Rok za prijavo na razpis za sklepanje pogodb za opravljanje programa zdravstvenih storitev v letu 2023

ZZZS je 28. februarja 2023 na podlagi Uredbe 2023 na svoji spletni strani objavil Sklep o razpisu za sklepanje pogodb za opravljanje programov zdravstvenih storitev. Razpis zajema naslednje dejavnosti:

 1. splošno in dispanzerske dejavnosti;
 2. zobozdravstvene dejavnosti;
 3. dejavnost reševalne službe in nujne medicinske pomoči;
 4. specialistične ambulantne dejavnosti in dejavnost dializ;
 5. specialistične bolnišnične dejavnosti;
 6. zdraviliško zdravstveno dejavnost;
 7. lekarniško dejavnost;
 8. dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje ter svetovalnih centrov;
 9. dejavnost Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci zdravstvenih storitev:

 • ki še nimajo sklenjene pogodbe z ZZZS ali imajo sklenjeno začasno pogodbo;
 • ki se prijavljajo za izvajanje programov, za katere je širitev dogovorjena v 102. členu Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (v nadaljevanju: Uredba), vendar izvajalci za izvajanje teh programov niso poimensko navedeni v Uredbi in za te programe ni navedeno, da razpis izvede Ministrstvo za zdravje oz. da predlog razdelitve pripravi NIJZ.

Rok za oddajo ponudb je 28. 3. 2023. Če ZZZS za celotni program, naveden v 3., 4., 5. in 6. točki razpisa*, ne bo sklenil pogodb v skladu z 10. točko tega razpisa, se rok za prijavo na razpis podaljša do oddaje programa prvemu ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje in kriterije za izbiro, vendar ne dlje kot do 31. 12. 2023. V ta namen bo Zavod sproti na svoji spletni strani objavljal količino neoddanega programa po vrsti programa in lokaciji.

* Gre za naslednje programe: program splošne ambulante oz. ambulante družinske medicine, program otroškega in šolskega dispanzerja, program dispanzerja za ženske, program zobozdravstva za odrasle, program zobozdravstva za mladino, program farmacevtskega svetovanja in program mobilni paliativni tim. 

Besedilo razpisa, navodila ter obrazec za prijavo na razpis

Razpisno dokumentacijo je moč prevzeti tudi osebno na sedežu ZZZS v Ljubljani, Miklošičeva cesta 24 in na sedežih območnih enotah ZZZS v Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in Ravnah na Koroškem.