11. december 2020


Spremenjeno poslovanje ZZZS v upravnih zadevah


V Uradnem listu RS, št. 183/2020 z dne 10. 12. 2020, je bil objavljen Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (v nadaljevanju: Odlok), ki velja od 11. 12. 2020 do konca epidemije (oz. najdlje do 11. 3. 2021). S tem odlokom se zaradi zmanjšanja tveganja okužbe in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 določajo začasni ukrepi za zavarovanje položaja strank in omogočanja odločanja organov v upravnih zadevah, ki posegajo v določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljnjem besedilu: ZUP).

Na podlagi navedenega Odloka se spreminja:    1. VLAGANJE VLOG

Poleg že uveljavljenih načinov vlaganja vlog brez neposrednega fizičnega stika, ki jih omogoča že sam ZUP (t.j. po pošti – navadno ali priporočeno, ter po elektronski pošti z varnim elektronskim podpisom), je omogočeno tudi vlaganje vlog po elektronski pošti brez varnega elektronskega podpisa (po navadni elektronski pošti). ZZZS v tem primeru preveri identiteto vložnika z enoličnim identifikatorjem (ZZZS številka, EMŠO, davčna številka).

Hkrati se omejuje neposredno (osebno) vlaganje vlog. Za čas veljavnosti Odloka (do 11. 3. 2021) so zaprta vsa vložišča in delovišča, kjer se sprejema stranke. Oddajanje vlog je tako načeloma mogoče samo po pošti in elektronski pošti. Strankam, še posebno pa ranljivim skupinam, kot so starejši, invalidi ipd., uradne osebe na območnih enotah ZZZS preko telefona ali elektronske pošte nudijo pomoč pri izpolnjevanju vlog. Samo v nujnih zadevah območne enote ZZZS strankam še nadalje omogočajo, da podajo vloge osebno na ZZZS (npr. izdaja potrdil o zavarovanju zaradi izgube kartice zdravstvenega zavarovanja).
    2. VROČANJE

Če se ZZZS in stranka tako dogovorita, se odločbe, sklepi in drugi dokumenti lahko vročajo z uporabo elektronske pošte (ni potrebno, da ima stranka varen elektronski predal). Strinjanje stranke se zabeleži z uradnim zaznamkom.
    3. VPOGLED V SPIS

Stranki, ki zahteva vpogled v spis, se pošlje kopija dokumentov zadeve. Če zaradi obsežnosti dokumentacije ali drugih razlogov ni mogoče zagotoviti kopij, se stranki omogoči vpogled v prostorih ZZZS. Stranke morajo pri vpogledu uporabljati zaščitno opremo.
    4. PODALJŠANJE ROKOV

Rok za izdajo in vročitev odločbe se lahko podaljša za največ dva meseca, če odločbe zaradi razlogov, ki so povezani s preprečevanjem tveganja okužbe ali širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku.

Na zahtevo stranke se lahko podaljša tudi rok za izpolnitev obveznosti, določene z odločbo, če stranka obveznosti iz upravičenega razloga ne more izpolniti pravočasno.
    5. USTNA OBRAVNAVA

Ustne obravnave v upravnih postopkih se lahko izvajajo, zaradi varovanja zdravja udeležencev postopka pa se lahko izključi javnost iz ustne obravnave in drugih procesnih dejanj. Vse osebe, prisotne na ustni obravnavi ali drugih procesnih dejanjih, morajo uporabljati zaščitno opremo.


Več o poslovanju ZZZS v času epidemije COVID-19 si lahko preberete na spletni strani.