Poslovanje ZZZS s strankami zaradi nalezljive bolezni COVID-19

OMEJENO osebno vlaganje vlog pri ZZZS - ZAPRTA vsa vložišča in delovišča, kjer ZZZS sprejema stranke !

Zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 morajo vsi obiskovalci poslovnih prostorov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) od 15. 9. 2021 dalje izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT pogoj).

Ob vstopu je obvezno razkuževanje rok in uporaba zaščitne maske.

Povezava na Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, kjer so natančno določeni pogoji.

Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 180/21),ki je pričel veljati 19. 11. 2021 se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja okužb nalezljive bolezni COVID-19 določajo začasni ukrepi za zavarovanje položaja strank in omogočanja odločanja organov v upravnih zadevah.

Vlaganje vlog:

zaradi preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja okužb nalezljive bolezni COVID-19 je OMEJENO neposredno vlaganje vlog pri ZZZS (osebno vlaganje), razen če je z zakonom predviden samo ta način vlaganje vloge.

Glede na to, da na področju uveljavljanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in urejanja obveznega zdravstvenega zavarovanja ni vlog, ki jih ne bi bilo mogoče vložiti po pošti ali elektronski pošti, so za čas veljavnosti Odloka ZAPRTA vsa vložišča in delovišča, kjer se sprejema stranke. Oddajanje vlog je načeloma mogoče samo po pošti in elektronski pošti.  Edina izjema je vložitev vloge za pridobitev profesionalne kartice ZZZS in smsPASS, saj je z zakonom predpisano vlaganje samo na neposredni način (neposredno pri organu). V nujnih zadevah ZZZS strankam še nadalje omogoča, da podajo vloge osebno (npr. zaradi izdaje potrdila o zavarovanju ali izgube kartice zdravstvenega zavarovanja).

V teh primerih mora stranka vložitev vloge predhodno najaviti in se dogovoriti o času vložitve. Postopek naročanja, telefonske številke in elektronski naslovi so objavljeni tukaj.

Vlaganje elektronskih vlog:

- vloge po elektronski poti se lahko vložijo tudi brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom,

- v vlogah iz prejšnjega odstavka se vložnik lahko identificira z elektronskim podpisom, ki ni enakovreden lastno­ročnemu podpisu, z uradno dodeljeno identifikacijsko številko ali drugim enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe elektron­skega poslovanja določi organ,

- vloge po elektronski poti se vložijo tako, da se pošljejo na uradni elektronski naslov organa. Elektronski naslovi so objavljeni tukaj

Omejitev sodelovanja javnosti:

zaradi varovanja zdravja udeležencev postopka se lahko izključi javnost iz ustne obravnave in dru­gih procesnih dejanj 

Pregledovanje dokumentov:

v prostorih organa se ne izvaja pregledovanje dokumen­tov, če se stranki ali drugi osebi, ki izkaže pravni interes, lahko pošlje kopija dokumentov zadeve.

Vročanje:

odločbe, sklepi in drugi dokumenti se lahko vročajo z vložitvijo v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal po 86. členu Zakona o splošnem upravnem postopku, ob upoštevanju četrtega odstavka 306.a istega zakona.

Roki:

- s sklepom, izdanim na zahtevo stranke, se lahko podaljša rok za izpolnitev obveznosti, določene s posamičnim upravnim aktom, če stranka obveznosti iz upravičenega razlo­ga ne more izpolniti pravočasno. Razlog ni upravičen, če gre za nujne ukrepe v javnem interesu ali bi z odložitvijo izpolnitve obveznosti lahko nastala nepopravljiva ali težko popravljiva škoda.

- rok za izdajo in vročitev odločbe se lahko s sklepom podaljša, če zaradi razlogov na strani stranke ali organa, ki so povezani s preprečevanjem ponovnih izbruhov širjenja okužb nalezljive bolezni COVID-19, ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku. Rok za izdajo in vročitev odločbe se lahko podaljša, kolikor je treba, vendar ne več kot za dva meseca.

Stranke prosimo, da zadeve v zvezi z urejanjem zavarovanja in uveljavljanjem pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja urejajo elektronsko, po elektronski ali navadni pošti oziroma prek telefona, in se pri območnih enotah ali izpostavah ZZZS osebno zglasijo le, če je to potrebno. V takšnih primerih strankam nudimo možnost predhodne najave tako, da se lahko stranke v okviru poslovnega časa telefonsko dogovorijo o času vložitve vloge. Za izvajalce zdravstvenih storitev, dobavitelje medicinskih pripomočkov in druge partnerje v zdravstvu ima ZZZS uveljavljeno elektronsko poslovanje kot prevladujoč način poslovanja, zato jih naprošamo, da stike z ZZZS vršijo praviloma »na daljavo« oziroma prek telefona. ZZZS prosi stranke, da zadeve v zvezi z urejanjem zavarovanja in uveljavljanjem pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja urejajo ali preverjajo:

1.) elektronsko preko spletne strani www.zzzs.si:

- naročanje slovenske kartice zdravstvenega zavarovanja,

- naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja,

- preverjanje urejenosti zavarovanja (obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, zadržane pravice zaradi nerednega plačevanja prispevkov),

- preverjanje veljavnosti potrdila A1 za napotene na delo v tujino,

- elektronsko vlaganje refundacijskih zahtevkov za nadomestila plač preko sistema SPOT (e-VEM),

- dostopnost do zdravil in cene zdravil, doplačila k zdravilom (Centralna baza zdravil),

- vpogled v osebne podatke zavarovane osebe,

- sistem "e-Poizvedbe" - elektronsko posredovanje osebnih podatkov upravičencem z ustrezno pravno podlago,

- avtomatsko obveščanje o delovanju informacijskega sistema neposrednega (on-line) dostopa do podatkov zdravstvenega zavarovanja,

  • 3.) preko elektronske pošte in navadne pošte lahko posredujejo različne vloge, na primer:

- obrazci za prijavo, spremembo in odjavo iz zavarovanja zavezanca, ki prijave ne vlaga elektronsko preko sistema SPOT (eVem),

- obrazec za uveljavljanje povračila potnih stroškov zaradi zdravljenja v drugem kraju,

- obrazec za uveljavljanje povračila stroškov zdravstvenih storitev, opravljenih v Sloveniji,

- obrazci in vloge za uveljavljanje povračila stroškov zdravstvenih storitev, opravljenih v tujini,

- vloga za izplačilo nadomestila plače samostojnih zavezancev,

- zahteva delavca za neposredno izplačilo nadomestila plače.


Stranke prosimo za razumevanje in njihovo odgovorno sodelovanje pri preprečevanju nalezljive bolezni COVID-19.

Seznam kontaktnih naslovov enot ZZZS