Po prvih 6 mesecih ZZZS izkazal primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 107,7 milijona evrov

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je v obdobju januar – junij 2020 izkazal primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 107,7 milijona evrov. Zaradi nižje rasti mase plač in zmanjšanja števila zaposlenih so bili vplačani prispevki v javno zdravstveno blagajno za 50 milijonov evrov manjši od načrtovanih s finančnim načrtom. Za nemoteno financiranje pravic zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in plačevanje izvajalcev zdravstvene dejavnosti za opravljene zdravstvene storitve se je ZZZS zadolževal pri državni zakladnici, kjer je ZZZS na dan 30. junij 2020 izkazal dolg v višini 45 milijonov evrov.

Celotni prihodki ZZZS v obdobju januar – junij 2020 so znašali 1.594,8 milijona evrov in so za 2,3% ali za 36,8 milijona evrov manjši od načrtovanih s finančnim načrtom ZZZS. Celotni odhodki ZZZS v obdobju januar – junij 2020 so znašali 1.702,5 milijona evrov in so za 36,5 milijona evrov oz. za 2,2 % večji od načrtovanih. ZZZS je tako na dan 30. junij 2020 izkazal primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 107.690.069 evrov, kar je za 73,2 milijona evrov več od načrtovanega s finančnim načrtom.

Prihodki od prispevkov znašajo 1.499,6 milijona evrov (predstavljajo 94 % vseh prihodkov) in so za 49,7 milijona evrov manjši od načrtovanih.

Drugi prihodki ZZZS znašajo 95,3 milijona evrov in za 13 milijonov evrov presegajo načrtovane vrednosti. Največji delež med drugimi prihodki predstavljajo sredstva iz državnega proračuna v višini 40,2 milijona evrov za povračilo že izplačanih sredstev za plače in nadomestila plače pripravnikov in specializacije zdravnikov ter za interventne ukrepe za zajezitev epidemije COVID-19 skladno z veljavno zakonodajo. Sledijo prihodki od regresnih zahtevkov v višini 11,6 milijona evrov, prihodki po mednarodnih sporazumih v višini 11,3 milijona ter sredstva iz državnega proračuna v višini 8 milijonov evrov za povračilo plačila zdravstvenih storitev do polne vrednosti storitev za socialno ogrožene.

Odhodki ZZZS so izkazani po načelu denarnega toka (realizirana plačila v prvi polovici leta 2020) in znašajo 1.702,5 milijona evrov ter presegajo načrtovane za 36,5 milijona evrov. V primerjavi z načrtovanimi v finančnem načrtu največje preseganje izkazujejo odhodki za nadomestila plače zaradi začasne zadržanosti od dela (za 21,4 milijona evrov) in odhodki za specialistično ambulantno in bolnišnično zdravljenje (za 14,8 milijona evrov).

V strukturi celotnih odhodkov ZZZS imajo odhodki za zdravstvene storitve 69,9 % delež in znašajo 1.190,3 milijona evrov. V primerjavi z načrtovanimi so večji za 1,4 % oz. za 16 milijonov evrov.

Odhodki za zdravila, medicinske pripomočke in cepiva so znašali 237,4 milijona evrov in so nad načrtovanimi za 1,1 %. Največji delež v tej skupini odhodkov predstavljajo odhodki za zdravila. V prvi polovici tega leta znašajo 192,7 milijona evrov in so od načrtovanih večji za 2,1 % oziroma za 4 milijone evrov. Odhodki za medicinske pripomočke so znašali 39,6 milijona evrov in so za 4,9 % oz. za 2 milijona evrov pod načrtovanimi. Odhodki za cepiva so znašali 5,1 milijona evrov in so za 0,6 milijona evrov večji od načrtovanih.

Odhodki za zdravljenje v tujini in iz naslova mednarodnih sporazumov so znašali 27,4 milijona evrov in za 0,5 milijona evrov oz. 2 % presegajo načrtovane.

Odhodki za povračilo denarnih dajatev za pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (nadomestila plač zaradi začasne zadržanosti od dela, potni stroški, ostala povračila) so realizirani v višini 225,6 milijona evrov in so za 10,3 % ali za 21 milijonov evrov večji od načrtovanih. Največji delež (99,6 %) predstavljajo odhodki za nadomestila plače zaradi začasne zadržanosti od dela. V prvi polovici leta 2020 so znašali 224,6 milijona evrov in so nad načrtovanimi za 21,4 milijona evrov oz. za 10,5 %.

ZZZS je na dan 30. junij 2020 izkazal primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 107.690.069 evrov in je za pokrivanje tega primanjkljaja porabil že vse presežke iz preteklih let in sredstva rezervnega sklada, zato se za poravnavanje tekočih obveznosti zadolžuje pri državni zakladnici. Na dan 30. junij 2020 je ZZZS pri državni zakladnici izkazal dolg v višini 45 milijonov evrov.

S težavami v financiranju je ZZZS pretekli teden seznanil Ministrstvo za zdravje s pričakovanjem, da se tudi za področje zdravstva zagotovijo dodatna sredstva iz državnega proračuna z rebalansom le tega za leto 2020.

Na podlagi polletnih rezultatov poslovanja za leto 2020 bo ZZZS v avgustu pripravil dopolnjeno oceno realizacije finančnega načrta ZZZS do konca leta 2020 in jo predstavil Upravnemu odboru ZZZS na avgustovski seji v sklopu obravnave polletnega poročila za leto 2020 ter nato z njo seznanil tudi pristojno Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za finance.

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE