Obvezno zdravstveno zavarovanje v letu 2020 (obravnava in javna objava Letnega poročila 2020)

Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je danes na svoji seji ob sprejemu sklepa o potrditvi predloga letnega poročila – zaključnega računa ZZZS za leto 2020 obravnaval tudi vsebinsko poslovno poročilo ZZZS o izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja, iz katerega izhaja, da je ZZZS v letu 2020 v strukturi odhodkov zagotovil 68,9% sredstev za uresničevanje pravic zavarovanih oseb do zdravstvenih storitev, 14,4% za zdravila, medicinske pripomočke in cepiva, 13,3% za denarne dajatve in povračila ter 1,9% za zdravljenje v tujini. Izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja je v letu 2020 zaznamoval izbruh in širjenje nalezljive bolezni SARS-CoV-2, kar je vplivalo na vsa področja izvajanja aktivnosti ZZZS. Epidemija se je odrazila v nižji realizaciji načrtovanih zdravstvenih storitev ter v hitro preusmeritev razpoložljivih zmogljivosti zdravstvenega sistema v oskrbo bolnikov s covidom-19 in druge ukrepe za obvladovanje epidemije, izvajalcem zdravstvenih storitev pa so bili tudi iz državnega proračuna pokriti določeni dodatni stroški, povezani z epidemijo. ZZZS je v zvezi s tem izvajal t.i. agentske posle prenosa takih proračunskih sredstev do izvajalcev. ZZZS je za širitve zdravstvenih programov in za boljše vrednotenje obstoječih programov v letu 2020 skupaj namenil 219 milijonov evrov dodatnih sredstev. S Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2020 in pripadajočimi aneksi so partnerji v zdravstvu sprejeli pomembno usmeritev za načrtovanje potrebne količine programa v zvezi z dolgimi čakalnimi dobami, saj ta po novem temelji na minimalnem številu prvih pregledov ter na realizaciji preteklega leta, povečani za število čakajočih nad dopustno čakalno dobo. Poleg tega so se partnerji dogovorili še za nekatere druge, nujne širitve programa na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti. Obseg zdravstvenih storitev, ki jih ZZZS plačuje količinsko neomejeno (po dejanski realizaciji) se je povečal tudi v letu 2020 (na primer ortopedske operacije rame in hrbtenice). Zaradi epidemije te spodbude v letu 2020 še niso dale pričakovanega učinka. ZZZS je v letu 2020 uvedel tudi nekatere večje razvojne novosti in dosežke zlasti na področju širitve pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, novih obračunskih modelov v zdravstvu, vzpostavitev več sklopov kazalnikov kakovosti izvajanja zdravstvenih storitev, zmanjševanja administrativnih bremen zavarovanih oseb in izvajalcev zdravstvenih storitev, elektronskega poslovanja (elektronski bolniški list, evropska izmenjava podatkov EESSI…) ter visoke zanesljivosti in razpoložljivosti informacijskega sistema ZZZS.

Celotno sporočilo za javnost

Priloga: Infografika – obvezno zdravstveno zavarovanje v letu 2020

Letno poročilo ZZZS 2020