5. junij 2019


čistopis Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019


ZZZS je objavil čistopis Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019, ki so ga določili partnerji v zdravstvu dne 17. 4. 2019 ter na podlagi sklepov arbitraže z dne 6.5.2019 in sklepov Vlade RS z dne 16. 5. 2019 .

Z Aneksom št. 1 je med drugim določeno, da se v prilogi ZD ZAS spremeni prvi odstavek 5. člena tako, da se glasi:

»(1) Zdravniki družinske medicine in pediatrije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti lahko odklonijo opredeljevanje novih zavarovanih oseb, ko dosežejo obremenitev 1895 glavarinskih količnikov. Ne glede na možnost odklanjanja opredeljevanja zavarovanih oseb se partnerji dogovorijo, da nobena zavarovana oseba ne ostane brez osebnega izbranega zdravnika.«

Zaradi enotnega ravnanja in razumevanja te določbe Aneksa št. 1 tako s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti kot tudi ZZZS je ZZZS zaprosil Vlado RS za uradno razlago, kaj navedena določba pomeni:
  - za time, ki že presegajo 1895 glavarinskih količnikov,
  - za time, ki prevzamejo ambulanto (npr. ob upokojitvi ali odhodu zdravnika) in je imel nosilec, katerega ambulanto prevzamejo, več kot 1895 glavarinskih količnikov (ali ti timi štejejo za »obstoječe time«),
  - kako ravnati, če vsi timi v izpostavi ali območni enoti presegajo normativ 1895 glavarinskih količnikov.
ZZZS je na tej podlagi 4. 7. 2019 od Ministrstva za zdravje prejel naslednjo razlago:
  "- Obstoječi timi z visoko glavarino nad 1895 glavarinskih količnikov na podlagi tega aneksa svojih opredeljenih zavarovanih oseb ne bodo izpisovali, bodo pa le-te vzpodbujali za izbiro osebnega zdravnika v timih z nižjo glavarino.
  - Opredeljevanje novih zavarovanih oseb so najprej dolžni izvajati vsi timi, ki ne dosegajo za leto 2019 določenih 1895 glavarinskih količnikov ter timi z najmanjšim številom glavarinskih količnikov ali opredeljenih zavarovanih oseb v območni enoti.
  - Obstoječi timi, ki presegajo dogovorjeni normativ glavarinskih količnikov ali opredeljenih zavarovanih oseb za leto 2019, izvajajo storitve do 130% preseganja v rednem ordinacijskem času. Pri preseganju 130% se sorazmerno večjemu deležu nad 130% podaljša tudi ordinacijski čas.
  - Timi, ki prevzemajo ambulanto, v kateri je nosilec imel več kot 1895 glavarinskih količnikov, se smatrajo kot obstoječi timi."
S splošnim dogovorom partnerji določijo program zdravstvenih storitev in izhodišča za njegovo izvajanje ter oblikovanje cen v Republiki Sloveniji za posamezno pogodbeno leto.