31. avgust 2018


Rok za prijavo na razpis programov zdravstvenih storitev


ZZZS je 24. marca 2018 v časniku Dnevnik objavil Sklep o razpisu za sklepanje pogodb za opravljanje programov zdravstvenih storitev. Razpis zajema naslednja področja:
- splošna in dispanzerske dejavnosti, vključno s programom iz prve, druge in tretje točke 4. odstavka 25. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018,
- zobozdravstvene dejavnosti,
- dejavnost reševalne službe in nujne medicinske pomoči,
- specialistične ambulantne dejavnosti in dejavnost dializ,
- specialistične bolnišnične dejavnosti,
- zdraviliško zdravstveno dejavnost,
- lekarniško dejavnost,
- dejavnost zdravstvene nege in druge zdravstvene dejavnosti, ki jih opravljajo domovi za starejše in drugi socialnovarstveni zavodi ali gospodarske družbe,
- dejavnost Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Na razpis se lahko prijavijo javni zdravstveni zavodi, gospodarske družbe in drugi zavodi ter zasebni zdravstveni delavci, ki imajo Koncesijo za opravljanje javne zdravstvene službe:

Rok za oddajo ponudb je 31.8.2018, razen za program iz prve in druge točke 4. odstavka 25. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 (program splošne ambulante ter otroškega in šolskega dispanzerja v izbranih izpostavah ZZZS), za katerega je rok 7. 5. 2018.

Razpisno dokumentacijo je moč prevzeti tudi osebno na sedežu ZZZS v Ljubljani, Miklošičeva 24 in na sedežih območnih enotah Zavoda v Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in Ravnah na Koroškem.