Opravljanje zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

18. 2. 2021 - Na podlagi objave v Uradnem listu RS, št. 23/2021 je začela veljati Odredba o spremembah Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije in upravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19.

Odredba o spremembah Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije in upravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 podaljšuje veljavnost osnovne odredbe (trenutno do 30. aprila 2021), ter spreminja seznam izvajalcev, ki izvajajo nujno zobozdravstveno pomoč pri osebah, ki imajo prisotne znake okužbe dihal, oz. druge znake COVID-19, in sicer se le-ta izvaja pri izvajalcih:

1. Zdravstveni dom Ljubljana,
2. Osnovno zdravstvo Gorenjske, (ob sobotah, nedeljah in praznikih ter dela prostih dnevih),
3. Zdravstveni dom Maribor,
4. Zdravstveni dom Novo mesto,
5. Zdravstveni dom Koper,
6. Zdravstveni dom Nova Gorica,
7. Zdravstveni dom Murska Sobota.


Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije in upravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 8/21, 12/21 - popr. in 23/21) določa začasne ukrepe na področju organizacije zdravstvene dejavnosti, razen pri izvajalcih lekarniške dejavnosti in med drugim določa, da izvajalci zdravstvene dejavnosti prekinejo izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev, vključno z zdravstvenimi storitvami v centrih za krepitev zdravja, zdravstvenovzgojnih centrih ter preventivnih storitev v ambulantah družinske medicine (referenčne ambulante). Lahko se izvajajo le naslednje zdravstvene storitve:
– presejalni programi za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka,
– preventivna obravnava nosečnic, porodnic in novorojencev,
– preventivni pregledi otrok do dopolnjenega prvega leta starosti,
– preventivne storitve na področju medicine dela, prometa in športa,
– cepljenje in
- druge preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela neposredne negativne posledice za zdravje pacienta.

Skladno s to uredbo morajo izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo bolnišnično zdravstveno dejavnost, dnevno zagotoviti zadostno število prostih zmogljivosti (prostor, oprema, kader in material) za potrebe zdravljenja pacientov, obolelih za COVID-19.

Izvajalci zdravstvene dejavnosti za namen zagotavljanja zmogljivosti iz prejšnjega odstavka sproti prilagajajo število zdravstvenih storitev in po potrebi prekinejo izvajanje zdravstvenih storitev, razen tistih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev ter obravnav nosečnic, porodnic in novorojencev.

Izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na svojem območju z organizacijskimi ukrepi sproti zagotavljajo zadostne zmogljivosti za pravočasno obravnavo pacientov, obolelih za COVID-19, vključno z:

  • vstopno točko za odvzem brisov za ugotavljanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 in
  • cepilnimi mesti za namen cepljenja proti COVID-19

Izvajalci zdravstvene dejavnosti paciente, katerih zdravstvena storitev ne bo izvedena, o neizvedbi zdravstvene storitve obvestijo. Pacienta prenaročijo na prvi prosti (dodatni) okvirni termin. Pacienta se prenaroči na prvi prosti (dodatni) termin. O novem terminu zdravstvene storitve se pacienta obvesti v treh dneh od uvrstitve na čakalni seznam oziroma od prenaročitve.

Na oddelkih, ki niso namenjeni zdravljenju pacientov, obolelih za COVID-19, se zdravstvene storitve zagotavljajo le pacientom, ki imajo negativno epidemiološko anamnezo in nimajo prisotnih znakov okužbe dihal. Podrobnejša navodila za zagotavljanje zdravstvenih storitev so določena z Navodili za zagotavljanje zdravstvenih storitev pacientom z negativno epidemiološko anamnezo in brez znakov COVID-19.

Pacienta, ki ima prisotne znake okužbe dihal oziroma druge znake COVID-19 oziroma pozitivno epidemiološko anamnezo ali potrjeno okužbo s COVID-19, se naroči oziroma sprejme v ambulanti COVID-19 c skladu s priporočili in navodili za izvajalce, objavljenimi na spletnih straneh Ministrstva za zdravje.

Izvajalci zobozdravstvenih storitev na vseh ravneh zobozdravstvene dejavnosti pri izvajanju zobozdravstvenih storitev upoštevajo tudi Strokovna priporočila za obravnavo pacientov v zobozdravstvenih obravnavah (UPZRC), ki sta jih pripravila Odbor za zobozdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije in Razširjeni strokovni kolegij za zobozdravstvo in so objavljena na spletni strani Ministrstva za zdravje.

Pri osebah, ki imajo prisotne znake okužbe dihal, druge znake COVID-19, se opravljajo zgolj nujna zobozdravstvena pomoč in storitve, katerih opustitev bi vodila v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja, na obstoječih nujnih vstopnih točkah za zobozdravstvo, kjer obstajajo prostorski pogoji in dovolj ustrezne osebne varovalne opreme, in sicer pri izvajalcih:

1. Zdravstveni dom Ljubljana,
2. Osnovno zdravstvo Gorenjske, (ob sobotah, nedeljah in praznikih ter dela prostih dnevih),
3. Zdravstveni dom Maribor,
4. Zdravstveni dom Novo mesto,
5. Zdravstveni dom Koper,
6. Zdravstveni dom Nova Gorica,
7. Zdravstveni dom Murska Sobota.

Odredba je bila nazadnje spremenjena 29.4.2021 (Uradni list št. 66/21) in podaljšana do 16. aprila 2021. 

Izvajanje in tolmačenje odredbe je v pristojnosti Ministrstva za zdravje.