1. oktober 2017


Kontakt za preverjanje podatkov, zaradi katerih študenti niso več upravičeni do zdravstvenega zavarovanja kot družinski člani


V novembru 2016 je bila sprejeta novela Zakona o visokem šolstvu (ZViS, Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16), ki ima vpliv tudi na koriščenje pravice do zdravstvenega zavarovanja študentov. S spremembo prvega odstavka 69. člena ZViS se je koriščenje pravice do zdravstvenega varstva in drugih pravic in ugodnosti študentov (na primer prehrana, prevozi, štipendiranje), ki upoštevajo status študentov, po novem vezalo na čas trajanja enega študijskega programa na posamezni stopnji, pri čemer se čas trajanja študijskega programa določi ob upoštevanju 36. in 70. člena ZViS. Študenti, ki boste želeli preveriti svoje podatke o vpisu v visoko šolstvo, na podlagi katerih je bila določena pravica po 69. členu ZViS lahko pošljete pisno vprašanje na e-naslov: evs-prijava.mizs@gov.si. V elektronskem sporočilu morate obvezno navesti svoje ime, priimek in EMŠO ter da želite preveriti podatke, na podlagi katerih je bilo ugotovljeno, da niste več upravičeni do zdravstvenega zavarovanja.