Rok za prijavo na razpis programov zdravstvenih storitev (na podlagi širitev iz Aneksa št. 1 k SD 2022)

ZZZS je 15. junija 2022 na svoji spletni strani objavil Sklep o razpisu za sklepanje pogodb za opravljanje programa zdravstvenih storitev na podlagi širitev, opredeljenih v Aneksu št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022. Predmet razpisa je program zdravstvenih storitev v obveznem zdravstvenem zavarovanju, katerega nosilec in izvajalec je ZZZS, za katerega so širitve opredeljene v Aneksu št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022 in izvajalci niso poimensko navedeni, in sicer za program splošne ambulante/ambulante družinske medicine, dispanzerja za ženske, zobozdravstva za odrasle in zobozdravstva za mladino. Na razpis se ni treba prijaviti izvajalcem zdravstvenih storitev, s katerimi ZZZS sklepa pogodbo na podlagi podeljene koncesije v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti.

Rok za oddajo ponudb je 5. 7. 2022. Rok za prijavo na razpis se podaljša, če ZZZS za celotni program še ne bo sklenil pogodb. V tem primeru se rok za prijavo za neoddane programe podaljša do oddaje programa prvemu ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje in kriterije za izbiro, vendar ne dlje kot do 31. 12. 2022. V ta namen bo ZZZS sproti na svoji spletni strani objavljal količino neoddanega programa po vrsti programa in lokaciji.

Besedilo razpisa, navodila ter obrazec za prijavo na razpis

Razpisno dokumentacijo je moč prevzeti tudi osebno na sedežu ZZZS v Ljubljani, Miklošičeva cesta 24 in na sedežih območnih enotah ZZZS v Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in Ravnah na Koroškem.