Podaljšanje spremenjenega poslovanja ZZZS v upravnih zadevah

V Uradnem listu RS št. 34/2021 z dne 10. 3. 2021 je bil objavljen Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (v nadaljevanju: Odlok), ki velja od 11. 3. 2021 do konca epidemije (oz. najdlje do 11. 6. 2021). S tem odlokom se zaradi zmanjšanja tveganja okužbe in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 določajo začasni ukrepi za zavarovanje položaja strank in omogočanja odločanja organov v upravnih zadevah, ki posegajo v določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju: ZUP).

Na podlagi navedenega Odloka ZZZS v upravnih zadeva posluje na sledeč način:

VLAGANJE VLOG

Poleg že uveljavljenih načinov vlaganja vlog brez neposrednega fizičnega stika, ki jih omogoča že sam Zakon o splošnem upravnem poslovanju (po pošti – navadno ali priporočeno, ter po elektronski pošti z varnim elektronskim podpisom), je omogočeno tudi vlaganje vlog po elektronski pošti brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom (po navadni elektronski pošti). ZZZS v tem primeru preveri identiteto vložnika z uradno dodeljeno identifikacijsko številko (npr. ZZZS številka, EMŠO, davčna številka).

Hkrati se omejuje neposredno (osebno) vlaganje vlog. Stranke lahko vlagajo vloge neposredno (osebno) pri ZZZS, če vložitev predhodno najavijo tako, da se v okviru poslovnega časa telefonsko dogovorijo o času vložitve vloge. Kontaktni podatki in informacije o poslovnem času ZZZS. 

Stranke prosimo, da se za takšno (osebno) vložitev vloge odločajo samo v nujnih primerih, kot so na primer izdaja potrdil o zavarovanju zaradi izgube kartice zdravstvenega zavarovanja, vloge za pridobitev profesionalnih kartic ZZZS, ki vsebujejo kvalificirano digitalno potrdilo. Pri tem je potrebno uporabljati zaščitno opremo skladno s strokovnimi priporočili.

Strankam, še posebno pa ranljivim skupinam, kot so starejši, invalidi ipd., uradne osebe na območnih enotah ZZZS preko telefona ali elektronske pošte nudijo pomoč pri izpolnjevanju vlog.

VROČANJE

Odločbe, sklepi in drugi dokumenti se lahko vročajo z uporabo elektronske pošte (ni potrebno, da ima stranka varen elektronski predal).

PREGLEDOVANJE DOKUMENTOV

Stranki, ki zahteva vpogled v spis, se pošlje kopija dokumentov zadeve. Če zaradi obsežnosti dokumentacije ali drugih razlogov ni mogoče zagotoviti kopij, se stranki omogoči vpogled v prostorih ZZZS. Stranka mora pri vpogledu uporabljati zaščitno opremo skladno s strokovnimi priporočili.

PODALJŠANJE ROKOV

Rok za izdajo in vročitev odločbe se lahko podaljša za največ dva meseca, če odločbe zaradi razlogov, ki so povezani s preprečevanjem tveganja okužbe ali širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na strani stranke ali ZZZS ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku.

Na zahtevo stranke se lahko podaljša tudi rok za izpolnitev z upravnim aktom določene obveznosti, če stranka obveznosti iz upravičenega razloga ne more izpolniti pravočasno.

USTNA OBRAVNAVA

Ustne obravnave v upravnih postopkih se lahko izvajajo, zaradi varovanja zdravja udeležencev postopka pa se lahko izključi javnost iz ustne obravnave in drugih procesnih dejanj. Vse osebe, prisotne na ustni obravnavi ali drugih procesnih dejanjih, morajo uporabljati zaščitno opremo skladno s strokovnimi priporočili.

Več o poslovanju ZZZS v času epidemije COVID-19