Podaljšan rok za prijavo na 2 razpisa in na 1 javni poziv za opravljanje programov zdravstvenih storitev (na podlagi Splošnega dogovora 2022)

1. Podaljšan rok za prijavo na razpis za sklepanje pogodb za opravljanje programov zdravstvenih storitev (na podlagi širitev iz Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2022)

ZZZS je 28. januarja 2022 na podlagi Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2022 svoji spletni strani objavil Sklep o razpisu za sklepanje pogodb za opravljanje programov zdravstvenih storitev. Razpis zajema naslednje dejavnosti:

 1. splošno in dispanzerske dejavnosti;
 2. zobozdravstvene dejavnosti;
 3. dejavnost reševalne službe in nujne medicinske pomoči;
 4. specialistične ambulantne dejavnosti in dejavnost dializ;
 5. specialistične bolnišnične dejavnosti;
 6. zdraviliško zdravstveno dejavnost;
 7. lekarniško dejavnost;
 8. dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje ter svetovalnih centrov;
 9. dejavnost Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci zdravstvenih storitev:

 • ki še nimajo sklenjene pogodbe z ZZZS ali imajo sklenjeno začasno pogodbo,
 • ki se prijavljajo za izvajanje programov, za katere je širitev dogovorjena v 24. členu Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2022 (v nadaljevanju: Dogovor), vendar izvajalci za izvajanje teh programov niso poimensko navedeni v Dogovoru in za te programe ni navedeno, da razpis izvede Ministrstvo za zdravje.

Ker ZZZS za celotni program, naveden v 3. in 4. točki razpisa (programi splošne ambulante/ambulante družinske medicine, otroškega in šolskega dispanzerja, zobozdravstva za odrasle in zobozdravstva za mladino), še ni sklenil pogodb v skladu z 8. točko tega razpisa, se rok za prijavo na razpis podaljša do oddaje programa prvemu ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje in kriterije za izbiro, vendar ne dlje kot do 31. 12. 2022. V ta namen ZZZS sproti na svoji spletni strani objavlja količino neoddanega programa po vrsti programa in lokaciji.

Besedilo razpisa, navodila ter obrazec za prijavo na razpis

Razpisno dokumentacijo je moč prevzeti tudi osebno na sedežu ZZZS v Ljubljani, Miklošičeva cesta 24 in na sedežih območnih enotah ZZZS v Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in Ravnah na Koroškem.

 

2. Podaljšan rok za prijavo na razpis programov zdravstvenih storitev (na podlagi širitev iz Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022)

ZZZS je 15. junija 2022 na svoji spletni strani objavil Sklep o razpisu za sklepanje pogodb za opravljanje programa zdravstvenih storitev na podlagi širitev, opredeljenih v Aneksu št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022. Predmet razpisa je program zdravstvenih storitev v obveznem zdravstvenem zavarovanju, katerega nosilec in izvajalec je ZZZS, za katerega so širitve opredeljene v Aneksu št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022 in izvajalci niso poimensko navedeni, in sicer za program splošne ambulante/ambulante družinske medicine, dispanzerja za ženske, zobozdravstva za odrasle in zobozdravstva za mladino. Na razpis se ni treba prijaviti izvajalcem zdravstvenih storitev, s katerimi ZZZS sklepa pogodbo na podlagi podeljene koncesije v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti.

Ker ZZZS za celotni program še ni sklenil pogodb, se rok za prijavo za neoddane programe podaljša do oddaje programa prvemu ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje in kriterije za izbiro, vendar ne dlje kot do 31. 12. 2022. V ta namen ZZZS sproti na svoji spletni strani objavlja količino neoddanega programa po vrsti programa in lokaciji.

Besedilo razpisa, navodila ter obrazec za prijavo na razpis

Razpisno dokumentacijo je moč prevzeti tudi osebno na sedežu ZZZS v Ljubljani, Miklošičeva cesta 24 in na sedežih območnih enotah ZZZS v Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in Ravnah na Koroškem.

 

3. Podaljšan rok za prijavo na javni poziv izvajalcem splošne ambulante/ambulante družinske medicine in otroških in šolskih dispanzerjev za prevzem programa ambulante za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika (na podlagi širitev iz Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2022)

ZZZS je 28. januarja 2022 na podlagi Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2022 na svoji spletni strani objavil Javni poziv izvajalcem splošne ambulante/ambulante družinske medicine in otroških in šolskih dispanzerjev za prevzem programa ambulante za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika. Predmet javnega poziva je dodelitev programa ambulante za večjo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika v splošni ambulanti/ambulanti družinske medicine in v otroškem in šolskem dispanzerju, ki je opredeljen v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2022 (v nadaljevanju: Dogovor). Program je namenjen zagotovitvi izbranega osebnega zdravnika vsem zavarovanim osebam, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika oz. imajo izbranega osebnega zdravnika, ki ni več aktiven. Program je plačan v pavšalu glede na delež glavarinskih količnikov v ambulanti glede na standard iz Priloge 1 k Dogovoru. Pričetek izvajanja programa je 1. 3. 2022 oziroma, ko izvajalci izpolnijo pogoje za začetek izvajanja programa. Na javni poziv se lahko prijavijo izvajalci zdravstvenih storitev, ki želijo prevzeti program ambulante za večjo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika in ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva.

Ker za celotni ta program ZZZS še ni sklenil pogodb skladno s 6. točko razpisa, se rok za prijavo podaljša do oddaje programa prvemu izvajalcu, ki bo izpolnjeval pogoje in kriterije za izbiro, vendar ne kasneje kot do 31. 12. 2022. V ta namen ZZZS sproti na svoji spletni strani objavlja seznam izpostav in količino neoddanega programa.

Besedilo javnega poziva, navodila ter obrazec za prijavo na javni poziv

Dokumentacijo je moč prevzeti tudi osebno na sedežu ZZZS v Ljubljani, Miklošičeva cesta 24 in na sedežih območnih enotah ZZZS v Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in Ravnah na Koroškem.