ZZZS in magistralna zdravila

ZZZS je leta 1999 začel izvajati nadzore predpisovanja in izdajanja zdravil na recept v lekarnah, leta 2002 je izdal prvo navodilo za predpisovanje in izdajanje magistralno pripravljenih zdravil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.


Magistralno zdravilo za uporabo v humani medicini je po Zakonu o zdravilih zdravilo, ki ga, kadar za doseganje terapevtskega učinka na trgu ni industrijsko proizvedenega ali galensko izdelanega zdravila z enako sestavo učinkovin in pomožnih snovi v ustrezni jakosti ali farmacevtski obliki, izdelajo v lekarni po zdravniškem receptu za posameznega pacienta oziroma skupino pacientov in ga izdajo neposredno po izdelavi.

V želji, da se vsem zavarovancem omogoči enaka dostopnost magistralnih zdravil, predpisanih in pripravljenih v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), je bilo leta 2002 v sodelovanju z Lekarniško zbornico Slovenije in s posameznimi specialističnimi področji medicinske stroke pripravljeno prvo strukturirano navodilo za predpisovanje in izdajanje magistralno pripravljenih zdravil v breme OZZ. 

Centralna baza zdravil
Od leta 2018 se razvrščena magistralna zdravila vodijo v Centralni bazi zdravil. Tako so centralno navedene vse informacije za poenoteno in olajšano predpisovanje, pripravo in obračun magistralnih zdravil ter s tem zagotovljena enaka dostopnost za zavarovane osebe v Sloveniji. 

Podatki in izdatki
Podatki o izdatkih za magistralna zdravila kažejo, da so ti v letu 2021 znašali 9,7 milijona evrov iz obveznega in dopolnilnih zavarovanj, kar predstavlja 1,6 % vseh izdatkov teh zavarovanj za zdravila na recept. Največ receptov, in sicer več kot 83 %, je bilo izdanih za dermalne farmacevtske oblike magistralnega zdravila, ki imajo v celotni vrednosti 54,2-odstotni delež. Sledijo peroralne oblike s 30,0-odstotnim deležem celotne vrednosti receptov.

Napake pri obračunavanju zdravil
V nadzorih pri izvajalcih opažamo odklone tako pri obračunavanju sestavin kot storitev.
Nekatera magistralna zdravila so zaradi neracionalne priprave, obračunana v bistveno višjem znesku, kot bi bila ob racionalni pripravi. 

Razvrščanje magistralnih zdravil je poenostavilo in poenotilo postopek predpisovanja in obračunavanja magistralnih zdravil ter omogočilo sledljivost porabe magistralnih zdravil po zavarovanih osebah, farmacevtskih oblikah, farmakoloških skupinah in izvajalcih zdravstvenega varstva. Analize podatkov in ugotovitve nadzorov so podlaga za nadaljnje sistemsko urejanje področja in optimiziranje predpisovanja in priprave zdravil v lekarnah.

Preberite več v oktobrski številki Farmacevtskega vestnika.