ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Navodila MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev

Navodilo za zajem in posredovanje podatkov
o predpisanih in izdanih MP v on-line sistem

Verzija 13

Uvod


S tem navodilom se določa postopke in nabor podatkov pri on-line zapisu podatkov o izdaji naročilnice za medicinske pripomočke in izdaji medicinskih pripomočkov (v nadaljevanju MP). Podatki se on-line zapišejo v informacijski sistem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod), pri izvajalcih zdravstvenih storitev in pri pogodbenih dobaviteljih (v nadaljevanju dobavitelji).

Podrobna navodila za izpolnjevanje listin so opisana v:

  - Navodilu o predpisovanju medicinskih pripomočkov na naročilnico za medicinski pripomoček;
  - Navodilu za uresničevanje pravic zavarovanih oseb do pripomočkov za vid;
  - Navodilu o zagotavljanju predlog, hlačnih predlog (plenic), posteljnih predlog ali nepropustnih hlačk v socialnih in drugih zavodih na Mesečno zbirno naročilnico.

1. Postopek izdaje naročilnice

1.1. Opis postopka izdaje naročilnice


Postopek se izvaja v primeru, ko pooblaščeni zdravnik za predpisovanje MP ugotovi, da so pri zavarovani osebi izpolnjeni pogoji za upravičenost do MP v breme OZZ. V primeru upravičenosti pooblaščeni zdravnik izda eno izmed listin: Naročilnica za medicinski pripomoček (NAR-1), ki je tudi obnovljiva naročilnica, Naročilnica za pripomoček za vid (NAR-2). V primeru zagotavljanja inkontinenčnih pripomočkov za zavarovane osebe, ki bivajo v domovih za starejše, drugih splošnih in posebnih socialnih zavodih in zavodih za usposabljanje (v nadaljevanju SVZ) in predhodno podpišejo izjavo, da za njih inkontinenčne pripomočke lahko naroča SVZ, zdravnik izda Mesečno zbirno naročilnico (NAR-3).

Prilagoditev je s strani proizvajalca predviden poseg v MP. Zavarovana oseba je upravičena do prilagoditve, če je pri njej tekom uporabe MP prišlo do anatomskih in funkcionalnih sprememb, zaradi katerih je postal MP funkcionalno neustrezen. Naročilnico za prilagoditev izda zdravnik, pooblaščen za predpis posamezne vrste MP.

V primeru, ko pripomoček, določen s cenovnim standardom, ne zagotavlja funkcionalne ustreznosti, je zavarovana oseba upravičena do MP z enakim namenom uporabe in enakimi lastnostmi, ki je najcenejši funkcionalno ustrezen na slovenskem trgu. Posebnosti v izvedbi opredeli zdravnik na naročilnici, v sistemu on-line pa označi, da je izdal naročilnico za odobritev funkcionalno ustreznega pripomočka. Zavarovana oseba se z naročilnico in pisno vlogo obrne na območno enoto Zavoda, ki odloči o predlogu. Na podlagi potrjene naročilnice s strani Zavoda, dobavitelj izda pripomoček, katerega vrednost presega cenovni standard oz. pogodbeno ceno in odobreno vrednost evidentira v sistemu on-line.

Pred izdajo naročilnice mora izvajalec preveriti:

  - osebne podatke zavarovane osebe (opredeljeno v Navodilu o beleženju in obračunavanju
  zdravstvenih storitev in izdanih materialov);
  - podatke o obveznem zdravstvenem zavarovanju osebe (opredeljeno v Navodilu o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov);
  - podatke o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju osebe.

Pred izdajo naročilnice zdravnik preveri:
  - podatke o izdanih (odprtih) naročilnicah (opredeljeno v tem navodilu);
  - podatke o izdanih MP zavarovane osebe (opredeljeno v tem navodilu).
V kolikor zaradi nedelovanja sistema on-line ni bilo možno pridobiti podatkov o že predpisanih in izdanih MP, se upoštevajo podatki o izdanih MP, ki so zapisani v zdravstvenem kartonu zavarovane osebe.

Zdravnik je ob zapisu podatkov o izdaji naročilnice v sistem on-line takoj obveščen o uspešnosti zapisa podatkov.

V primeru neuspešnega zapisa v sistem on-line zdravnik takoj prejme obvestilo o napaki in nasvet za odpravo napake. Zdravnik lahko podatke sproti uredi in jih ponovno poskuša zapisati v sistem on-line.

1.1.1. Izdaja naročilnice v primeru delovanja sistema on-line

Naročilnicam, katere zdravnik uspešno zapiše v on-line, sistem dodeli številko naročilnice, ta številka se izpiše na naročilnico (listino). V primeru izdaje obnovljive naročilnice se poleg dodeljene številke naročilnice izpiše še beseda »obnovljiva«. Izdajatelj MP bo v postopku izdaje MP na podlagi te številke naročilnice poiskal podatke o naročilnici v sistemu on-line.

1.1.2. Izdaja naročilnice v primeru nedelovanja sistema on-line

V primeru, da zaradi nedelovanja on-line sistema zdravnik ne more zapisati podatkov naročilnice v on-line, podatke iz naročilnice zapiše dobavitelj MP (nabor podatkov, katere zapiše dobavitelj, je opisan v tem navodilu).
V primeru nedelovanja sistema on-line (sistem ni dodelil številke naročilnice) naj programska oprema pri izvajalcu zagotovi, da se bo na naročilnico na mesto številka naročilnice (na listinah polje »Številka:__________________«) izpisal podatek: »Ni on-line št.«.

V primeru nedelovanja on-line sistema obnovljive naročilnice ni mogoče izdati s strani zdravnika, ker dobavitelj obnovljive naročilnice v sistem ne more vnesti.

Zdravnik podatkov o naročilnici ne posreduje naknadno (ko sistem zopet deluje). Zavarovana oseba je lahko namreč že prevzela MP pri dobavitelju MP, predno je pri zdravniku ponovno začel delovati sistem.

Vsaka naročilnica (NAR-1 in NAR-2) ima na pred-tiskanem obrazcu številko naročilnice, ki se začne z alfa-numeričnim znakom. Dobavitelj MP bo v tem primeru poleg ostalih podatkov iz naročilnice vnesel tudi številko naročilnice iz pred-tiskanega obrazca. V primeru nedelovanja sistema on-line ne bo dodeljena števila naročilnice, zato se vnese številka naročilnice iz pred-tiskanega obrazca.

V primeru, da naročilnice v on-line sistem ni vpisal zdravnik in se vodi postopek odobritve na Zavodu, on-line številko naročilnice dodeli Zavod.

1.1.3. Posebnosti pri izdaji Mesečne zbirne naročilnice

Pri izdaji mesečne zbirne naročilnice zdravnik preveri podatke o zavarovani osebi (opisano v poglavju Uvod) brez KZZ zavarovane osebe. Kot šifro razloga dostopa brez KZZ v tem primeru navede: “Predpisovanje MP-jev na mesečno zbirno naročilnico v domovih za starejše, drugih splošnih in posebnih socialnih zavodih in zavodih za usposabljanje“ (šifra razloga dostopa brez KZZ je 5).

Za vsako zavarovano osebo se podatke o izdani naročilnici zapiše v sistem on-line. Mesečno zbirno naročilnico za naročanje inkontinenčnih pripomočkov se za posamezen mesec izda ločeno po dobaviteljih:
  • glede na zavarovalnico, pri kateri ima zavarovana oseba sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje (upošteva se tudi tip zavarovane osebe 18 in 19),
  • za tuje zavarovane osebe.

Številka naročilnice se dodeli le za uspešne zapise naročilnic, pri katerih ni zavrnitvenih napak.

1.1.4. Posebnosti pri izdaji naročilnice

Pri predpisu več MP na eno naročilnico (šifra vrste naročilnice je enaka 2 ali 4) velja naslednje pravilo:
  - na eno naročilnico se lahko predpiše več vrst MP le, če imajo predpisane vrste MP enak režim izdaje (izdaja/izposoja) in
  - na eno naročilnico se lahko predpiše več vrst pripomočkov le, če predpisane vrste MP pripadajo isti skupini MP.

1.1.5. Posebnosti pri izdaji Obnovljive naročilnice

Pri predpisu MP na obnovljivo naročilnico (šifra vrste naročilnice je enaka 6 ali 7) velja naslednje pravilo:
  • Na obnovljivo naročilnico, šifra vrste naročilnice je enaka 6, se predpisuje ena vrsta MP, iz seznama MP, ki se predpisujejo na obnovljivo naročilnico in se ne predpisujejo plenice.
  • Na obnovljivo naročilnico, šifra vrste naročilnice je enaka 7, se predpisuje ena ali več vrst plenic, predlog, hlačnih predlog in mrežastih hlačk, iz seznama MP, ki se predpisujejo na obnovljivo naročilnico.

Obnovljivo naročilnico se lahko stornira po enakih pravilih, kot to velja za druge šifre vrste naročilnice. Obnovljiva naročilnica, na katero je zavarovana oseba že prevzela MP in je omogočena tudi nadaljnja izdaja, se tekom njene veljavnosti lahko prekine.


1.1.6. Posebnosti pri izdaji naročilnice za prilagoditev MP

Zavarovana oseba je upravičena do prilagoditve, če je pri njej prišlo do anatomskih in funkcionalnih sprememb, zaradi katerih je postal MP funkcionalno neustrezen, prilagoditev MP pa je proizvajalec predvidel. Naročilnico za prilagoditev izda zdravnik, pooblaščen za predpis posamezne vrste MP. Dobavitelj izda predračun za prilagoditev MP, območna enota Zavoda odloči o upravičenosti.

Nabor podatkov pri izdaji naročilnice, zapis podatkov on-line: Zdravnik ob izdaji naročilnice v on-line sistem posreduje spodaj navedene podatke.

Opis podatka
Podatek vpiše zdravnik
Podatek vrne Zavod
Opombe, dodatna pojasnila
Izdaja MP /
Izdaja funkcionalno ustreznega MP
Prilagoditev
Splošni podatki o uporabniku sistema on-line
Identifikacija izvajalca, ZZZS številka izvajalca
+
+
Polni se 9 mestna ZZZS številka izvajalca, ki je pooblaščen za predpis MP. ZZZS številke izvajalcev so objavljene na Zavodovih spletnih straneh.
Identifikacija uporabnika, ZZZS številka uporabnika
+
+
Polni se 9 mestna ZZZS številka osebe, ki evidentira opravljeno storitev. ZZZS številka je zapisana na PK uporabnika.
Identifikacija (ZZZS številka) uporabnika, ki evidentira opravljeno storitev
+
+
Polni se 9 mestna ZZZS številka osebe, uporabnika, ki evidentira opravljeno storitev. ZZZS številka je zapisana na PK uporabnika.
ZZZS številka zavarovane osebe
+
+
Polni se 9 mestna ZZZS številka zavarovane osebe.
Oznaka zapisa
+
+
Označuje ali gre za:
  1- nov zapis;
  2- stornacija posamezne vrste MP za posamezno zavarovano osebo na naročilnici
  3- prekinitev obnovljive naročilnice. Obnovljiva naročilnica se prekine e, nadaljnja izdaja pa je onemogočena za vse predpisane MP na tej naročilnici.
Šifra načina pridobivanja podatkov o OZZ
+
+
Uporablja se šifra iz šifranta 18.
Podatki o naročilnici
Šifra vrste naročilnice
+
+
Zdravnik vpiše šifro vrste naročilnice glede na šifrant:
  1 - NAR1 (naročilnica za MP, predpis enega MP na naročilnico);
  2 - NAR1 (naročilnica za MP, predpis več kot enega MP na naročilnico);
  3 - NAR2 (naročilnica za pripomoček za vid, predpis enega MP na naročilnico);
  4 - NAR2 (naročilnica za pripomoček za vid, predpis več kot enega MP na naročilnico);
5 - NAR3 (mesečna zbirna naročilnica);
6 – NAR1 (obnovljiva naroč. za MP, predpis enega MP na naročilnico, razen plenic);
7 – NAR1 (obnovljiva naroč. za MP, predpis ene ali več plenic za nego na domu).
Šifra vrste podatka
+
+
Zdravnik vpiše šifro posredovanega podatka glede na šifrant:
  - Šifra 1 – podatki o izdaji MP. Šifra se navede za primere izdaje ali izdelave ali izposoje pripomočka
  - Šifra 5 – izdaja funkcionalno ustreznega pripomočka. Šifra se navede za primere izdaje ali izdelave pripomočka
  - Šifra 7 – Prilagoditev MP
Zaporedna št. naročilnice z več MP
*
-
Zdravnik zapiše zaporedno št. izdane naročilnice z več predpisanimi MP na dan.
On-line-številka naročilnice
+
+
Pri posredovanju stornacije zapisa ali prekinitvi naročilnice se obvezno posreduje številka naročilnice, ki jo je dodelil sistem On-line.
Podatki o predpisovalcu MP in dejavnosti
Šifra zdravnika
+
+
Šifra zdravnika.
Šifra zdravstvene dejavnosti izvajalca
+
+
Šest mestna šifra zdravstvene dejavnosti izvajalca , ki izvaja predpis.
Šifra izvajalca zdravstvenih storitev-socialni zavod
*
-
Pri predpisu MP na šifro vrste naročilnice »Šifra 5 – NAR3 (mesečna zbirna naročilnica)« se vpiše šifro izvajalca zdravstvenih storitev-socialnega zavoda.
Podatki na naročilnici
Razlog obravnave
+
+
Razlog obravnave, pridobljen iz šifranta razlogov obravnav.
Način doplačila
+
+
Način doplačila, pridobljen iz šifranta načina doplačil.
Oznaka nujne izdaje MP (78.a člen ZZVZZ)
*
*
Zdravnik vpiše oznako, kadar gre za nujno izdajo pripomočka.
Datum izdaje naročilnice
+
+
Datum izdaje naročilnice.
Datum prekinitve veljavnosti obnovljive naročilnice
+
-
Vpiše se trenutni datum s katerim zdravnik prekine veljavnost obnovljive naročilnice.
Podatki o predpisanih MP
Šifra vrste pripomočka
+
+
Šifra vrste pripomočka pridobljena iz šifranta vrst pripomočkov.
Količina predpisanih pripomočkov
+
-
Zdravnik vpiše količino predpisanih pripomočkov. Na Obnovljivo naročilnico je predpisana količina vedno za 90 dni.
Obdobje v dnevih za katero je pripomoček predpisan/izdan
*
-
Zdravnik za pripomočke potrošnega značaja vpiše obdobje za katero se pripomoček izdaja. Obdobje se navaja v dnevih.
Pripombe v zvezi s predpisom MP (morebitne posebnosti, ki naj jih dobavitelj upošteva pri izdaji MP)
*
*
Zdravnik, če je potrebno tekstovno opiše posebnosti, ki veljajo za izdajo pripomočka.
Datum izteka izposoje – opredeli zdravnik
+
-
Datum izteka izposoje opredeli zdravnik za pripomočke, ki so predmet izposoje.
Predpis MP pred iztekom obdobja predhodnega prejema
*
-
Zdravnik označi to polje v primeru spremembe zdravstvenega stanja, zaradi katere je zavarovana oseba upravičena do dodatne količine MP. V primeru predpisa pred iztekom dobe trajanja zdravnik označi.
Datum prejema MP
-
+
Datum prejema vnese zdravnik v primeru izdaje naročilnice za servis ali prilagoditev MP.
Šifra MKB
+
-
Vnese se šifra MKB, zaradi katere se MP predpisuje.
Povratna informacija po vpisu podatkov v on-line
Šifra opozorilne ali zavrnitvene napake
*
Šifre opozorilnih ali zavrnitvenih napak sporoči Zavod ob kontroli vpisanih podatkov.
Opis opozorilne ali zavrnitvene napake
*
Tekstovni opis šifre opozorilne/zavrnitvene napake.
Nasvet za odpravo napake
*
Tekstovni opis, nasvet za odpravo napake.
Številka naročilnice
*
Številko naročilnice dodeli on-line sistem. Številka se generira le za izdane naročilnice, ki se uspešno zapišejo v sistem on-line (naročilnice, ki nimajo zavrnitvenih napak).
Številka naročilnice se pri zdravniku izpiše na pred tiskani obrazec. Pri izdaji obnovljive naročilnice (vrsta naročilnice 6 ali 7) je treba poleg On-line številke naročilnice izpisati besedo »Obnovljiva«.
MP se lahko prevzame od dne dalje
*
Datum, ko lahko zavarovana oseba opravi prevzem MP, ki je predpisan na naročilnico, tudi obnovljivo.

Legenda:
+ podatek je obvezen
- podatek ni obvezen
* podatek je obvezen le v določenih (navedenih) primerih

1.2. Stornacija zapisa (izdane naročilnice)


V primeru, da zdravnik po prejemu povratne informacije o uspešnosti zapisa ugotovi napako, v on-line posreduje stornacijo zapisa. Zdravnik označi, da posreduje stornacijo zapisa (oznaka zapisa = 2) in posreduje enake podatke kot prvič. Stornacija zapisa je možna v 30 dneh od izdaje naročilnice, če zavarovana oseba pripomočka ni prejela. Zdravnik lahko stornacijo izvede ob predpisu oz. naknadno le ob prisotnosti zavarovane osebe in preklicu naročilnice (naročilnica se prečrta in shrani v zdravstveni dokumentaciji). Pri naročilnici s predpisano eno vrsto MP se s stornacijo razveljavi naročilnica v celoti. Pri naročilnici s predpisanimi več vrstami MP se s stornacijo razveljavi zapise posameznih vrst MP (na naročilnici z več MP se stornira le zapis za posamezni MP, npr.: MP šifra 1138, količina 90).

1.3. Prekinitev obnovljive naročilnice


Obnovljivo naročilnico se lahko prekine, če je bil na to obnovljivo naročilnico izveden vsaj en prevzem MP, do prekinitve pride v naslednjih primerih:

  • v primeru, da pride do spremembe zdravstvenega stanja zavarovane osebe, zaradi katere je treba določiti drugačno količino pripomočkov ali izbrati druge vrste MP,
  • če na strani zavarovane osebe nastopijo okoliščine, zaradi katerih je zavarovani osebi oteženo prevzemanje MP pri izbranem dobavitelju (preselitev, izbor MP, drugo).

Za prekinitev obnovljive naročilnice se rubriki »oznaka zapisa« izbere »3- prekinitev obnovljive naročilnice.« Obnovljivo naročilnico lahko prekine osebni ali napotni zdravnik, ne glede ali jo je izdal osebni ali napotni zdravnik. Obnovljiva naročilnica se prekine v celoti, nadaljnja izdaja na to obnovljivo naročilnico je onemogočena. V kolikor prevzema MP na obnovljivo naročilnico še ni bilo, se izvede stornacija.

2. Branje podatkov o izdanih (odprtih) naročilnicah zavarovane osebe

2.1. Opis postopka branja podatkov o izdanih (odprtih) naročilnicah


Branje podatkov o izdanih (odprtih) naročilnicah MP zavarovane osebe se omogoči za posamezno zavarovano osebo za vse pravilno izdane naročilnice (tudi mesečne zbirne naročilnice), na podlagi katerih še ni bilo prejema MP. Podatke o izdanih (odprtih) naročilnicah bere zdravnik pri predpisu MP in dobavitelj pri izdaji oz. izposoji MP.

Obnovljiva naročilnica je odprta, če ni prekinjena, od izdaje naročilnice še ni minilo 365 dni in na naročilnico še niso bile izvedene 4 izdaje.

Seznam izdanih (odprtih) naročilnic bo vseboval seznam naročilnic, ki so bile izdane:

  • v zadnjih 90 dneh za plenice, predloge in hlačne predloge ter MP, za katere obdobje in količino določi pooblaščeni zdravnik, ali je to krajše od enega leta;
  • v zadnjih 180 dneh za ostale MP.

Zdravnik lahko bere vse izdane (odprte) naročilnice zavarovane osebe. Dobavitelj MP lahko bere podatke iz odprte naročilnice le na podlagi on-line številke na naročilnici, ki jo je dobavitelju predložila zavarovana oseba.

2.2. Nabor podatkov, branje izdanih (odprtih) naročilnic

2.2.1. VHODNI podatki za branje izdanih (odprtih) naročilnic MP za zavarovano osebo

Zdravnik ali dobavitelj MP pred branjem podatkov vnese naslednje podatke, ki so opredeljeni kot vhodni podatki:

Opis podatkaOpombe, dodatna pojasnila
Identifikacija izvajalca, ZZZS številka izvajalcaPolni se 9 mestna ZZZS številka izvajalca. ZZZS številke izvajalca so objavljene na Zavodovih spletnih straneh.
Identifikacija uporabnika, ZZZS številka uporabnikaPolni se 9 mestna ZZZS številka osebe, uporabnika, ki evidentira opravljeno storitev. ZZZS številka je zapisana na PK uporabnika.
ZZZS številka zavarovane osebePolni se 9 mestna ZZZS številka zavarovane osebe.
Podatek se ne navaja, če se izvaja branje podatkov mesečne zbirne naročilnice.
Razlog dostopa brez KZZRazlog dostopa, če je dostop brez KZZ
Namen dostopaNamen dostopa, če je dostop brez KZZ
Številka začasnega potrdilaŠtevilka začasnega potrdila. Številka se navede v primeru, da se do podatkov dostopa z začasnim potrdilom zavarovane osebe.
Številka izdane naročilniceŠtevilka naročilnice, katero je dodelil on - line sistem
2.2.2. IZHODNI podatki za branje izdanih (odprtih) naročilnic MP za zavarovano osebo


Podatki, katere zdravnik ali dobavitelj MP pridobi iz on-line sistema so naslednji:

Opis podatkaOpombe, dodatna pojasnila
Podatki o naročilnici
Šifra vrste naročilniceŠifra vrste naročilnice glede na šifrant:
  1 - NAR1 (naročilnica za MP, predpis enega MP na naročilnico);
  2 - NAR1 (naročilnica za MP, predpis več kot enega MP na naročilnico);
  3 - NAR2 (naročilnica za pripomoček za vid, predpis enega MP na naročilnico);
4 - NAR2 (naročilnica za pripomoček za vid, predpis več kot enega MP na naročilnico);
5 - NAR3 (mesečna zbirna naročilnica);
6 – NAR1 (obnovljiva naroč. za MP, predpis enega MP na naročilnico, razen plenic);
7 – NAR1 (obnovljiva naroč. za MP, predpis ene ali več plenic za nego na domu).
Šifra posredovanega podatkaŠifra posredovanega podatka glede na šifrant:
  - Šifra 1 –Izdaja MP
  - Šifra 5 – Izdaja funkcionalno ustreznega MP
  - Šifra 6 – Servis MP
  - Šifra 7 - Prilagoditev
Številka izdane naročilniceŠtevilka naročilnice, katero je dodelil on - line sistem
Podatki o predpisovalcu MP in dejavnosti
Šifra izvajalcaŠifra izvajalca, kjer je bil opravljen predpis MP.
Naziv izvajalca Naziv izvajalca pri katerem je bil opravljen predpis MP.
Šifra zdravnikaŠifra zdravnika, ki je predpisal MP.
Priimek zdravnika (1)Prvi del priimka zdravnika, ki je pripomoček predpisal.
Priimek zdravnika (2)Drugi del priimka zdravnika, ki je pripomoček predpisal.
Vezaj med priimkomaVezaj ali presledek med prvim in drugim priimkom zdravnika.
Ime zdravnika (1)Prvo ime zdravnika, ki je pripomoček predpisal.
Ime zdravnika (2)Drugo ime zdravnika, ki je pripomoček predpisal.
Vezaj med imenomaVezaj ali presledek med prvim in drugim imenom zdravnika.
Šifra zdravstvene dejavnosti izvajalcaŠifra zdravstvene dejavnosti izvajalca.
Podatki na naročilnici
Razlog obravnaveRazlog obravnave.
Način doplačilaNačin doplačila.
Oznaka nujne izdaje MP (78. a člen ZZVZZ)V primeru nujne izdaje je v tem polju oznaka 1.
Datum izdaje naročilniceDatum izdaje naročilnice.
MP se lahko prevzame od dne daljeDatum, ko lahko zavarovana oseba opravi prevzem MP, ki je predpisan na naročilnico, tudi obnovljivo.
Podatki o predpisanih MP
ZZZS številka zavarovane osebeZZZS številka zavarovane osebe.
Šifra vrste pripomočkaŠifra vrste predpisanega pripomočka.
Naziv vrste pripomočkaOpis vrste predpisanega pripomočka.
Količina predpisanih pripomočkovKoličina predpisanih pripomočkov.
Obdobje v dnevih za katero je pripomoček predpisan/izdanPredpisano obdobje v dnevih za katero se pripomoček izdaja. Podatek se navaja v dnevih.
Datum izteka izposoje - opredeli zdravnikDatum izteka izposoje, ki ga je opredeli zdravnik za pripomočke, ki so predmet izposoje.
Datum naslednjega prevzema na obnovljivo naročilnicoDatum, ko lahko zavarovana oseba opravi drugi in naslednje prevzeme MP, ki je predpisan na obnovljivo naročilnico.
Število preostalih kosov MP Število kosov MP, ki jih zavarovana oseba še lahko prevzame na obnovljivo naročilnico za MP za katerega je dovoljena postopna izdaja.
Datum prejema MPDatum prejema (v primerih izdaje naročilnice za servis ali prilagoditev MP)
Pripombe v zvezi s predpisom MP (morebitne posebnosti, ki naj jih dobavitelj upošteva pri izdaji, vzdrževanju, popravilu in prilagoditvi MP)Posebnosti, ki veljajo za izdajo, vzdrževanje, popravilo ali prilagoditev MP.
Odobrena cena pri funkcionalni ustreznosti Odobrena vrednost enote (vrednost enega kosa) v primeru funkcionalne ustreznosti pripomočka. Podatek v podatkovno bazo Zavoda zapiše pristojni delavec Zavoda na podlagi predračuna dobavitelja .
Datum odločbe IZDatum odločbe imenovanega zdravnika. Podatek se pridobi iz Zavodove evidence.
Številka odločbe IZŠtevilka odločbe imenovanega zdravnika. Podatek se pridobi iz Zavodove evidence
Vrednost popravilaOdobrena vrednost popravila (vrednost katero je odobril Zavod).
Podatek v podatkovno bazo Zavoda zapiše pristojni delavec Zavoda.
Vrednost vzdrževanjaOdobrena vrednost vzdrževanja (vrednost katero je odobril Zavod).
Podatek v podatkovno bazo Zavoda zapiše pristojni delavec Zavoda.
Vrednost prilagoditveOdobrena vrednost prilagoditve (vrednost, katero je odobril Zavod).
Podatek v podatkovno bazo Zavoda zapiše pristojni delavec Zavoda.

3. Zapis podatkov o izdaji MP

3.1. Opis postopka


Dobavitelj izda oz. izposodi zavarovani osebi MP na podlagi pravilno izpolnjene naročilnice.

Pred izdajo MP mora dobavitelj MP preveriti:

  - osebne podatke zavarovane osebe (podrobneje opredeljeno v Navodilu o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov);
  - podatke o obveznem zdravstvenem zavarovanju osebe (podrobneje opredeljeno Navodilu o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov);
  - podatke o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju osebe;
  - podatke o izdanih (odprtih) naročilnicah (opredeljeno v tem navodilu).

Dobavitelj podatke o izdani (odprti) naročilnici preverja na podlagi številke naročilnice, katero je dodelil sistem on-line.
V kolikor naročilnica nima številke naročilnice, dodeljene iz sistema on-line (na listini bo izpisan podatek »Ni on-line št.«), ker sistem on-line pri zdravniku ni deloval, mora dobavitelj MP poleg podatkov o izdaji MP v sistem on-line zapisati tudi podatke iz naročilnice.
Dobavitelj podatke iz naročilnice in podatke, vezane na izdajo MP, zapiše v sistem naenkrat (ni potrebno najprej zapisati podatke iz naročilnice in po uspešnem zapisu le-te zapisati še podatke vezane na izdajo MP).

V primeru nedelovanja sistema on-line ob izdaji MP dobavitelj podatke o izdaji MP vnese v sistem on-line naknadno, ko ta zopet deluje.

Dobavitelj MP je ob zapisu podatkov o izdaji MP takoj obveščen o uspešnosti zapisa podatkov v sistem on-line. V primeru neuspešnega zapisa bo dobavitelj takoj obveščen o napakah v podatkih in bo podatke lahko sproti uredil. Dobavitelj lahko Zavodu zaračuna le tiste MP, ki so bili uspešno zapisani v sistem on-line (za katere je bil vrnjen »identifikator izdaje«).

3.1.1. Posebnost pri izposoji MP

V primeru, ko se pri zavarovani osebi izteče datum izposoje oz. trajnostna doba pripomočka, in zavarovana oseba predloži novo naročilnico za isto vrsto MP, ni pa bil predhodno izposojeni pripomoček vrnjen in fizično izposojen nov pripomoček, dobavitelj prav tako v on-line evidentira datum vračila in datum prejema (izposoje).

3.1.2. Servisiranje MP


Zavarovana oseba je upravičena do servisiranja, če gre za MP, ki se vzdržuje ali popravlja v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. V primeru pripomočkov, ki so predmet izposoje, in so jih zavarovane osebe prejele od vključno 1. 3. 2010 dalje, zagotavljajo izposojo in servisiranje pripomočkov dobavitelji.

Za servisiranje izda dobavitelj predračun, ki ga v skladu z določili pogodbe razdeli na popravila in vzdrževanja. Zavarovana oseba poda vlogo za odobritev servisiranja. Potrdilo o upravičenosti do servisa izda območna enota Zavoda. Na podlagi potrjenega predračuna in Potrdila o upravičenosti do servisa s strani Zavoda, dobavitelj opravi odobreno popravilo in/ali vzdrževanje, ter to evidentira v on-line.

3.2. Nabor podatkov pri izdaji MP, zapis podatkov on-line

Dobavitelj ob izdaji MP ali izdaji funkcionalno ustreznega MP v on-line sistem posreduje spodaj navedene podatke. Obnovljivo naročilnico v sistem on-line vedno vnese zdravnik.

Opis podatka
Podatek vpiše dobavitelj MP, če velja:
Podatek vrne Zavod
Opombe, dodatna pojasnila
Podatke o naročilnici je že vpisal izvajalec
Podatke o naročilnici vpisuje dobavitelj MP
Splošni podatki o uporabniku sistema on-line
Identifikacija dobavitelja MP, ZZZS številka izdajnega mesta dobavitelja MP
+
+
Polni se 9 mestna ZZZS številka izdajnega mesta dobavitelja, ki izdaja MP. ZZZS številko izdajnega mesta dobavitelja dobavitelj pridobi na pristojni območni enoti Zavoda.
Identifikacija uporabnika, ZZZS številka uporabnika
+
+
Polni se 9 mestna ZZZS številka osebe, ki evidentira opravljeno storitev. ZZZS številka je zapisana na PK uporabnika.
Identifikacija (ZZZS številka) uporabnika, ki evidentira opravljeno storitev
+
+
Polni se 9 mestna ZZZS številka osebe, uporabnika, ki evidentira opravljeno storitev. ZZZS številka je zapisana na PK uporabnika.
ZZZS številka zavarovane osebe
+
+
Polni se 9 mestna ZZZS številka zavarovane osebe.
Oznaka zapisa
+
+
Označuje ali gre za:
  1- nov zapis;
  2- stornacijo zapisa
Šifra načina pridobivanja podatkov o OZZ
+
+
Uporablja se šifra iz Šifranta 18.
ZZZS številka pogodbenega dobavitelja MP
+
+
Polni se 9 mestna ZZZS številka dobavitelja s katerim ima Zavod podpisano pogodbo.
Če je pošiljatelj podatkov dobavitelj, ki ima z Zavodom podpisano pogodbo je ta podatek enak podatku identifikacija dobavitelja MP.
Če je pošiljatelj podatkov izdajno mesto dobavitelja je ZZZS številka izdajnega mesta zapisana v podatku identifikacija dobavitelja MP.
Podatki o naročilnici
Šifra vrste naročilnice
-
+
Dobavitelj vpiše šifro vrste naročilnice glede na šifrant:
  1 - NAR1 (naročilnica za MP, predpis enega MP na naročilnico);
  2 - NAR1 (naročilnica za MP, predpis več kot enega MP na naročilnico);
  3 - NAR2 (naročilnica za pripomoček za vid, predpis enega MP na naročilnico);
4 - NAR2 (naročilnica za pripomoček za vid, predpis več kot enega MP na naročilnico);
5 - NAR3 (mesečna zbirna naročilnica)
6 – NAR1 (obnovljiva naroč. za MP, predpis enega MP na naročilnico, razen plenic);
7 – NAR1 (obnovljiva naroč. za MP, predpis ene ali več plenic za nego na domu).
Šifra vrste podatka
-
+
Dobavitelj vpiše šifro posredovanega podatka glede na šifrant:
  - Šifra 1 – podatki o izdaji MP. Šifra se navede za primere izdaje ali izdelave ali izposoje pripomočka;
  - Šifra 5 – izdaja funkcionalno ustreznega pripomočka. Šifra se navede za primere izdaje ali izdelave ali izposoje pripomočka.
Številka naročilnice
-
+
Številka naročilnice dodeljena iz sistema on-line ali alfanumerična številka naročilnice iz predtiskanega obrazca.
Oznaka naročilnice
+
+
Dobavitelj opredeli:
1- naročilnica predhodno že zapisana v OL
2- podatke o naročilnici vpisuje dobavitelj MP
Identifikator izdaje
*
*
Pri posredovanju stornacije zapisa, se pošlje tudi identifikator izdaje, ki ga je dodelil sistem On-line.
Podatki o predpisovalcu MP in dejavnosti
Šifra izvajalca
-
+
IVZ šifra izvajalca. Podatek iz naročilnice.
Šifra zdravnika
-
+
IVZ šifra zdravnika. Podatek iz naročilnice.
Šifra zdravstvene dejavnosti izvajalca
-
-
Šifra zdravstvene dejavnosti izvajalca. Šifra se pridobi iz naročilnice.
Šifra izvajalca zdravstvenih storitev- socialni zavod
+
*
Pri predpisu MP na šifro vrste naročilnice »Šifra 5 – NAR3 (mesečna zbirna naročilnica)« se vpiše šifro izvajalca zdravstvenih storitev-socialni zavoda.
Podatki na naročilnici
Razlog obravnave
-
+
Razlog obravnave. Podatek iz naročilnice.
Način doplačila
-
+
Način doplačila. Podatek iz naročilnice.
Oznaka nujne izdaje MP (78.a člen ZZVZZ)
-
*
Podatke nujna izdaja pripomočka. Podatek iz naročilnice.
Datum izdaje naročilnice
-
+
Datum izdaje naročilnice. Podatek iz naročilnice.
Podatki o predpisanih MP
Šifra vrste pripomočka
-
+
Šifra vrste pripomočka. Podatek iz naročilnice.
Šifra artikla pripomočka
-
-
Šifra artikla pripomočka. Podatek se še ne posreduje.
Količina predpisanih MP
-
+
Količina predpisanih MP. Podatek iz naročilnice.
Količina izdanih MP
+
+
Količina izdanih MP.
Obdobje v dnevih za katero je MP predpisan/izdan
-
*
Obdobje v dnevih za katere je MP predpisan. Podatek iz naročilnice.
Pripombe v zvezi s predpisom MP (morebitne posebnosti, ki naj jih dobavitelj upošteva pri izdaji MP)
-
*
Posebnosti, ki veljajo za izdajo MP. Podatek iz naročilnice.
Datum izteka izposoje - opredeli zdravnik
*
*
Datum izteka izposoje opredeli zdravnik za pripomočke, ki so predmet izposoje. Podatek iz naročilnice.
Datum predložitve naročilnice dobavitelju
-
+
Dobavitelj navede datum prejema naročilnice. Z datumom prejema naročilnice začne teči dobavni rok. Podatek se še ne navaja.
Datum prejema MP
+
+
Datum prejema izdanega oz. izposojenega MP.
V primeru podaljšanja izposoje je datum prejema naslednji dan po datumu vračila.
Datum vračila MP
-
-
Datum vračila MP. Datum se posreduje v primeru vračila MP oz. v primeru podaljšanja izposoje na podlagi novo izdane naročilnice.
Podatki o izdaji MP
Vrednost enote (cena)
+
+
Vrednost enote (cena) je vedno določena za en kos in opredeljena kot cenovni standard, pogodbena cena, cena dnevnega najema, najvišja priznana cena ali posebej s strani Zavoda odobrena vrednost (funkcionalna ustreznost). Vrednost enote izdanega MP vključuje OZZ in PZZ delež in DDV.
Pri izposoji električnega skuterja, posebne hodulje za otroke in pulznega oksimetra z alarmom se posreduje vrednost, ki je enaka ali manjša kot cenovni standard MP. Pri izposoji počivalnika- serijsko izdelanega se posreduje vrednost odobrena na predračunu.
Celotna vrednost izdaje MP z DDV (CVS)
+
+
Celotna vrednost izdaje MP z DDV (CVS) se izračuna v skladu z Navodilom o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov, Priloga 8.
Pri izposoji električnega skuterja, posebne hodulje za otroke in pulznega oksimetra z alarmom se posreduje vrednost, ki je enaka ali manjša kot cenovni standard MP. Pri izposoji počivalnika- serijsko izdelanega se posreduje vrednost odobrena na predračunu.
Obračunana vrednost MP OZZ z DDV (VOZZ)
+
+
Obračunana vrednost MP OZZ z DDV (VOZZ) se izračuna v skladu z Navodilom o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov, Priloga 8.
Pri izposoji električnega skuterja, posebne hodulje za otroke in pulznega oksimetra z alarmom se posreduje vrednost, ki je enaka ali manjša kot cenovni standard MP. Pri izposoji počivalnika- serijsko izdelanega se posreduje vrednost odobrena na predračunu.
Vrednost MP PZZ z DDV (VPZZ)
*
*
Vrednost MP PZZ z DDV (VPZZ) se izračuna v skladu z Navodilom o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov, Priloga 8.
V primeru kritja doplačil do polne vrednosti storitev za socialno ogrožene, pripornike in obsojence (tip zavarovane osebe 18 ali 19 se navede vrednost doplačila).
Garancijska doba
*
*
Garancijska doba v mesecih.
Oznaka - nadstandard
*
*
V primeru izdaje:
   · nadstandardnega MP dobavitelj označi (1)
Celotna vrednost nadstandardnega MP z DDV
*
*
V primeru izdaje nadstandardnega MP dobavitelj posreduje celotno vsoto celotne vrednosti MP z DDV in vrednosti doplačila za nadstandardni MP z DDV.
Oznaka – podaljšanje izposoje
*
*
V primeru podaljšanja izposoje dobavitelj označi 1. Podaljšanje je, ko zavarovana oseba ni vrnila MP, ampak se podaljšuje izposoja istega artikla MP.
Povratna informacija po vpisu podatkov v on-line
Šifra opozorilne ali zavrnitvene napake
*
Šifre opozorilnih ali zavrnitvenih napak sporoči Zavod ob kontroli vpisanih podatkov.
Opis opozorilne ali zavrnitvene napake
*
Tekstovni opis šifre opozorilne/zavrnitvene napake.
Nasvet za odpravo napake
*
Tekstovni opis, nasvet za odpravo napake.
Identifikator izdaje
*
Identifikator izdaje dodeli sistem on-line za uspešno zapisane podatke o izdaji MP. Dobavitelj podatek shrani v svoj IS in ga uporabi pri izdaji obračunskega dokumenta.
Datum naslednje izdaje MP
*
Prvi možni datum naslednje izdaje MP na obnovljivi naročilnici
Število preostalih kosov MP
*
Število kosov MP, ki jih zavarovana oseba še lahko prevzame na obnovljivo naročilnico za MP za katerega je dovoljena postopna izdaja.

Legenda:
+ podatek je obvezen
- podatek ni obvezen
* podatek je obvezen le v določenih (navedenih) primerih

3.3. Nabor podatkov pri vzdrževanju, popravilu ali prilagoditvi MP, zapis podatkov on-line

Na podlagi predhodno odobrene naročilnice za MP in predračuna dobavitelj opravi vzdrževanje, popravilo ali prilagoditev MP in podatke v skladu s predračunom posreduje v on-line sistem. Na podlagi ene naročilnice lahko dobavitelj opravi vzdrževanje in/ali popravilo. Naročilnica za prilagoditev je vedno izdana samo za prilagoditev.


Opis podatka
Podatek vpiše dobavitelj MP, če velja:
Podatek vrne Zavod
Opombe, dodatna pojasnila
Podatke o naročilnici je že vpisal izvajalec
Podatke o naročilnici vpisuje dobavitelj MP
Splošni podatki o uporabniku sistema on-line
Identifikacija dobavitelja MP, ZZZS številka dobavitelja MP
+
+
Polni se 9 mestna ZZZS številka dobavitelja, ki izdaja MP (ZZZS številka izdajnega mesta)
Identifikacija uporabnika, ZZZS številka uporabnika
+
+
Polni se 9 mestna ZZZS številka osebe, ki evidentira opravljeno storitev. ZZZS številka je zapisana na PK uporabnika.
Identifikacija (ZZZS številka) uporabnika, ki evidentira opravljeno storitev
+
+
Polni se 9 mestna ZZZS številka osebe, uporabnika, ki evidentira opravljeno storitev. ZZZS številka je zapisana na PK uporabnika.
ZZZS številka zavarovane osebe
+
+
Polni se 9 mestna ZZZS številka zavarovane osebe.
Oznaka zapisa
+
+
Označuje ali gre za:
  1- nov zapis;
  2- stornacijo zapisa
Šifra načina pridobivanja podatkov o OZZ
+
+
Uporablja se šifra iz Šifranta 18.
ZZZS številka pogodbenega dobavitelja MP
+
+
Polni se 9 mestna ZZZS številka dobavitelja s katerim ima Zavod podpisano pogodbo.
Če je pošiljatelj podatkov dobavitelj, ki ima z Zavodom podpisano pogodbo je ta podatek enak podatku identifikacija dobavitelja MP.
Če je pošiljatelj podatkov izdajno mesto dobavitelja je ZZZS številka izdajnega mesta zapisana v podatku identifikacija dobavitelja MP.
Podatki o naročilnici
Šifra vrste naročilnice
-
+
Dobavitelj vpiše šifro vrste naročilnice glede na šifrant:
  - Šifra 1 – NAR1 (naročilnica za MP, predpis enega MP na naročilnico);
Šifra vrste podatka
-
+
Dobavitelj vpiše šifro posredovanega podatka glede na šifrant:
  - Šifra 3 – podatki o vzdrževanju MP,
  - Šifra 4 – podatki o popravilih MP
  - Šifra 7 – podatki o prilagoditvi MP.
Številka naročilnice
-
+
Številka naročilnice dodeljena iz sistema on-line .
Identifikator vzdrževanja, popravila ali prilagoditve
*
*
Pri posredovanju stornacije se posreduje tudi identifikator vzdrževanja, popravila ali prilagoditve, ki ga je dodelil sistem On-line.
Podatki o predpisovalcu MP in dejavnosti
Šifra izvajalca
-
+
IVZ šifra izvajalca. Podatek iz naročilnice.
Šifra zdravnika
-
+
IVZ šifra zdravnika. Podatek iz naročilnice.
Šifra zdravstvene dejavnosti izvajalca
-
-
Vpiše se šest mestna šifra zdravstvene dejavnosti izvajalca. Podatek se pridobi iz naročilnice.
Podatki na naročilnici
Razlog obravnave
-
+
Razlog obravnave. Podatek iz naročilnice.
Način doplačila
-
+
Način doplačila. Podatek iz naročilnice.
Oznaka nujne izdaje MP (78.a člen ZZVZZ)
-
*
Podatek nujna izdaja pripomočka. Podatek iz naročilnice.
Datum izdaje naročilnice
-
+
Datum izdaje naročilnice. Podatek iz naročilnice.
Podatki o prejetem MP
Šifra vrste pripomočka
-
+
Šifra vrste pripomočka. Podatek iz naročilnice.
Datum prejema MP
+
+
Datum prejema MP. Podatek iz naročilnice.
Podatki o vzdrževanju, popravilu ali prilagoditvi
Datum vzdrževanja, popravila ali prilagoditve
-
+
Datum opravljenega vzdrževanja, popravila ali prilagoditve.
Obseg vzdrževanja, popravila ali prilagoditve
-
+
Tekstovni opis obsega vzdrževanja, popravila ali prilagoditve.
Izjava serviserja
-
+
Izjava serviserja ob popravilu, zamenjavi delov in prilagoditvi o uporabnosti MP v mesecih.
Celotna vrednost vzdrževanja, popravila ali prilagoditve z DDV
-
+
Celotna vrednost vzdrževanja, popravila ali prilagoditve MP z DDV (CVS) se izračuna v skladu z Navodilom o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov, Priloga 8. Celotna vrednost vzdrževanja, popravila ali prilagoditve z vključenim DDV, OZZ in PZZ delež se obračuna v skladu z odobrenim predračunom in naročilnico.
Obračunana vrednost vzdrževanja, popravila ali prilagoditve OZZ z DDV
-
+
Obračunana vrednost vzdrževanja, popravila ali prilagoditve OZZ z DDV (VOZZ) se izračuna v skladu z Navodilom o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov, Priloga 8.
Vrednost vzdrževanja, popravila ali prilagoditve PZZ z DDV
-
*
Vrednost vzdrževanja, popravila ali prilagoditve PZZ z DDV (VPZZ) se izračuna v skladu z Navodilom o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov, Priloga 8.
V primeru kritja doplačil do polne vrednosti storitev za socialno ogrožene, pripornike in obsojence (tip zavarovane osebe 18 ali 19 se navede vrednost doplačila).
Garancija za zamenjane dele
-
+
Garancija za zamenjane dele.
Povratna informacija po vpisu podatkov v on-line
Šifra opozorilne ali zavrnitvene napake
*
Šifre opozorilnih ali zavrnitvenih napak sporoči Zavod ob kontroli vpisanih podatkov.
Opis opozorilne ali zavrnitvene napake
*
Tekstovni opis šifre opozorilne/zavrnitvene napake.
Nasvet za odpravo napake
*
Tekstovni opis, nasvet za odpravo napake.
Identifikator vzdrževanja, popravila ali prilagoditve
*
Identifikator dodeli sistem on-line za uspešno zapisane podatke ovzdrževanju, popravilu ali prilagoditvi MP. Dobavitelj podatek shrani v svoj IS in ga uporabi pri izdaji fakture.

Legenda:
+ podatek je obvezen
- podatek ni obvezen
* podatek je obvezen le v določenih (navedenih) primerih

3.4. Stornacija zapisa (izdani MP)

Dobavitelj izvede stornacijo zapisa o izdaji MP, če sam ugotovi napako v posredovanih podatkih ali je zaradi zavrnjenega obračuna zapis potrebno stornirati v on-line sistemu. Za stornacijo posreduje tudi podatek »identifikator izdaje«.
Stornacija je dovoljena za pripomočke, ki še niso bili obračunani in potrjeni-sprejeti v plačilo.
Stornacija se izvede za izdajo, vzdrževanje, popravilo ali prilagoditev posamezne vrste pripomočka.
Po uspešno opravljeni stornaciji-brisanju se pošlje v sistem on-line popravljene podatke. Stornacija zapisa se lahko izvede za pripomočke, izdane od vključno 1. 1. 2013 dalje. Za pripomočke, izdane do vključno 31. 12. 2012, so stornacije onemogočene.

3.5. Nabor podatkov pri vračilu MP, zapis podatkov on-line

V primeru vračila MP mora dobavitelj MP posredovati naslednje podatke:

Opis podatka
Podatek vpiše dobavitelj MP
Podatek vrne Zavod
Opombe, dodatna pojasnila
Splošni podatki o uporabniku sistema on-line
Identifikacija dobavitelja MP, ZZZS številka dobavitelja MP
+
-
Polni se 9 mestna ZZZS številka dobavitelja, ki izdaja MP (ZZZS številka izdajnega
mesta dobavitelja).
Identifikacija uporabnika, ZZZS številka uporabnika
+
-
Polni se 9 mestna ZZZS številka osebe, ki evidentira opravljeno storitev. ZZZS številka je zapisana na PK uporabnika.
Identifikacija (ZZZS številka) uporabnika, ki evidentira opravljeno storitev
+
-
Polni se 9 mestna ZZZS številka osebe, uporabnika, ki evidentira opravljeno storitev. ZZZS številka je zapisana na PK uporabnika.
ZZZS številka zavarovane osebe
+
-
Polni se 9 mestna ZZZS številka zavarovane osebe.
Oznaka zapisa
+
-
Označuje ali gre za:
  1- nov zapis;
  2- stornacijo zapisa Izvede se stornacija vračila.
Šifra načina pridobivanja podatkov o OZZ
+
-
Uporablja se šifra iz Šifranta 18.
ZZZS številka pogodbenega dobavitelja MP
+
-
Polni se 9 mestna ZZZS številka dobavitelja s katerim ima Zavod podpisano pogodbo.
Če je pošiljatelj podatkov dobavitelj, ki ima z Zavodom podpisano pogodbo je ta podatek enak podatku identifikacija dobavitelja MP.
Če je pošiljatelj podatkov izdajno mesto dobavitelja je ZZZS številka izdajnega mesta zapisana v podatku identifikacija dobavitelja MP.
Podatki o naročilnici
Šifra vrste podatka
+
-
Dobavitelj vpiše šifro posredovanega podatka glede na šifrant:
Šifra 2 – podatki o vračilu MP;
Podatki o predpisanih MP
Šifra vrste pripomočka
+
-
Šifra vrste pripomočka.
Datum prejema MP
+
-
Datum prejema izdanega oz. izposojenega MP.
V primeru podaljšanja izposoje je datum prejema naslednji dan po datumu vračila.
Datum vračila MP
+
-
Datum vračila MP. Datum se posreduje v primeru vračila MP oz. v primeru podaljšanja izposoje na podlagi novo izdane naročilnice..
Povratna informacija po vpisu podatkov v on-line
Šifra opozorilne ali zavrnitvene napake
-
*
Šifre opozorilnih ali zavrnitvenih napak sporoči Zavod ob kontroli vpisanih podatkov.
Opis opozorilne ali zavrnitvene napake
-
*
Tekstovni opis šifre opozorilne/zavrnitvene napake.
Nasvet za odpravo napake
-
*
Tekstovni opis, nasvet za odpravo napake.
Identifikator izdaje
-
-
Ob uspešnem zapisu podatka o vračilu se identifikator izdaje ne dodeli .

Legenda:
+ podatek je obvezen
- podatek ni obvezen
* podatek je obvezen le v določenih (navedenih) primerih

4. Branje podatkov o izdanih MP zavarovane osebe

4.1. Opis postopka


Branje podatkov o izdanih MP zavarovane osebe se omogoči za posamezno zavarovano osebo za vse izdaje predhodno že prejetih MP, pri katerih je določena trajnostna doba pripomočkov v skladu z določili Pravil OZZ (seznam vrne podatke o zadnji izdaji istovrstnega pripomočka).

Pri plenicah, predlogah in hlačnih predlogah in pri MP, za katere obdobje in količino določi pooblaščeni zdravnik ali je to krajše od enega leta, je branje omejeno na seznam MP izdanih v zadnjih 365 dneh od dneva branja s strani zdravnika ali dobavitelja.

Zdravniku bo sistem on-line vrnil podatke o vseh prejetih MP. Dobavitelju pa vrne podatke, ki jih je sam zapisal v sistem on-line. Dobavitelj lahko v sistemu on-line za posamezno zavarovano osebo prebere vse podatke, ki jih je v sistem on-line zapisala katerakoli poslovna enota tega pogodbenega dobavitelja.

4.2. Nabor podatkov

4.2.1. VHODNI podatki za branje izdanih MP za zavarovano osebo


Zdravnik ali dobavitelj pred branjem podatkov vnese naslednje podatke, ki so opredeljeni kot vhodni podatki:

Opis podatkaOpombe, dodatna pojasnila
Identifikacija izvajalca, ZZZS številka izvajalcaPolni se 9 mestna ZZZS številka izvajalca. ZZZS številke izvajalca so objavljene na Zavodovih spletnih straneh.
Identifikacija uporabnika, ZZZS številka uporabnikaPolni se 9 mestna ZZZS številka osebe, uporabnika, ki evidentira opravljeno storitev. ZZZS številka je zapisana na PK uporabnika.
ZZZS številka zavarovane osebePolni se 9 mestna ZZZS številka zavarovane osebe.
Razlog dostopa brez KZZRazlog dostopa brez KZZ
Namen dostopa, če brez KZZNamen dostopa, če brez KZZ
Številka začasnega potrdilaŠtevilka začasnega potrdila. Številka se navede v primeru, da se do podatkov dostopa z začasnim potrdilom zavarovane osebe.
4.2.2. IZHODNI podatki za branje izdanih MP za zavarovano osebo


Podatki, katere zdravnik ali dobavitelj pridobi iz on-line sistema, so naslednji:

Opis podatkaOpombe, dodatna pojasnila
Podatki o naročilnici
Številka izdane naročilniceŠtevilka naročilnice, katero je dodelil on - line sistem
Podatki o predpisovalcu MP in dejavnosti
Šifra izvajalcaŠifra izvajalca, kjer je bil opravljen predpis MP.
Naziv izvajalca Naziv izvajalca pri katerem je bil opravljen predpis MP.
Šifra zdravnikaŠifra zdravnika, ki je pripomoček predpisal.
Priimek zdravnika (1)Prvi del priimka zdravnika, ki je pripomoček predpisal.
Priimek zdravnika (2)Drugi del priimka zdravnika, ki je pripomoček predpisal.
Vezaj med priimkomaVezaj ali presledek med prvim in drugim priimkom zdravnika.
Ime zdravnika (1)Prvo ime zdravnika, ki je pripomoček predpisal.
Ime zdravnika (2)Drugo ime zdravnika, ki je pripomoček predpisal.
Vezaj med imenomaVezaj ali presledek med prvim in drugim imenom zdravnika.
Šifra zdravstvene dejavnosti izvajalcaŠifra zdravstvene dejavnosti.
Podatki na naročilnici
Razlog obravnaveRazlog obravnave.
Način doplačilaNačin doplačila.
Oznaka nujne izdaje MP (78.a člen ZZVZZ)V primeru nujne izdaje je v tem polju oznaka 1.
Datum izdaje naročilniceDatum izdaje naročilnice.
Podatki o predpisanih MP
Šifra vrste pripomočkaŠifra vrste predpisanega pripomočka.
Naziv vrste pripomočkaOpis vrste predpisanega pripomočka.
Šifra artikla pripomočkaŠifra artikla pripomočka pridobljena iz šifranta artiklov pripomočkov (ko bo vzpostavljen šifrant).
Opis artikla pripomočkaOpis artikla pripomočka pridobljena iz šifranta artiklov pripomočkov (ko bo vzpostavljen šifrant).
Količina predpisanih pripomočkovKoličina predpisanih pripomočkov.
Količina izdanih pripomočkovKoličina izdanih pripomočkov.
Obdobje v dnevih za katero je pripomoček predpisan/izdanPredpisano obdobje v dnevih za katero se pripomoček izdaja.
Datum izteka izposoje - opredeli zdravnikDatum, ki ga je zdravnik opredelil za pripomočke, ki so predmet izposoje.
Datum prejema MPDatum prejema izdanega oz. izposojenega MP.
Identifikator izdaje MPIdentifikator izdaje pripomočka. Posreduje se za izdane in izposojene pripomočke.
Datum poteka trajnostne dobe MPDatum poteka trajnostne dobe glede na šifrant. Izračuna ZZZS na podlagi podatkov o datumih prejemov pripomočkov in določenih TD glede na določila Pravil OZZ.
Datum vračila MPDatum vračila pripomočka (za pripomočke, ki so že vrnjeni) oz. pri katerih je prišlo do podaljšanje izposoje.
Pripombe v zvezi s predpisom MP (morebitne posebnosti, ki naj jih dobavitelj upošteva pri izdaji MP)Posebnosti, ki veljajo za izdajo pripomočka.
Garancijska doba v mesecihGarancijska doba v mesecih
Datum odločbe IZDatum odločbe imenovanega zdravnika.
Podatek v podatkovno bazo Zavoda zapiše pristojni delavec Zavoda.
Številka odločbe IZŠtevilka odločbe imenovanega zdravnika.
Podatek v podatkovno bazo Zavoda zapiše pristojni delavec Zavoda.
Datum naslednje izdaje MPPrvi možni datum naslednje izdaje MP na obnovljivi naročilnici
Število preostalih kosov MPŠtevilo kosov MP, ki jih zavarovana oseba še lahko prevzame na obnovljivo naročilnico za MP za katerega je dovoljena postopna izdaja.
Podatki o dobavitelju, ki je MP izdal
ZZZS številka dobaviteljaZZZS številka dobavitelja, ki je MP izdal.
Naziv dobaviteljaNaziv dobavitelja, ki je MP izdal.
ZZZS številka organizacijske enote dobaviteljaZZZS številka organizacijske enote dobavitelja (izdajnega mesta), ki je MP izdal.
Naziv organizacijske enote dobaviteljaNaziv organizacijske enote dobavitelja (izdajnega mesta), ki je MP izdal.
Podatki o popravilu
Datum popravilaDatum zadnjega opravljenega popravila.
Obseg popravilaTekstovni opis zadnjega obsega popravila in zamenjave delov
Izjava serviserjaIzjava serviserja ob zadnjem popravilu oz. zamenjavi delov o uporabnosti MP (v mesecih).
Identifikator popravilaIdentifikator popravila se posreduje za MP, ki so bili predmet popravila.
Podatki o vzdrževanju
Datum vzdrževanjaDatum zadnjega opravljenega vzdrževanja.
Obsega vzdrževanjaTekstovni opis zadnjega vzdrževanja.
Garancija za zamenjane deleGarancija za zamenjane dele (za zadnje vzdrževanje)
Identifikator vzdrževanjaIdentifikator vzdrževanja se posreduje za MP, ki so bili predmet vzdrževanja.
Podatki o prilagoditvi
Datum prilagoditveDatum zadnje opravljene prilagoditve.
Obseg prilagoditveTekstovni opis zadnjega obsega prilagoditve.
Izjava serviserjaIzjava serviserja ob zadnji prilagoditvi.
Identifikator prilagoditveIdentifikator prilagoditve se posreduje za MP, ki so bili predmet prilagoditve.

5. Branje podatkov o številu dni izposoje za osebe, ki imajo izposojen MP


Pred pripravo obračunskega dokumenta za obračun izposojnine dobavitelj MP iz Zavodovega zalednega sistema za vsak izposojen MP pridobi podatke o številu dni izposoje. Pridobivanje podatkov o številu dni se izvaja z dvema funkcijama on-line sistema:

  - dobavitelj on-line v Zavodov zaledni sistem posreduje seznam oseb, ki imajo izposojen MP (funkcija: Zapis seznama zavarovanih oseb, ki imajo izposojen MP);
  - za vsak izposojen MP dobavitelj pridobi podatke o številu dni izposoje. Podatke dobavitelj upošteva pri pripravi obračunskega dokumenta (funkcija: Branje seznama zavarovanih oseb, ki imajo izposojen MP).

5.1. Zapis seznama zavarovanih oseb, ki imajo izposojen MP

Dobavitelj za vsako izposojo MP v obračunskem obdobju v on-line sistem zapiše podatke o izposojah, za katerega želi pridobiti podatek o priznanem številu dni izposoje. Dobavitelj lahko s klicem ene funkcije posreduje do maksimalno 1.400 podatkov o izposojenih MP. V kolikor je pri enem dobavitelju v enem obračunskem obdobju več kot 1.400 izposoj, dobavitelj funkcijo uporabi večkrat.
Ob uspešni izvedbi funkcije zapisa le-ta vrne podatek »Identifikator izposoje«, s katerim dobavitelj iz on-line sistema pridobi podatke o številu dni izposoje za vsak izposojen MP v obračunskem obdobju.

Datum začetka obračunskega obdobja mora biti enak prvemu dnevu v koledarskem mesecu.
Če dobavitelj pridobiva podatke za obračun izposojnine, mora biti datum konca obračunskega obdobja enak zadnjemu dnevu v koledarskem mesecu. Za preverjanje nadaljnje upravičenosti izposoje lahko dobavitelj izbere poljubni datum konca obračunskega obdobja v koledarskem mesecu.

5.1.1. Nabor podatkov za pridobitev priznanega števila dni izposoje

Dobavitelj v on-line sistem posreduje spodaj navedene podatke.

Opis podatka
Podatek on-line vpiše dobavitelj MP
Podatek on-line vpiše Zavod in ga sporoči dobavitelju MP
Opombe, dodatna pojasnila
Splošni podatki o uporabniku sistema on-line
Identifikacija dobavitelja MP, ZZZS številka dobavitelja MP
+
-
Polni se 9 mestna ZZZS številka dobavitelja, ki izdaja MP (ZZZS številka izdajnega mesta dobavitelja).
Identifikacija uporabnika, ZZZS številka uporabnika
+
-
Polni se 9 mestna ZZZS številka osebe, ki evidentira opravljeno storitev. ZZZS številka je zapisana na PK uporabnika.
Identifikacija (ZZZS številka) uporabnika, ki evidentira opravljeno storitev
+
-
Polni se 9 mestna ZZZS številka osebe, uporabnika, ki evidentira opravljeno storitev. ZZZS številka je zapisana na PK uporabnika.
Oznaka zapisa
+
-
Dobavitelj navede
1 - nov zapis
Podatki o izposojenih MP
Datum začetka obračunskega obdobja
+
-
Datum začetka obračunskega obdobja za obračun izposojnine. Datum je enak prvemu dnevu v koledarskem mesecu.
Datum konca obračunskega obdobja
-
Datum konca obračunskega obdobja za obračun izposojnine. Datum je za pripravo obračuna ena zadnjemu dnevu v koledarskem mesecu.
Seznam oseb, ki imajo izposojen MP (Maksimalno dovoljeno število zapisov je 1.400.
Zaporedna številka zapisa
+
-
Zaporedna, enolična številka zapisa izposojenega MP za katerega se pošilja poizvedba o številu dni izposoje.
ZZZS številka zavarovane osebe
+
-
ZZZS številka zavarovane osebe, ki ima v izposoji MP
Šifra vrste MP
+
-
Šifra vrste izposojenega MP
Datum prejema MP
+
-
Datum prejema izposojenega MP
Šifra opozorilne ali zavrnitvene napake
-
*
Šifre opozorilnih ali zavrnitvenih napak sporoči Zavod ob kontroli vpisanih podatkov.
Opis opozorilne ali zavrnitvene napake
-
*
Tekstovni opis šifre opozorilne/zavrnitvene napake.
Nasvet za odpravo napake
-
*
Tekstovni opis, nasvet za odpravo napake.
Identifikator izposoje MP
-
*
Identifikator izposoje MP s katerim dobavitelj iz on-line sistema pridobi podatke o številu dni izposoje

Legenda:
+ podatek je obvezen
- podatek ni obvezen
* podatek je obvezen le v določenih (navedenih) primerih

5.2. Branje seznama zavarovanih oseb, ki imajo izposojen MP


Po uspešno izvedeni funkciji zapisa seznama zavarovanih oseb, ki imajo izposojen MP, bo dobavitelj na podlagi posredovanega »Identifikatorja izposoje« pridobil podatke o številu dni izposoje.
Zaradi obsežnih seznamov zavarovanih oseb, ki imajo izposojen MP, podatki o številu dni izposoje ne bodo na razpolago takoj po zapisu seznama s strani dobavitelja. Pridobiti jih bo možno vsak delovni dan od 07:00, 13:00 ali 18:00 dalje (primer: če bo dobavitelj podatke zapisal tekom dopoldneva, bo rezultat na razpolago od 13:00 dalje).

5.2.1. VHODNI podatki za branje seznama zavarovanih oseb, ki imajo izposojen MP

Dobavitelj pred branjem podatkov vnese naslednje podatke, ki so opredeljeni kot vhodni podatki:

Opis podatkaOpombe, dodatna pojasnila
Identifikacija dobavitelja MP, ZZZS številka dobavitelja MPPolni se 9 mestna ZZZS številka dobavitelja, ki izdaja MP (ZZZS številka izdajnega mesta dobavitelja).
Identifikacija uporabnika, ZZZS številka uporabnikaPolni se 9 mestna ZZZS številka osebe, uporabnika, ki evidentira opravljeno storitev. ZZZS številka je zapisana na PK uporabnika.
Razlog dostopa brez KZZRazlog dostopa brez KZZ.
Namena dostopaNamen dostopa brez KZZ.
Identifikator izposoje MPIdentifikator izposoje MP, katerega je prejel dobavitelj ob uspešnem zapisu podatkov o seznamu zavarovanih oseb, ki imajo izposojen MP
5.2.2. IZHODNI podatki branja seznama zavarovanih oseb, ki imajo izposojen MP


Dobavitelj na podlagi »Identifikatorja izposoje« pridobi sledeče podatke:

Opis podatkaOpombe, dodatna pojasnila
Podatki o izposojenih MP
Zaporedna številka zapisaZaporedna enolična številka zapisa izposojenega MP za katerega se pošilja poizvedba o številu dni izposoje.
ZZZS številka zavarovane osebeZZZS številka zavarovane osebe, ki ima v izposoji MP
Šifra vrste MPŠifra vrste izposojenega MP
Datum prejema MPDatum prejema izposojenega MP
Število dni izposojenega MPPriznano število dni izposojenega MP v obračunskem obdobju.
Datum vračila ali datum smrti ali datum izteka izposojeČe je število dni izposoje zmanjšano zaradi vračila MP se vrne datum vračila.
Če je število dni izposoje zmanjšano zaradi smrti osebe se vrne datum smrti osebe.
Če je število dni izposoje zmanjšano zaradi datuma izteka izposoje se vrne datum datuma izteka izposoje.
Podatki o napakah pri pridobivanju števila dni izposoje (za vsako izposojo se izpišejo do tri napake)
Šifra opozorila ali napake ugotovljene ob pridobivanju podatkov o številu dni izposoje *Ob pridobivanju podatkov o številu dni izposoje se pri vsaki izposoji izvajajo kontrole na obstoj zavarovane osebe, obstoj šifre vrste MP, obstoj podatka o izposoji v Zavodovi evidenci…. Do tri ugotovljene napake se posredujejo dobavitelju.
Opis opozorila ali napake ugotovljene ob pridobivanju podatkov o številu dni izposoje*Ob pridobivanju podatkov o številu dni izposoje se pri vsaki izposoji izvajajo kontrole na obstoj zavarovane osebe, obstoj šifre vrste MP, obstoj podatka o izposoji v Zavodovi evidenci…. Do tri ugotovljene napake se posredujejo dobavitelju.

  * Šifrant opozoril oz. napak ugotovljenih ob pridobivanju podatkov

  Šifra in opis opozorila ali napake ugotovljene ob pridobivanju podatkov o številu dni izposoje *
  1Število dni izposoje enako obračunskemu obdobju.
  2ZZZS številka zavarovanca ne obstaja.
  3Vrsta MP s podano šifro se ne izposoja.
  4Datum prejema MP manjši do 1.3.2010.
  5Datum prejema MP večji od današnjega.
  6Oseba nima izposojenega navedenega MP.
  7Oseba je umrla pred začetkom obračunskega obdobja.
  8Prejem MP po začetku obračunskega obdobja.
  9Datum vračila MP pred koncem obračunskega obdobja.
  10Datum smrti pred koncem obračunskega obdobja.
  11Potek trajnostne dobe pred koncem obračunskega obdobja.
  12OZZ ne velja v celotnem obračunskem obdobju.
  14Vračilo MP pred začetkom obračunskega obdobja.
  15Za navedeni MP se dnevni najem ne obračunava.
  16Za ta MP se prvi mesec pošlje št. dni 1.
  17Vračamo število dni izposoje na dan poizvedbe.
  18Pogodba dobavitelja je iztekla.To navodilo, Verzija 13, se objavi na spletni strani Zavoda in velja od dne 13.10.2018 dalje. Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo za zajem in posredovanje podatkov o predpisanih in izdanih MP v on-line sistem, številka, 0072-4/2017-DI/1, z dne 19. 06. 2017.Št. : 0072-4/2017-DI/1 Generalni direktor
Datum: 4. 10. 2018 Marjan Sušelj, univ. dipl. psih.
Pripravili:
Alenka Franko Hren
Sonja Klančnik


Podpisano navodilo:

On za zajem in posredovanje podatkov o predpisanih in izdanih MP v on-line sistem V13.pdf

************************************************************************************************************************************************

Zgodovina:

Navodilo za zajem in posredovanje-verzija 12.pdf - navodilo verzija 12

Navodilo zajem podatkov-verzija 11.PDF - navodilo verzija 11


Navodilo zajem podatkov-verzija 10.PDFNavodilo zajem podatkov-verzija 10.PDF - navodilo verzija 10 - to navodilo je bilo v uporabi do 17.11.2014

- Dopis.PDF - navodilo verzija 9 - to navodilo se uporablja do 1. 10. 2014


Navodilo za zajem in posredovanje V8 11.2.2014.pdf navodilo verzija 8Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane