Uvedba elektronskega bolniškega lista bo pomembno razbremenila ambulante družinske medicine (odziv na sporočilo za javnost Zdravniške zbornice Slovenije z dne 17. 7. 2019)

Ljubljana, 18. 7. 2019 - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) v odzivu na sporočilo za javnost Zdravniške zbornice Slovenije poudarja, da bo uvedba elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela (v nadaljevanju eBOL) dolgoročno pomembno razbremenila ambulante družinske medicine in bo med drugim prispevala tudi k manjšemu številu obiskov pacientov v ambulantah družinske medicine. Zato menimo, da bi zaradi aktualne preobremenjenosti ambulant družinske medicine morala čimprejšnjo uvedbo eBOL podpreti tudi Zdravniška zbornica Slovenije. ZZZS ocenjuje, da so nekateri zadržki v zvezi z eBOL predvsem posledica nezadostne seznanjenosti s konkretnimi rešitvami in prednostmi eBOL v primerjavi s trenutnim papirnim poslovanjem.

Vsebinske in tehnične rešitve za uvedbo eBOL je ZZZS v lanskem in letošnjem letu usklajeval s predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, Zdravniške zbornice Slovenije in Slovenskega zdravniškega društva, ki so imenovali svoje predstavnike v delovno skupino, ki je sproti pregledovala pripravljene načrte in rešitve s ciljem, da bodo vsebovale vse potrebne funkcionalnosti in bodo kar se da prilagojene postopkom v ambulantah in komunikaciji zdravnika z zavarovancem. Uvedba eBOL je bila predstavljena tudi predstavnikom Koordinativnega telesa družinske medicine. Vse rešitve in pripombe je ZZZS sproti obravnaval. Vse predloge, ki smo jih prejeli smo, v kolikor jih je dopuščala veljavna zakonodaja, tudi sprejeli. Prav tako ZZZS tesno sodeluje s programskimi hišami, ki pripravljajo informacijske rešitve za izvajalce. Na tej podlagi je ZZZS že aprila letos za programske hiše izdal tehnično navodilo za pilotno uvedbo eBOL pri izbranih izvajalcih zdravstvenih storitev s 1. 9. 2019. Na podlagi evalvacije pilotne uvedbe načrtujemo z 1. 11. 2019 nacionalno uvedbo, razen novih funkcionalnosti za delodajalce, ki se načrtujejo za začetek leta 2020.

O stališčih iz navedenega sporočila Zdravniške zbornice Slovenije se bo ZZZS pogovoril z zdravniškimi organizacijami v okviru vzpostavljenih rednih delovnih sestankov še pred nacionalno uvedbo, saj je prav pilotna uvedba namenjena novemu preverjanju ustreznosti vseh organizacijskih, informacijskih in poslovnih rešitev.

Uvedba eBOL bo zagotovila številne prednosti pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, , zavarovancih, delodajalcih, Finančni upravi RS (FURS), Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) in ZZZS, saj trenutna izdaja BOL v papirni obliki predstavlja administrativno oviro za vse naštete subjekte. Osebni zdravniki, ki so pooblaščeni za izdajo BOL, so namreč v letu 2018 izdali 1.572.468 obrazcev BOL. Med drugim pričakujemo, da se bo s časom zmanjšalo število obiskov zavarovancev v ambulantah, saj jim zgolj zaradi pridobitve eBOL ne bo potrebno več obiskati zdravnika, če bo le-ta ocenil, da pregled ob zaključku bolniškega staleža ni potreben, kar bo bistvena prednost tako na strani izvajalca kot tudi na strani zavarovanca. Prav tako ne bo več potreben obisk zdravnika zaradi različnih administrativnih napak pri izdaji papirnatega potrdila, saj bo eBOL neposredno zagotavljal pravilne podatke o zavarovancih (npr. o delovnih razmerjih) in jih ne bo več potrebno ročno izpolnjevati zdravniku ali medicinski sestri. Zmanjšanje števila obiskov v ambulantah družinskih zdravnikov zgolj iz teh razlogov za 5% bi na primer pomenil prihranek na letni ravni v obsegu delovanja 8,5 ambulant družinske medicine oziroma 78.600 obiskov manj. Glede na navedeno in zaradi aktualne problematike preobremenjenosti ambulant družinske medicine bi pričakovali, da je čimprejšnja uvedba eBOL tudi v interesu Zdravniške zbornice Slovenije.

Zaradi uvedbe eBOL izvajalci zdravstvenih storitev tudi ne bodo imeli več stroškov z nakupom predtiskanih obrazcev in z njihovim tiskanjem, ukinjeno pa bo tudi pošiljanje podatkov o izdanih bolniških listih od izvajalcev zdravstvenih storitev na NIJZ za potrebe zdravstvene statistike, saj bodo podatki iz eBOL neposredno elektronsko posredovani tudi na NIJZ. Z uvedbo eBOL tudi Finančni upravi RS ne bo več potrebno ročno izpolnjevati podatkov o osnovi za nadomestilo plače za samostojnega zavezanca, na ZZZS pa bodo ročne kontrole skladnosti zahtevkov in podatkov iz eBOL nadomeščene z avtomatskimi kontrolami, ki bodo preprečevale napake.

Glede na vse navedeno menimo, da bo eBOL prinesel bistveno več prednosti, kot dodatnih obremenitev. Nenazadnje gre za značilne sodobne razvojne trende nadomeščanja papirnega poslovanja z elektronskim poslovanjem in uvajanjem elektronske komunikacije povsod, kjer je to izvedljivo, saj le-ta prinaša preglednost in poenostavitev postopkov. Menimo, da bo zato eBOL dolgoročno prinesel vrsto pozitivnih učinkov. V prilogi posredujemo več informacij o eBOL.

Nazadnje še poudarjamo, da je ZZZS usposobljen za uvajanje celovitih in kompleksnih informacijskih rešitev na nacionalni ravni, kar je nazadnje dokazal letos januarja, ko je kot prvi v Evropi v sodelovanju z avstrijskimi ustanovami (zlasti pa z Glavno zvezo avstrijskih nosilcev socialnih zavarovanj - nemško: Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsrtäger) uvedel medsebojno elektronsko izmenjavo informacij s področja socialnega varstva med Avstrijo in Slovenijo v okviru sistema EESSI. Ta izjemen dosežek bo zato ZZZS predstavil naslednji teden na Dunaju v sodelovanju z ministrico za delo, socialne zadeve, zdravje in varstvo potrošnikov Republike Avstrije ter vodstvom Glavne zveze avstrijskih nosilcev socialnih zavarovanj. V prilogi se nahaja vabilo na to tiskovno konferenco.

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE