Pričetek uporabe Zakona o dolgotrajni oskrbi

Državni zbor Republike Slovenije je 9. decembra 2021 sprejel Zakon o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 196/21), ki je stopil v veljavo 18. decembra 2021, s pričetkom uporabe 18. januarja 2022. Zakon o dolgotrajni oskrbi (v nadaljevanju: ZDOsk) v Republiki Sloveniji ureja področje dolgotrajne oskrbe, z zagotavljanjem pogojev za dostopno, kakovostno in varno obravnavo odraslih oseb, ki so zaradi posledic bolezni, starosti, poškodb, invalidnosti in pomanjkanja intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju odvisne od pomoči drugih oseb za opravljanje osnovnih dnevnih opravil.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je s pričetkom veljavnosti ZDOsk, postal izvajalec obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, ki bo novo dejavnost izvajal kot javno službo v skladu s tem zakonom.

Sistem obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo ni primerljiv sistemu obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zato vzpostavitev obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo terja na strani ZZZS obsežne sistemske aktivnosti na pravnem, organizacijsko kadrovskem, informacijskem in splošnem področju, ki jih bo ZZZS moral izvesti zaradi ureditve razmerij do zavarovanih oseb, izvajalcev dolgotrajne oskrbe in do drugih pristojnih institucij v sistemu dolgotrajne oskrbe ter zaradi spremenjenega načina notranjega poslovanja.

Uskladitev delovanja ZZZS za izvajanje nalog na področju dolgotrajne oskrbe se izvede najpozneje do 31. decembra 2022. V določenem prehodnem obdobju bo ZZZS opredelil nove in dopolnil obstoječe procese ter uvedel spremembe interne organizacije, pripravil podlage za vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe (vsebinske podlage, izvedbena navodila, listine idr.), vzpostavil mrežo vstopnih točk, dopolnil obstoječe in pripravil nove akte ter sodeloval pri pripravi podzakonskih predpisov na Ministrstvu za zdravje, postavil informacijski sistem in zagotovil usposobljene kadre za izvajanje aktivnosti ter materialne pogoje za njihovo delo.

ZDOsk omogoča pravico do dolgotrajne oskrbe v instituciji ali na domu, uvaja pravico do oskrbovalca družinskega člana, pravico do storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti in storitev e-oskrbe ter možnost, da upravičenec pravico koristi v obliki denarnega prejemka.

V zakonu definirane pravice iz dolgotrajne oskrbe se uvajajo postopno do leta 2024:

  • pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji se začne uporabljati 1. januarja 2023,
  • pravica do oskrbovalca družinskega člana se začne uporabljati 1. januarja 2023,
  • pravica do dolgotrajne oskrbe na domu se začne uporabljati 1. julija 2024 in
  • pravica do denarnega prejemka se začne uporabljati 1. julija 2024.

Zakon opredeljuje tudi dodatni dve pravici: 

  • pravico do storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti in
  • pravico do storitev e-oskrbe.

Obe pravici se začneta uporabljati 1. julija 2024 z izjemo pravice do storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti v primeru, ko upravičenec koristi dolgotrajno oskrbo v načinu dolgotrajne oskrbe v instituciji in se začne uporabljati 1. januarja 2023.

Določbe ZDOsk, ki urejajo delovanje ZZZS, se začnejo uporabljati 1. januarja 2023. Od tega datuma naprej bo na ZZZS možno vložiti vlogo za uveljavljanje pravic iz dolgotrajne oskrbe.

Oskrbovanci v domovih za starejše in oskrbovanci v ostalih socialnovarstvenih zavodih v celodnevnem varstvu ali v delu institucionalne oskrbe odraslih bodo, bodisi ocenjeni glede upravičenosti do dolgotrajne oskrbe po uradni dolžnosti, bodisi prevedeni v skladu s prevedbeno tabelo v eno izmed kategorij dolgotrajne oskrbe. Prav tako bodo dosedanji upravičenci do družinskega pomočnika ocenjeni glede upravičenosti do dolgotrajne oskrbe po uradni dolžnosti, v istem postopku pa bo ZZZS po uradni dolžnosti odločal tudi o preoblikovanju družinskega pomočnika v oskrbovalca družinskega člana ali v drugo pravico ali odločil o prenehanju družinskega pomočnika. Tako bodo upravičenci do dolgotrajne oskrbe v nov sistem prestopili brez zanje pomembnih administrativnih obremenitev. ZZZS bo postopke odločanja za navedene obstoječe uporabnike dolgotrajne oskrbe v skladu z ZDOsk izvedel v obdobju od 30. oktobra 2022 do 31. decembra 2022. Vsi upravičenci že pridobljenih pravic na podlagi drugih predpisov bodo obdržali pravice oziroma storitve do izdaje novih odločb o upravičenosti do dolgotrajne oskrbe.

ZDOsk kot enega izmed virov financiranja dolgotrajne oskrbe predvideva nov prispevek, ki pa bo definiran v posebnem zakonu glede obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, ki se uveljavi najpozneje do 30. junija 2025. Do takrat bo financiranje izhajalo iz naslova prenesenih sredstev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ter invalidskega in pokojninskega zavarovanja. Manjkajoča sredstva se bodo zagotovila iz državnega proračuna.