Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (3 dni) (velja od 5. 2. 2021 do 31. 12. 2021 )

Dne 4. 2. 2021 je bil v Uradnem listu RS, št. 15/21 objavljen Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZDUOP), ki je začel veljati 5. 2. 2021. ZDUOP v 31. členu ponovno uvaja pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni in sicer od 5. 2. 2021 do 31. 12. 2021. Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, torej brez predhodne ugotovitve razlogov za takšno odsotnost z dela, do tri zaporedne dni v kosu, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Delavec mora o kratkotrajni odsotnosti zaradi bolezni pisno ali elektronsko obvestiti delodajalca prvi dan odsotnosti, ter v času koriščenja kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni ne sme opravljati pridobitne dejavnosti ali se gibati izven kraja svojega bivanja. Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače, ki ga izplača delodajalec, ki nato zahteva refundacijo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). ZZZS delodajalcu refundira izplačano nadomestilo v breme Proračuna Republike Slovenije.

Več o novi pravici, postopku uveljavljanja in nadomestilu (za zavarovane osebe).

Več o postopku refundacije nadomestila plače zaradi kratkotrajne odsotnosti od dela zaradi bolezni (za delodajalce)