5. junij 2019


čistopis Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019


ZZZS je objavil čistopis Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019, ki so ga določili partnerji v zdravstvu dne 17. 4. 2019 ter na podlagi sklepov arbitraže z dne 6.5.2019 in sklepov Vlade RS z dne 16. 5. 2019 .

Z Aneksom št. 1 je med drugim določeno, da se v prilogi ZD ZAS spremeni prvi odstavek 5. člena tako, da se glasi:

»(1) Zdravniki družinske medicine in pediatrije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti lahko odklonijo opredeljevanje novih zavarovanih oseb, ko dosežejo obremenitev 1895 glavarinskih količnikov. Ne glede na možnost odklanjanja opredeljevanja zavarovanih oseb se partnerji dogovorijo, da nobena zavarovana oseba ne ostane brez osebnega izbranega zdravnika.«

Zaradi enotnega ravnanja in razumevanja te določbe Aneksa št. 1 tako s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti kot tudi ZZZS je ZZZS zaprosil Vlado RS za uradno razlago, kaj navedena določba pomeni:
    - za time, ki že presegajo 1895 glavarinskih količnikov,
    - za time, ki prevzamejo ambulanto (npr. ob upokojitvi ali odhodu zdravnika) in je imel nosilec, katerega ambulanto prevzamejo, več kot 1895 glavarinskih količnikov (ali ti timi štejejo za »obstoječe time«),
    - kako ravnati, če vsi timi v izpostavi ali območni enoti presegajo normativ 1895 glavarinskih količnikov.

S splošnim dogovorom partnerji določijo program zdravstvenih storitev in izhodišča za njegovo izvajanje ter oblikovanje cen v Republiki Sloveniji za posamezno pogodbeno leto.