ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Pravni akti - Pravilnik
 
Elektronska Gradiva

 
Začetek veljavnosti: 26.05.2019
Začetek uporabe: 26.05.2019

Podlage za objavo in posodobitev
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
  1) Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
  (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 114/06-ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10-ZUPJS, 87/11, 40/12-ZUJF, 21/13-ZUTD-A, 63/13-ZUIPTDSV, 91/13, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 111/13-ZMEPIZ-1, 95/14-ZUJF-C, 47/15-ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ IN 64/17 – ZZDej-K)
  Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03−popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06−popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13−ZSVarPre-C, 25/14, 25/14, 85/14, 10/17−ZČmIS in 64/18)
  Statut Zavoda za zdravstveno zavarovanje (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02-popr.)


NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO


Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja obsega:
-        Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 104/13 z dne 13. 12. 2013),
-        Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 8/15 z dne 6. 2. 2015),
-        Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 1/16 z dne 8. 1. 2016),
-        Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 57/18 z dne 24. 8. 2018),
-        Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/19 z dne 10. 5. 2019).

PRAVILNIK
o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
(neuradno prečiščeno besedilo št. 4)


1. člen

(1) Ta pravilnik določa obrazce in listine, ki se uporabljajo v postopkih uveljavljanja pravic zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

(2) S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Izvedbena direktiva Komisije 2012/52/EU z dne 20. decembra 2012 o določitvi ukrepov za olajšanje priznavanja zdravniških receptov, predpisanih v drugi državi članici (UL L št. 356 z dne 22. 12. 2012, str. 68; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/52/EU).

(3) V skladu s 4. členom Direktive 2012/52/EU Nacionalna kontaktna točka za čezmejno zdravstveno varstvo iz 77.b člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K; v nadaljnjem besedilu: zakon) zagotavlja tudi informacije o elementih, ki jih morajo na podlagi Direktive 2012/52/EU vsebovati recepti, recepti EU, naročilnice in naročilnice EU, ki se predpišejo v eni državi članici Evropske unije in izdajo v drugi.

(4) Izrazi »dobavitelj«, »recept«, »recept EU«, »naročilnica« in »naročilnica EU« pomenijo enako kot izrazi, določeni v pravilih, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje.
2. člen

(1) Obrazci iz prvega odstavka prejšnjega člena so:
1.      PRIJAVA podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdra­vstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in za­varovanju za primer brezposelnosti (Obr. M-1),
2.      ODJAVA iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanju, zavarovanja za starševsko varstvo in zavarovanja za primer brezposelnosti (Obr. M-2),
3.      SPREMEMBA podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (Obr. M-3),
4.      PRIJAVA POŠKODBE PRI DELU,
5.      PRIJAVA-ODJAVA zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (Obr. M12).

(2) Listine iz prejšnjega člena so:
1.      KARTICA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA (Obr. KZZ),
2.      IZJAVA O IZBIRI OSEBNEGA ZDRAVNIKA (Obr. IOZ),
3.      RECEPT (Obr. Rp),
4.      RECEPT ZA OSEBNO RABO (Obr. Rp OR),
5.      NAPOTNICA (Obr. NAP),
6.      POTRDILO O UPRAVIČENI ZADRŽANOSTI OD DELA (Obr. BOL),
7.      NAROČILNICA ZA MEDICINSKI PRIPOMOČEK (Obr. NAR-1),
8.      NAROČILNICA ZA MEDICINSKI PRIPOMOČEK ZA IZBOLJŠANJE VIDA (Obr. NAR-2),
9.      POTRDILO O UPRAVIČENOSTI DO POTNIH STROŠKOV – SPREMSTVA (Obr. PS),
10.   NALOG ZA PREVOZ (Obr. NLG),
11.   PREDLOG ZOBNOPROTETIČNE REHABILITACIJE (Obr. ZB),
12.   REVERZ ZA MEDICINSKI PRIPOMOČEK (Obr. REV),
13.   PREDLOG IMENOVANEMU ZDRAVNIKU (Obr. IZ),
14.   DELOVNI NALOG (Obr. DN),
15.   DELOVNI NALOG ZA FIZIOTERAPIJO (Obr. DN FT)
16.   DELOVNI NALOG ZA ZOBNOPROTETIČNE STORITVE (Obr. DNZ),
17.   ORTODONTSKO ZDRAVLJENJE (Obr. ORT),
18.   MESEČNA ZBIRNA NAROČILNICA (Obr. NAR-3).

(3) Obrazec iz 5. točke prvega odstavka tega člena ter listine od 2. do 18. točke drugega odstavka tega člena so objavljeni s tem pravilnikom in so njegov sestavni del.

(4) Obrazci od 1. do 3. točke prvega odstavka tega člena so objavljeni v pravilniku, ki določa obrazce prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti, obrazec iz 4. točke prvega odstavka tega člena pa je določen v skladu s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu in predpisi, ki urejajo zbirke podatkov s področja zdravstvenega varstva.

(5) Vsebino in način uporabe listine iz 1. točke drugega odstavka tega člena določa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) s splošnim aktom.
3. člen

(1) Obrazec in listine iz prejšnjega člena, ki so objavljeni s tem pravilnikom, so javne listine.

(2) Listine iz 2., 3., od 5. do 11. in od 13. do 17. točke drugega odstavka prejšnjega člena, so prednatisnjene ali v elektronski obliki. Listina iz 4. točke drugega odstavka prejšnjega člena je prednatisnjena listina. Prednatisnjene listine vsebujejo podatek o izdajatelju in založniku, oznako listine in opombo »Ponatis prepovedan«.

(3) Zavod je izdajatelj in založnik listin iz prejšnjega odstavka tega člena.

(4) Obrazec iz 5. točke prvega odstavka ter listini iz 12. in 18. točke drugega odstavka prejšnjega člena so v obliki računalniškega izpisa in vsebujejo le oznako obrazca oziroma listine, pri čemer morajo imeti enako vsebino, kot je določena s tem pravilnikom.

(5) (črtan).
4. člen

(1) Navodilo za izpolnjevanje obrazca iz 5. točke prvega odstavka ter listin od 2. do 18. točke, razen listin iz 3. in 6. točke, drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, izda Zavod.

(2) Navodilo za izpolnjevanje listin iz 3. in 6. točke drugega odstavka 2. člena tega pravilnika izda Zavod v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje.
5. člen

(1) Pri izvajanju zdravstvene dejavnosti, ki je predmet obveznega zdravstvenega zavarovanja, lahko listine iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, razen listine iz 12. točke, uporabljajo le javni zavodi, zasebni zdravniki in drugi zasebni zdravstveni delavci, ki imajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti sklenjeno pogodbo z Zavodom.

(2) Listine iz prejšnjega odstavka pri izvajanju zdravstvenih storitev zavarovanim osebam ne smejo uporabljati zasebni zdravniki in drugi zdravstveni delavci, ki za to z Zavodom nimajo sklenjene pogodbe, in tudi ne zdravniki in drugi zdravstveni delavci v javnih zavodih, ki zavarovanim osebam nudijo zdravstvene storitve v okviru samoplačniške ambulante.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko listino iz:

‒ 4. točke drugega odstavka 2. člena tega pravilnika uporabljajo zdravniki, ki se jim dodelijo recepti za osebno rabo v skladu s pravili, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje;
‒ 12. točke drugega odstavka 2. člena tega pravilnika uporabljajo dobavitelji pri izvajanju izposoje medicinskih pripomočkov.
Obr. M12: Prijava - odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni
Obr. IOZ: Izjava o izbiri osebnega zdravnika
Obr. Rp: Recept
Obr. Rp OR: Recept za osebno rabo
Obr. NAP: Napotnica
Obr. BOL: Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela
Obr. NAR-1: Naročilnica za medicinski pripomoček
Obr. NAR-2: Naročilnica za medicinski pripomoček za izboljšanje vida
Obr. PS: Potrdilo o upravičenosti do potnih stroškov - spremstva
Obr. NLG: Nalog za prevoz
Obr. ZB: Predlog zobnoprotetične rehabilitacije
Obr. REV: Reverz za medicinski pripomoček
Obr. IZ: Predlog imenovanemu zdravniku
Obr. DN: Delovni nalog
Obr. DN FT: Delovni nalog za fizioterapijo
Obr. DNZ: Delovni nalog za zobnoprotetične storitve
Obr. ORT: Ortodontsko zdravljenje
Obr. NAR-3: Mesečna zbirna naročilnica
Prikaži prečiščene prehodne in končne določbe


Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 104/13) vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:
»PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

6. člen

(1) Listine Recept (Obr. Rp), Naročilnica za medicinsko tehnični pripomoček (Obr. NAR-1), Naročilnica za pripomoček za vid (Obr. NAR-2) in Nalog za prevoz (Obr. NLG), ki so bile določene s Pravilnikom o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 129/04, 132/04, 21/05, 34/05, 98/06, 138/06, 30/08, 126/08 in 94/10) in listina Recept za osebno rabo (Obr. Rp/02), ki je določena v 210. členu Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12 in 106/12), se lahko uporabljajo do porabe zalog. Enako velja za listino Delovni nalog (Obr. DN), ki pa se za napotovanje na fizioterapijo preneha uporabljati 1. januarja 2014.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se od 25. oktobra 2013 dalje listine Recept (Obr. Rp), Recept za osebno rabo (Obr. Rp/02), Naročilnica za medicinsko tehnični pripomoček (Obr. NAR-1) in Naročilnica za pripomoček za vid (Obr. NAR-2) dopolnijo s podatki o identifikaciji zdravstvenega delavca, ki je predpisal zdravilo ali medicinski pripomoček, in sicer: neposredni kontaktni podatek (elektronska pošta in telefon z mednarodno dohodno številko) in službeni naslov (vključno z imenom zadevne države članice Evropske unije), če se navedene listine izdajo zavarovani osebi, ki namerava listine uporabiti v drugi državi članici Evropske unije.
7. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 129/04, 132/04, 21/05, 34/05, 98/06, 138/06, 30/08, 126/08 in 94/10).
8. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Listine Recept (Obr. Rp), Recept za osebno rabo (Obr. Rp-OR/03), Naročilnica za medicinski pripomoček (Obr. NAR-1), Naročilnica za medicinski pripomoček za izboljšanje vida (Obr. NAR-2), Nalog za prevoz (Obr. NLG) Delovni nalog (Obr. DN) in Delovni nalog za fizioterapijo (Obr. DN FT) se začnejo uporabljati 1. januarja 2014.«.


Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 8/15) vsebuje naslednjo končno določbo:
»KONČNA DOLOČBA

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.


Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 1/16) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
»PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen

Listina Recept (Obr. Rp), ki je bila določena s Pravilnikom o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 129/04, 132/04, 21/05, 34/05, 98/06, 138/06, 30/08, 126/08, 94/10 in 104/13), in dosedanja listina Recept (Obr. Rp) se lahko uporabljata do 1. maja 2016, dosedanja listina Delovni nalog (Obr. DN) pa do 30. septembra 2016.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.


Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 57/18) vsebuje naslednjo prehodno in končni določbi:
»PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

4. člen

Do 31. decembra 2018 se lahko uporabljajo:
-        listine iz 2. in 4. do 16. točke drugega odstavka 2. člena pravilnika, ki so bile določene s Pravilnikom o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 129/04, 132/04, 21/05, 34/05, 98/06, 138/06, 30/08, 126/08 in 94/10);
-        obrazec PRIJAVA-ODJAVA zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (Obr. M12) ter listine Napotnica (Obr. NAP), Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela (Obr. BOL) in Delovni nalog za fizioterapijo (Obr. DN FT), ki so bili določeni s Pravilnikom o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 104/13);
-        listina Delovni nalog (Obr. DN), ki je bila določena s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 1/16).
5. člen

Novi obrazec PRIJAVA-ODJAVA zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (Obr. M12) ter listine Napotnica (Obr. NAP), Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela (Obr. BOL), Delovni nalog (Obr. DN) in Delovni nalog za fizioterapijo (Obr. DN FT) se začnejo uporabljati 1. oktobra 2018.
6. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/19) vsebuje naslednjo prehodno in končni določbi:
»PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

5. člen

Listine Naročilnica za medicinski pripomoček (Obr. NAR-1), Naročilnica za medicinski pripomoček za izboljšanje vida (Obr. NAR-2) in Reverz za medicinski pripomoček (Obr. REV), ki so bile določene s Pravilnikom o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 104/13), se lahko uporabljajo do 31. decembra 2019.
6. člen

Nove listine Naročilnica za medicinski pripomoček (Obr. NAR-1), Naročilnica za medicinski pripomoček za izboljšanje vida (Obr. NAR-2) in Reverz za medicinski pripomoček (Obr. REV), se začnejo uporabljati 1. julija 2019.
7. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.

===================================================================================================================================================================================

  Obr. M12, PRIJAVA - ODJAVA zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni
Obr.M12.pdf
  Obr. IOZ, IZJAVA O IZBIRI OSEBNEGA ZDRAVNIKA
02 13-10 izjava - IOZ cet.pdf
  Obr. Rp OR, RECEPT ZA OSEBNO RABO
04 13-10 rp210 - RP OR dz.pdf
  Obr. NAP, NAPOTNICA
Obr.NAP.pdf
  Obr. BOL, POTRDILO O UPRAVIČENI ZADRŽANOSTI OD DELA
Obr. BOL.pdf
  Obr. NAR-1, NAROČILNICA ZA MEDICINSKI PRIPOMOČEK
NAR-1 2019 mar.pdfNAR-1 2019 mar.pdf
  Obr. NAR-2, NAROČILNICA ZA MEDICINSKI PRIPOMOČEK ZA IZBOLJŠANJE VIDA
NAR-2 2019 mar.pdfNAR-2 2019 mar.pdf
  Obr. PS, POTRDILO O UPRAVIČENOSTI DO POTNIH STROŠKOV - SPREMSTVA
09 13-10 potni str - PS cet.pdf
  Obr. NLG, NALOG ZA PREVOZ
10 13-10a prevoz - NLG cet.pdf
  Obr. ZB, PREDLOG ZOBNOPROTETIČNE REHABILITACIJE
11 12-09 predlog zb - ZB cet.pdf
  Obr. REV, REVERZ ZA MEDICINSKI PRIPOMOČEK
REV 2019 mar.pdfREV 2019 mar.pdf
  Obr. IZ, PREDLOG IMENOVANEMU ZDRAVNIKU
13 13-10a predlog iz - IZ cet.pdf
  Obr. DN, DELOVNI NALOG
Obr.DN.pdf
  Obr. DN FT, DELOVNI NALOG ZA FIZIOTERAPIJO
Obr. DN FT.pdf
  Obr. DNZ, DELOVNI NALOG ZA ZOBNOPROTETIČNE STORITVE
16 12-09 dn zob - DNZ cet.pdf
  Obr. ORT, ORTODONTSKO ZDRAVLJENJE
17 12-09 ortodont - ORT cet.pdf
  Obr. NAR-3, MESEČNA ZBIRNA NAROČILNICA
Mesečna zbirna naročilnica Nar.3-03,.xls

==============================================================================================================================================================================Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane