ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Navodila MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
  - Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja
  - Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
  Uradni list RS, št. - Ur. l. RS št. 30/03 - prečiščeno besedilo, 35/03 - popravek, 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 - popravek, 64/07, 33/08
  - Ur. l. RS št. 129/04, 132/04, 21/05, 34/05, 98/06, 138/06, 30/08

  - Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja
  - Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja Uradni list RS, št. - Ur. l. RS št. 30/03 - prečiščeno besedilo, 35/03 - popravek, 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 - popravek, 64/07, 33/08
  - Ur. l. RS št. 129/04, 132/04, 21/05, 34/05, 98/06, 138/06, 30/08

  Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja
  - Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. - Ur. l. RS št. 30/03 - prečiščeno besedilo, 35/03 - popravek, 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 - popravek, 64/07, 33/08
  - Ur. l. RS št. 129/04, 132/04, 21/05, 34/05, 98/06, 138/06, 30/08
  Uredba ES
  Pravila OZZ
OPOMBA:
To navodilo se začne uporabljati s 1. 10. 2014. Do takrat se uporablja staro navodilo, ki se nahaja na dnu dokumenta.

NAVODILO
O ZAGOTAVLJANJU PREDLOG, HLAČNIH PREDLOG (PLENIC), POSTELJNIH PREDLOG ALI NEPROPUSTNIH HLAČK V SOCIALNIH IN DRUGIH ZAVODIH NA MESEČNO ZBIRNO NAROČILNICO

I. UVOD

S tem navodilom se natančneje ureja predpisovanje, dobava in evidentiranje predlog, hlačnih predlog (plenic), posteljnih predlog ali nepropustnih hlačk, ki jih zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) za zavarovane osebe, ki bivajo v domovih za starejše, drugih splošnih in posebnih socialnih zavodih in zavodih za usposabljanje (v nadaljevanju: v socialnih in drugih zavodih). Na podlagi določil Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS 30/03 – prečiščeno besedilo, (35/03 popr.), 78/03, 84/04, 44/05, 84/06, (90/06 – popr.), 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 - ZSVarPre-C, 25/14 - odl. US in 25/14, v nadaljevanju Pravila OZZ) Zavod predloge, hlačne predloge (plenice), posteljne predloge ali nepropustne hlačke zagotavlja v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja na Mesečno zbirno naročilnico (obr. Nar.3). To navodilo in listino Mesečna zbirna naročilnica (obr. Nar.3) je izdal Zavod v skladu s Pravilnikom o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 129/04, 132/04, 21/05, 34/05, 98/06, 138/06, 30/08, 126/08, 94/10 in 104/13).

II. SPLOŠNO O PREDPISOVANJU PREDLOG, PLENIC, HLAČNIH PREDLOG
IN NEPROPUSTNIH HLAČK

V breme obveznega zdravstvenega zavarovanja so zavarovanim osebam, ki so v domači oskrbi ali v oskrbi socialnega ali drugega zavoda glede na zdravstveno stanje zagotovljene tudi predloge, hlačne predloge (plenice), posteljne predloge ali nepropustne hlačke pri bolezenski inkontinenci urina ali blata v skladu z določili Pravil OZZ, šifrantom in medicinskimi kriteriji. V času zdravljenja v bolnišnici, kliniki, inštitutu ali v zdravilišču je zdravstveni zavod dolžan zagotoviti tudi medicinske pripomočke (v nadaljevanju MP) pri bolezenski inkontinenci urina in blata. V primeru, da je bila zavarovana oseba v predhodnem obdobju na zdravljenju v bolnišnici, kliniki, inštitutu ali v zdravilišču, mora osebni zdravnik pri predpisovanju MP to upoštevati tako, da za čas zdravljenja pri izvajalcu količino MP za naslednje obdobje ustrezno zmanjša. Pooblaščeni zdravnik je pri predpisu MP dolžan upoštevati tudi predhodno prejete količine, ki so jih zavarovane osebe prejele na individualno naročilnico za medicinske pripomočke. Podatke pridobi iz informacijskega sistema On-line in zdravstvene dokumentacije.

Zavarovana oseba je upravičena do skupaj največ 90 kosov predlog, hlačnih predlog (plenic), posteljnih predlog ali nepropustnih hlačk mesečno v skladu s šifrantom in medicinskimi kriteriji za srednjo, težko in zelo težko stopnjo inkontinence. V primeru lahke stopnje inkontinence je zavarovana oseba upravičena do največ 7 kosov nepropustnih hlačk na 6 mesecev. Zavarovani osebi, ki biva v socialnem ali drugem zavodu se na podlagi določil Pravil OZZ predloge, hlačne predloge (plenice), posteljne predloge ali nepropustne hlačke zagotavljajo po enakem postopku, v enakem obsegu in standardu kot za zavarovane osebe, ki bivajo na svojem domu.
III. PREDPISOVANJE PREDLOG, PLENIC, HLAČNIH PREDLOG IN
NEPROPUSTNIH HLAČK NA MESEČNO ZBIRNO NAROČILNICO

Zavarovana oseba, ki biva v socialnem ali drugem zavodu lahko pooblasti ta zavod za zagotavljanje (preskrbo) s predlogami, hlačnimi predlogami (plenicami), posteljnimi podlogami in nepropustnimi hlačkami pri pogodbenem dobavitelju Zavoda. Vsa pooblastila zavarovanih oseb hrani socialni ali drug zavod za lastne potrebe ali potrebe Zavoda. Zdravnik, ki izvaja osnovno zdravstveno dejavnost v socialnem ali drugem zavodu, za vse zavarovane osebe, ki izpolnjujejo medicinske kriterije in so pooblastile socialni ali drug zavod, izda Mesečno zbirno naročilnico (Obr. Nar.3). Mesečna zbirna naročilnica se izda za obdobje enega meseca, tako da se nova naročilnica lahko izda do 10 dni pred datumom izteka obdobja predhodnega prevzema, vendar bodo novo predpisani MP lahko prevzeti šele z datumom izteka obdobja predhodnega prevzema. Vzorec obrazca Mesečne zbirne naročilnice je priloga tega navodila. Mesečna zbirna naročilnica se lahko izdaja v obliki računalniškega izpisa. V tem primeru mora imeti enake rubrike in enako vsebino rubrik.

Pri predpisovanju predlog in plenic za enkratno uporabo na mesečno zbirno naročilnico lahko pooblaščeni zdravnik v primeru izpolnjevanja pogojev za predpis za daljše obdobje v zdravstveni dokumentaciji evidentira zdravstveno stanje, določi potrebno količino ter vrste medicinskih pripomočkov za en mesec ter posebej zapiše, da medicinske pripomočke predpisuje za eno leto. Na podlagi letnega naročila zdravnika socialni zavod za posamezno zavarovano osebo predloge in plenice za enkratno uporabo še vedno naroča mesečno. V primeru spremembe zdravstvenega stanja zavarovane osebe, ki narekuje druge vrste medicinskih pripomočkov, pooblaščeni zdravnik prekine naročila za eno leto in to evidentira v zdravstveni dokumentaciji, tako da zapiše, kateri zapis preklicuje in katere medicinske pripomočke naroča.

Mesečna zbirna naročilnica se izda ločeno po dobaviteljih in zavarovalnicah za doplačila, tako da se posebej občutljivih osebnih podatkov o zavarovanih osebah ene zavarovalnice za doplačila ne pošilja drugi.

Mesečna zbirna naročilnica se izda ločeno tudi v primerih, ko gre za tujo zavarovano osebo. Tuje zavarovane osebe so določene v Prilogi 3a k Navodilu o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov.

IV. POSTOPEK PREDPISA MP

IV.1. POSTOPEK PREDPISA MP
Ob predpisu MP zdravnik upošteva poleg Zakona, Pravil in Sklepa o boleznih in zdravstvenih stanjih zavarovanih oseb tudi podatke o predhodno predpisanih in prejetih MP, ki so zapisani v informacijskem sistemu Zavoda On-line oz. podatke, ki so evidentirani v zdravstveni dokumentaciji zavarovane osebe.

IV.2. RUBRIKE NA MESEČNI ZBIRNI NAROČILNICI

1. V GLAVO MESEČNE ZBIRNE NAROČILNICE se vpiše oz. označi:
- Mesečna zbirna naročilnica ima številko, ki je sestavljena iz zaporedne številke izdane naročilnice in leta nastanka, tako si naročilnice sledijo glede na zavarovalnico za doplačila ter označujejo leto v katerem je bila posamezna naročilnica izdana, npr. št. 75/2008,
- Rubrika »Številka« je namenjena 11-mestni številki naročilnice, ki jo bo v sistemu on-line dodelil informacijski sistem Zavoda le pravilno izpolnjenim naročilnicam z vsemi podatki in brez zavrnitvenih napak. V primeru nedelovanja sistema on-line (sistem ne bo dodelil 11-mestne številke naročilnice) se v polje “Številka” izpiše podatek: »Ni on-line št.«.
- obdobje označuje čas za katerega se Mesečna zbirna naročilnica izdaja,
- točen naziv in naslov socialnega ali drugega zavoda,
- ZZZS območna enota podatka se ne navaja,
- ZZZS izpostava podatka se ne navaja,
- PZZ zavarovalnica označi se zavarovalnica za doplačila pri kateri imajo zavarovane osebe iz seznama sklenjeno zavarovanje za doplačila.

2. V NAROČILO MESEČNE ZBIRNE NAROČILNICE se glede na stopnjo bolezenske inkontinence urina ali blata vpiše oz. označi:
- priimek in ime zavarovane osebe,
- datum rojstva zavarovane osebe. Podatek se vpiše v obliki DDMMLLLL. Dnevi in meseci do števila 10 se izpolnjujejo z vodilnimi ničlami, letnica rojstva pa v celoti (npr. datum rojstva je 4. julij 1973-vpiše se 04071973),
- 9-mestno ZZZS številko zavarovane osebe,
- razlog obravnave po šifrantu 10.1 Razlogi obravnave za obračun, Navodil o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov,
- način doplačila po šifrantu 14 Navodil o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov,
- šifra in naziv vrste MP - 10 mestna šifra vrste MP, lahko tudi samo zadnja štiri mesta deset mestne šifre, in naziv predlog, hlačnih predlog (plenic) posteljnih predlog ali nepropustnih hlačk, ki se zagotavljajo na Mesečno zbirno naročilnico v socialnih ali drugih zavodih. V šifrantu MTP je to podskupina II. Nepropustne hlačke in IV. Predloge, plenice in posteljne predloge v socialnih in drugih posebnih zavodih (zbirna nar.),
- število kosov predlog, hlačnih predlog (plenic), posteljnih predlog oz. nepropustnih hlačk. Pri tem skupno število MP ne sme presegati vsote 90 kosov, in število nočnih plenic ne sme biti večje od 30 kosov. V primeru uporabe predlog se lahko predpiše še en kos mrežastih hlačk mesečno, ta kos lahko predstavlja največ 91. kos v mesecu za to zavarovano osebo.

3. PODATKI O IZVAJALCU, ki je pooblaščen za naročanje:
- šifra zdravstvene dejavnosti
Vpiše se ustrezna šifra iz Šifranta 2- Vrste zdravstvenih dejavnosti, Navodila o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov,
- številka izvajalca
Vpiše se ustrezna številka izvajalca, kjer dela zdravnik, ki predpisuje MP - iz baze podatkov o izvajalcih zdravstvene dejavnosti (v nadaljevanju BPI),
- vpiše se datum izdaje Mesečne zbirne naročilnice,
- šifra zdravnika
Vpiše se ustrezna številka zdravnika iz BPI, ki MP predpisuje,
- zdravnik se lastnoročno podpiše,
- odtisne se žig zdravnika,
- vpiše se priimek in ime odgovorne osebe za naročanje v zavodu,
- odgovorna oseba za naročanje v zavodu se lastnoročno podpiše.

4. PREVZEM MP
Odgovorna oseba v socialnem ali drugem zavodu prevzame MP šele, ko je izdana celotna naročena količina tako, da:
- čitljivo vpiše svoje ime in priimek,
- se lastnoročno podpiše in
- vpiše datum prevzema MP

Postopna dobava naročene količine ni dovoljena.

V. DOBAVA IN EVIDENTIRANJE MP NAROČENIH NA
MESEČNO ZBIRNO NAROČILNICO

Pogodbeni dobavitelj (specializirana prodajalna oz. lekarna) Zavoda dobavi socialnemu ali drugemu zavodu na podlagi Mesečne zbirne naročilnice predpisano količino in vrste MP. Količine in vrste MP dobavi najkasneje v dveh (2) delovnih dneh od datuma naročila oz. datuma izteka obdobja predhodno prevzete količine MP dalje. Datum prejema Mesečne zbirne naročilnice ne šteje v dvodnevni rok dobave, šteje datum prevzema.

Pogodbeni dobavitelj Zavodu izstavi zahtevek za plačilo za predpisane in izdane MP v skladu z Navodilom o obračunavanju in beleženju zdravstvenih storitev in izdanih materialov.
VI. DRUGO

- Dobavitelj oz. Lekarna posreduje Zavodu zahtevke za plačilo in podatke o izdanih MP v skladu z veljavnimi navodili in pogodbo.
- MP, ki z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev Pravil niso več pravica zavarovanih oseb, lahko te uveljavljajo v breme obveznega zavarovanja le, če so bili predpisani do uveljavitve spremembe in prevzeti oz. naročeni najkasneje v treh dnevih od izdaje Naročilnice.
- MP, ki so na podlagi uveljavljenih sprememb in dopolnitev Pravil na novo vključeni v pravice zavarovanih oseb, te lahko uveljavijo le, če so bili predpisani od dne uveljavitve spremembe.
- Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodilo številka 0072-17/2008-DI/1, z dne 20.5.2008 in 0072-17/2008-DI/3, z dne 12.4.2010, ki se uporablja do 30.9.2014.
- To navodilo začne veljati z dnem izdaje in se začne uporabljati 1. 10. 2014.
- Izvajalci izdajajo Mesečno zbirno naročilnico Nar. 3 v obliki računalniškega izpisa.


Številka: 0072-18/2014-DI/1
Datum: 25. avgust 2014

Generalni direktor
Samo Fakin


Priloga:

- Obr. NAR-3/03 MESEČNA ZBIRNA NAROČILNICA
Mesečna zbirna naročilnica Nar.3-03 20.01.2009.xls


Podpisano navodilo:

Navodilo o zagotavljanju predlog za mesečno naročilnico.pdfNavodilo o zagotavljanju predlog za mesečno naročilnico.pdf

************************************************************************************************************************************************
Zgodovina:

To navodilo se uporablja do 1. 10. 2014


Prečiščeno besedilo Navodila o zagotavljanju predlog.docxPrečiščeno besedilo Navodila o zagotavljanju predlog.docx
Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane