izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2016, bo ob sklicu seje Skupščine ZZZS v naslednjih dneh tudi javno objavljeno na spletni strani ZZZS.

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE