Upravni odbor ZZZS predlaga spremembo ureditve opredeljevanja zavarovanih oseb pri zdravnikih na primarni ravni

Ljubljana, 24. 4. 2019 - Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je danes na svoji izredni seji sprejel sporna vprašanja za določitev Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019, s katerimi predlaga spremembo veljavne ureditve opredeljevanja zavarovanih oseb pri zdravnikih na primarni ravni s ciljem razbremenitve zdravnikov ter z zagotovilom, da nobena zavarovana oseba ne bo ostala brez izbranega osebnega zdravnika.

Upravni odbor ZZZS uvodoma ugotavlja, da Sporazum med Vlado RS in Sindikatom FIDES o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti z dne 22.11.2016 določa način in časovnico uveljavitve končnega ciljnega normativa pri zdravnikih družinske medicine in pediatrije na primarni ravni, ki v trenutnih okoliščinah ni izvedljiva in jo je zato potrebno prilagoditi možnostim dejanske zaposlitve novih zdravnikov. Ciljni normativ v letu 2019 (1.895 glavarinskih količnikov na 1 tim) bi namreč zahteval dodatnih 292 zdravnikov oz. ambulant, kar predstavlja 25% povečanje, končni ciljni normativ predvidoma leta 2023 (1.500 glavarinskih količnikov na 1 tim) pa zahteva dodatnih 674 zdravnikov oz. ambulant, kar predstavlja 58% povečanje. Glede na razmere na trgu dela, ni realno pričakovati, da bi izvajalci lahko na novo zaposlili tako veliko število zdravnikov. Upravni odbor ZZZS ugotavlja, da zniževanje glavarinskih količnikov brez realne podlage (zlasti brez dodatnega kadra) ne more rešiti problematike preobremenjenosti družinskih zdravnikov.

Upravni odbor ZZZS nadalje ugotavlja, da ZZZS kot plačnik zdravstvenih storitev v rokih, redno in skladno s predpisi zagotavlja financiranje izvajalcev zdravstvenih storitev za delovanje ambulant na primarni ravni. Posamezni izvajalec (zdravstveni dom…) pa mora zagotoviti ustrezno plačevanje zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev (kar vključuje tudi dodatno plačilo za povečan obseg dela…) in voditi ustrezno kadrovsko politiko (kar vključuje tudi dodatno zaposlovanje v primeru odsotnosti zdravnikov, ki so v daljšem bolniškem staležu ali na porodniškem dopustu, izvajanje razpisov za nove zaposlitve, vključevanje specializantov v delo ambulant in opredeljevanje zavarovanih oseb pri specializantih skladno z Zakonom o zdravniški službi, javljanje potreb po novih specializacijah, sklepanje podjemnih pogodb z upokojenimi zdravniki…). Občine pa so kot ustanoviteljice zdravstvenih domov in kot koncendenti dolžne oblikovati mrežo javne zdravstvene službe na svojem območju in zagotavljati dostop zavarovanim osebam do zdravnika, sodelovati pri upravljanju zdravstvenih domov ter tudi na druge načine spodbujati zaposlovanje zdravnikov na primarni ravni.

Glede na neenakomerno obremenjenost zdravnikov v posameznih izpostavah ZZZS Upravni odbor ZZZS predlaga, da se pri opredeljevanju novih zavarovanih oseb na primarni ravni upošteva obremenitev slovenskega povprečja glavarinskih količnikov in ne več na ravni povprečja izpostave ZZZS. Dodatno Upravni odbor ZZZS predlaga, da se z aneksom določi dolžnost izvajalcev, da nobena zavarovana oseba ne bo ostala brez izbranega osebnega zdravnika. S tem namenom predlaga, da so opredelitev novih zavarovanih oseb dolžni sprejeti najprej zdravniki z najmanjšim številom glavarinskih količnikov v območni enoti ZZZS. V vsaki izpostavi ZZZS so trenutno vsaj trije zdravniki, ki imajo število glavarinskih količnikov nižje od slovenskega povprečja, s čimer bi imele zavarovane osebe možnost do opredelitve pri izbranem osebnem zdravniku v svoji izpostavi. Ob tem je potrebno dodati, da je skladno s predvidenimi zaključki specializacij letos že načrtovana širitev za dodatnih 53 timov splošnih ambulant ter otroških in šolskih dispanzerjev na področjih, kjer je obremenitev zdravnikov najvišja, za kar bo iz naslova zdravstvenega zavarovanja namenjenih dodatnih 7,1 milijona evrov letno. Z realizacijo navedenih širitev se bo število glavarinskih količnikov na zdravnika in s tem njihova obremenjenost postopno nižala.

O predlogih ZZZS bo morala skladno z zakonom v okviru določitve besedila Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 odločiti Vlada RS. ž

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE