Poslovanje ZZZS s strankami zaradi nalezljive bolezni COVID-19

V Uradnem listu RS, št. 34/2021 z dne 10. 3. 2021, je bil objavljen Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (v nadaljevanju: Odlok), ki velja od 11. 3. 2021 do konca epidemije (oz. najdlje do 11. 6. 2021). S tem odlokom se zaradi zmanjšanja tveganja okužbe in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 določajo začasni ukrepi za zavarovanje položaja strank in omogočanja odločanja organov v upravnih zadevah, ki posegajo v določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP).

Na podlagi navedenega Odloka ter zaradi zagotavljanja varnosti zavarovanih oseb in nemotenega uresničevanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ZZZS s strankami posluje na način, da se omeji fizični stik med strankami in uradnimi osebami.

Stranke prosimo, da zadeve v zvezi z urejanjem zavarovanja in uveljavljanjem pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja urejajo elektronsko, po elektronski ali navadni pošti oziroma prek telefona, in se pri območnih enotah ali izpostavah ZZZS osebno zglasijo le, če je to nujno potrebno in nimajo znakov okužbe. Za izvajalce zdravstvenih storitev, dobavitelje medicinskih pripomočkov in druge partnerje v zdravstvu ima ZZZS uveljavljeno elektronsko poslovanje kot prevladujoč način poslovanja, zato jih naprošamo, da stike z ZZZS vršijo izključno »na daljavo« oziroma prek telefona.

ZZZS v 10 območnih enotah in 45 izpostavah posluje tako, da se omeji fizični stik s strankami in uradnimi osebami. Fizični obiski strank v prostorih ZZZS so dovoljeni le v primerih, ko je to zaradi vodenja postopkov ali uveljavljanja pravic stranke nujno potrebno (praviloma na podlagi predhodnega telefonskega dogovora). Stranke lahko svoje zahtevke, ki niso vezani na rok, oddajo v nabiralnik ob vhodu v prostore območnih enot in izpostav ZZZS, omogočena je tudi telefonska povezava s strokovnimi delavci ZZZS.

Poslovanje ZZZS v upravnih zadevah (na podlagi Odloka):

  1. VLAGANJE VLOG
  Poleg že uveljavljenih načinov vlaganja vlog brez neposrednega fizičnega stika, ki jih omogoča že sam Zakon o splošnem upravnem poslovanju (po pošti – navadno ali priporočeno, ter po elektronski pošti z varnim elektronskim podpisom), je omogočeno tudi vlaganje vlog po elektronski pošti brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom (po navadni elektronski pošti). ZZZS v tem primeru preveri identiteto vložnika z uradno dodeljeno identifikacijsko številko (npr. ZZZS številka, EMŠO, davčna številka).

  Hkrati se omejuje neposredno (osebno) vlaganje vlog. Stranke lahko vlagajo vloge neposredno (osebno) pri ZZZS, če vložitev predhodno najavijo tako, da se v okviru poslovnega časa telefonsko dogovorijo o času vložitve vloge. Kontaktni podatki in informacije o poslovnem času ZZZS. 


  Stranke prosimo, da se za takšno (osebno) vložitev vloge odločajo samo v nujnih primerih, kot so na primer izdaja potrdil o zavarovanju zaradi izgube kartice zdravstvenega zavarovanja, vloge za pridobitev profesionalnih kartic ZZZS, ki vsebujejo kvalificirano digitalno potrdilo. Pri tem je potrebno uporabljati zaščitno opremo skladno s strokovnimi priporočili.

  Strankam, še posebno pa ranljivim skupinam, kot so starejši, invalidi ipd., uradne osebe na območnih enotah ZZZS preko telefona ali elektronske pošte nudijo pomoč pri izpolnjevanju vlog.

  2. VROČANJE

  Odločbe, sklepi in drugi dokumenti se lahko vročajo z uporabo elektronske pošte (ni potrebno, da ima stranka varen elektronski predal).

  3. PREGLEDOVANJE DOKUMENTOV

  Stranki, ki zahteva vpogled v spis, se pošlje kopija dokumentov zadeve. Če zaradi obsežnosti dokumentacije ali drugih razlogov ni mogoče zagotoviti kopij, se stranki omogoči vpogled v prostorih ZZZS. Stranka mora pri vpogledu uporabljati zaščitno opremo skladno s strokovnimi priporočili.

  4. PODALJŠANJE ROKOV

  Rok za izdajo in vročitev odločbe se lahko podaljša za največ dva meseca, če odločbe zaradi razlogov, ki so povezani s preprečevanjem tveganja okužbe ali širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na strani stranke ali ZZZS ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku.

  Na zahtevo stranke se lahko podaljša tudi rok za izpolnitev z upravnim aktom določene obveznosti, če stranka obveznosti iz upravičenega razloga ne more izpolniti pravočasno.

  5. USTNA OBRAVNAVA

  Ustne obravnave v upravnih postopkih se lahko izvajajo, zaradi varovanja zdravja udeležencev postopka pa se lahko izključi javnost iz ustne obravnave in drugih procesnih dejanj. Vse osebe, prisotne na ustni obravnavi ali drugih procesnih dejanjih, morajo uporabljati zaščitno opremo skladno s strokovnimi priporočili.

  ZZZS prosi stranke, da zadeve v zvezi z urejanjem zavarovanja in uveljavljanjem pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja urejajo ali preverjajo:

  1.) elektronsko preko spletne strani www.zzzs.si:

  - naročanje slovenske kartice zdravstvenega zavarovanja,

  - naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja,

  - preverjanje urejenosti zavarovanja (obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, zadržane pravice zaradi nerednega plačevanja prispevkov),

  - preverjanje veljavnosti potrdila A1 za napotene na delo v tujino,

  - elektronsko vlaganje refundacijskih zahtevkov za nadomestila plač preko sistema SPOT (e-VEM),

  - dostopnost do zdravil in cene zdravil, doplačila k zdravilom (Centralna baza zdravil),

  - vpogled v osebne podatke zavarovane osebe,

  - sistem "e-Poizvedbe" - elektronsko posredovanje osebnih podatkov upravičencem z ustrezno pravno podlago,

  - avtomatsko obveščanje o delovanju informacijskega sistema neposrednega (on-line) dostopa do podatkov zdravstvenega zavarovanja,

  • 3.) preko elektronske pošte in navadne pošte lahko posredujejo različne vloge, na primer:

  - obrazci za prijavo, spremembo in odjavo iz zavarovanja zavezanca, ki prijave ne vlaga elektronsko preko sistema SPOT (eVem),

  - obrazec za uveljavljanje povračila potnih stroškov zaradi zdravljenja v drugem kraju,

  - obrazec za uveljavljanje povračila stroškov zdravstvenih storitev, opravljenih v Sloveniji,

  - obrazci in vloge za uveljavljanje povračila stroškov zdravstvenih storitev, opravljenih v tujini,

  - vloga za izplačilo nadomestila plače samostojnih zavezancev,

  - zahteva delavca za neposredno izplačilo nadomestila plače.


  Stranke prosimo za razumevanje in njihovo odgovorno sodelovanje pri preprečevanju nalezljive bolezni COVID-19.

  Seznam kontaktnih naslovov enot ZZZS