Po prvih 5 mesecih ZZZS zadolžen in brez razpoložljivih lastnih sredstev

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je v obdobju januar – maj 2020 izkazal primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 129 milijonov evrov. Primanjkljaj že presega razpoložljiva lastna sredstva. Pogoji finančnega poslovanja ZZZS se mesečno poslabšujejo, s čimer se poslabšujejo tudi pogoji financiranja javnega zdravstvenega sistema v Sloveniji. Da bi preprečili motnje pri financiranju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in nezmožnost financiranja izvajalcev zdravstvene dejavnosti, kar nam grozi najkasneje decembra letos, je ZZZS pozval Vlado RS in Državni zbor RS k sprejemu ukrepov za zagotavljanje dodatnih finančnih sredstev iz državnega proračuna. Skladno z drugim odstavkom 50. člena Ustave RS namreč država zagotovlja pogoje za delovanje obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Celotni prihodki ZZZS v obdobju januar – maj 2020 so znašali 1.303,7 milijona evrov in so za 3,2% ali za 43,4 milijona evrov manjši od načrtovanih s finančnim načrtom ZZZS. Celotni odhodki ZZZS v obdobju januar – maj 2020 so znašali 1.432,8 milijona evrov in so za 38 milijonov evrov oz. za 2,7 % večji od načrtovanih za opazovano obdobje (zaradi večjega prenosa plačil zapadlih obveznosti iz leta 2019 v leto 2020 za 18 milijonov evrov, skrajšanja plačilnih rokov v času epidemije in večjih odhodkov za nadomestila plače za čas začasne zadržanosti z dela - bolniški stalež). ZZZS je tako na dan 31. maj 2020 izkazal primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 129.097.028 evrov in je - po več letih brez zadolževanja - spet zadolžen. Za pokrivanje tega primanjkljaja je ZZZS porabil že vse presežke iz preteklih let in se zato za poravnavanje tekočih obveznosti zadolžuje pri državni zakladnici.

Z informacijo o finančnem poslovanju ZZZS v obdobju januar-maj 2020 se je junija letos seznanil tudi Upravni odbor ZZZS ter ob tem izrazil "veliko zaskrbljenost zaradi kritične finančne situacije v celotnem sistemu zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji«. Upravni odbor ZZZS še »dodatno zaskrbljuje tveganje podaljševanja čakalnih dob in posledično poslabšanje zdravstvenega stanja zavarovanih oseb v državi«. Upravni odbor ZZZS je zato pozval Vlado Republike Slovenije, da »iz proračuna Republike Slovenije zagotovi dodatna sredstva za financiranje vseh stroškov epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) v zdravstvu in za pokritje primanjkljaja prihodkov nad odhodki zdravstvene blagajne«.

ZZZS je večkrat - nazadnje ob sprejemanju interventne zakonodaje za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo - pozval Vlado Republike Slovenije, da z zakonom zagotovi dodatna sredstva za stabilno financiranje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Le-te se v pretežni meri (okoli 95 %) financirajo iz prispevkov, zaradi česar je financiranje javne zdravstvene blagajne izrazito odvisno od gospodarskih nihanj in podvrženo negativnim vplivom gospodarskih kriz. Epidemija je nazorno prikazala težave s financiranjem javnega zdravstva, saj se bodo v letu 2020 na podlagi junijske makroekonomske napovedi UMAR zaradi nižje rasti prispevne osnove oziroma mase plač zmanjšali vplačani prispevki za 190 milijonov evrov. Hkrati pa dodatni stroški v zdravstvu (zaradi obvladovanja epidemije: daljši časi obravnave pacientov in zvišanje delovnih normativov, dodatni zaščitni ukrepi pri izvajanju zdravstvenih storitev, nove oblike obravnave in dodatni materialni stroški za zaščitno opremo v ambulantah ter zaradi višjih plač zaposlenih in višjih drugih stroškov dela v zdravstvu, izpogajani med Vlado RS in sindikati) še povečujejo tekoče primanjkljaje prihodkov nad odhodki v letih 2020 in 2021, ki jih ZZZS ne more pokriti iz lastnih virov. Ob odsotnosti dodatnih sredstev iz državnega proračuna bo v letu 2020 moteno financiranje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in plačevanje izvajalcev zdravstvene dejavnosti za opravljene zdravstvene storitve.

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE