Uvedba elektronskega bolniškega lista s 1. 1. 2020 (informacija za delodajalce)

Ljubljana, 28. oktober 2019 - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) v sodelovanju z izvajalci zdravstvenih storitev s 1. 1. 2020 uvaja elektronski bolniški list. V namen pripravlja informacijsko rešitev za izdajo obrazca »Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela« v elektronski obliki (v nadaljevanju: eBOL), ki bo omogočala postopno nadomestitev dosedanjega papirnega obrazca z eBOL. Delodajalci bodo morali za svoje zaposlene, in sicer za začasne zadržanosti od dela od 1. 2. 2020 dalje, obvezno prevzemati eBOL-e prek spletnega sistema SPOT (prej eVEM), kar pomeni, da od zaposlenih ne bodo več zahtevali, da jim morajo bolniški list dostaviti v papirni obliki. V ta namen bodo morali delodajalci pravočasno prilagoditi svojo informacijo opremo.
 

Od 1. 2. 2020 ne bo več tiskanja bolniških listov

3. 9. 2019 so v okviru pilotnega projekta nekateri zdravniki že pričeli z zapisom eBOL v informacijski sistem pri zdravniku, ki ga bo le-ta posredoval v informacijski sistem ZZZS (v nadaljevanju: on-line sistem). Predvidoma od 1. 11. 2019 pa bodo pričeli eBOL-e postopoma izdajati tudi drugi zdravniki. V tej fazi bo še vedno potrebna izdaja papirnega obrazca. ZZZS načrtuje, da zdravniki od 1. 2. 2020 dalje ne bodo več tiskali papirnih obrazcev razen izjemoma.
 

Za začasno zadržanost od dela od 1. 2. 2020 dalje obvezno prevzemanje eBOL prek informacijskega sistema SPOT (prej e-VEM)

ZZZS načrtuje z novim letom, v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, za delodajalce pripraviti rešitev, s katero bodo na spletnem portalu za podporo poslovnim subjektom (v nadaljevanju: portal SPOT; prej eVEM) delodajalcem na voljo eBOL-i njihovih delavcev. Delodajalci in zavarovanci, ki so sami zavezanci za plačilo prispevka in so vpisani v Poslovni register Slovenije bodo obvezno, in sicer za začasno zadržanost od dela od 1. 2. 2020, prevzeli eBOL-e za svoje zaposlene prek sistema SPOT in ne bodo več zahtevali od zaposlenih, da jim morajo bolniški list dostaviti v papirni obliki. Za tiste zavarovance, ki so zaposleni pri delodajalcih, ki niso vpisani v Poslovni register Slovenije (npr. zaposleni pri fizični osebi), bo osebni zdravnik še nadalje izstavil bolniški list tudi v papirnati obliki.
 

Kaj mora urediti delodajalec za dostop do eBOL ?

Delodajalec mora pooblastiti naprimer osebo v kadrovski službi, službi za obračun plač ali drugo osebo za prevzem eBOL-ov njihovih zaposlenih. Ta pooblaščena oseba mora za prijavo v sistem SPOT in prevzem eBOL-ov imeti digitalno potrdilo. Predlagamo, da si te osebe digitalno potrdilo pridobijo pred 1. 1. 2020. Pooblastilo pa bo možno pridobiti na točkah eVEM šele, ko bo rešitev (prevzem eBOL-ov) že v produkciji na eVEM (predvidoma po 1.1. 2020).

Poenostavitev postopkov pri delodajalcih

Ukinitev papirnega obrazca bo za delodajalce pomenila poenostavitev postopkov pri vlaganju refundacijskih zahtevkov na ZZZS. Delodajalec bo sicer od ZZZS na podlagi pisne vloge zahteval refundacijo nadomestila za svojega zaposlenega za posamezna obdobja njegove začasne zadržanosti od dela zaradi poškodbe ali bolezni, zahtevkom za refundacijo nadomestil plač pa ne bo potrebno več prilagati originalnega ali skeniranega bolniškega lista. Delodajalcu tako ne bo več potrebno čakati, da mu bo delavec dostavil bolniški list, temveč bo tekoče seznanjen z izdanimi eBOL in jih bo lahko sam prevzel kadarkoli in tudi morebiti že pripravil zahtevek za refundacijo. Omogočen bo avtomatski vnos podatkov iz eBOL v informacijski sistem delodajalca za obračun plač in nadomestil plač in pripravo zahtevkov za refundacijo nadomestila.

Samostojnim zavezancem zaradi izplačila nadomestila plače ne bo več potrebno priložiti bolniškega lista, niti podatkov iz hrbtne strani, katere je do sedaj izpolnjevala Finančna uprava Republike Slovenije. Samostojni zavezanci bodo na ZZZS vložili le vlogo za izplačilo nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, kjer bodo navedli obdobje, za katerega želijo izplačilo in svoj transakcijski račun.
 

Delodajalci se naj vključijo v sistem za elektronsko vlaganje zahtevkov (eZahtevek) oziroma naj nadgradijo že obstoječe rešitve eZahtevka

Že od 1. 10. 2016 je omogočeno elektronsko vlaganje zahtevkov v sistemu e-VEM (SPOT), ki ga upravlja Ministrstvo za javno upravo in je povezan z informacijskim sistemom ZZZS. eZahtevek je možno pripraviti na dva načina:

  • s pomočjo spletne aplikacije na portalu e-VEM ali
  • z uporabo vmesnika eNDM.


Navodila za delodajalce za uporabo vmesnika eNDM za prevzemanje eBOL-ov in za nadgradnje rešitve za oddajo eZahtevkov za refundacijo nadomestil plač so objavljena na spletni strani http://evem.gov.si/info/vmesnik-nadomestila/ .

Ministrstvo za javno upravo in ZZZS od oktobra 2019 naprej zagotavljata tudi odgovore na vprašanja delodajalcev in proizvajalcev aplikacij za obračun plač. Vsebinska vprašanja glede uporabe spletnega vmesnika lahko naslovijo na elektronski naslov ebol@zzzs.si. V novembru 2019 bo na voljo vmesnik eNDM v testnem okolju za testiranje aplikacij za obračun plač. Od 1. 1. 2020 naprej bodo na voljo za uporabo rešitve za uporabo spletne aplikacije v sistemu SPOT, skupaj z navodili.

Pri elektronskem vlaganju zahtevka bo delodajalec pri pripravi obračuna za posameznega delavca pripadajoč eBOL izbral iz seznama eBOL-ov tega delavca in ne bo več potrebno skenirati bolniških listov. Zaradi te poenostavitve postane elektronsko vlaganje zahtevkov za refundacijo nadomestil plač še enostavnejše.
 

Dostop delavca do eBOL prek spletnega portala ZZZS na naslovu https://moj.zzzs.si

Delavci ter nekateri drugi subjekti (npr. osebe, ki so zaposlene pri fizičnih osebah, ki ne opravljajo dejavnosti, družbeniki, kmetje, verski uslužbenci,…) bodo do eBOL dostopali samostojno na spletnem portalu ZZZS za zavarovane osebe na naslovu https://moj.zzzs.si.

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO

ZAVAROVANJE SLOVENIJE