ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Navodila MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
DOBAVITELJEM MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV Št.: 0072-24/2018-DI/4
OBMOČNIM ENOTAM ZAVODA Datum: 13. november 2018Navodilo o zagotavljanju servisiranja medicinskih pripomočkov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja

1. Izhodišče
Pravila* v 66. členu opredeljujejo pravico zavarovanih oseb do vzdrževanj in popravil medicinskih pripomočkov (v nadaljevanju MP) in določajo seznam MP, pri katerih se lahko popravila in vzdrževanja zagotavljajo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Nadalje je v prvem odstavku 217. člena Pravil določeno, da ima zavarovana oseba pravico do vzdrževanj in popravil MP, ki so določeni v prvem odstavku 66. člena pravil, na podlagi predhodne odobritve Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod) in brez predhodne izdaje naročilnice s strani pooblaščenega zdravnika (sprememba uvedena s spremembami in dopolnitvami Pravil, Uradni list RS, št. 64/18). Predhodna odobritev Zavoda ni potrebna, če gre za vzdrževanja in popravila slušnega aparata, digitalnega slušnega aparata, aparata za boljše sporazumevanje, aparata za omogočanje glasnega govora in medicinske pripomočke iz 97. člena Pravil, ki so predmet izposoje in za katere je določena dnevna izposojnina.

2. Seznam MP za katere Zavod izdaja predhodno odobritev vzdrževanj in popravil
Po predhodni odobritvi in po izteku garancijskega roka do izteka trajnostne dobe oz. prejema novega MP, ki ga je prejela po izteku trajnostne dobe, ima zavarovana oseba pravico do vzdrževanj in popravil MP, ki ga je nazadnje prejela kot pravico, če gre za:
     • Proteze,
     • Ortoze,
     • Vozički na ročni pogon z dodatki,
     • Vozički za elektromotorni pogon z dodatki,
     • Počivalniki,
     • Prenosni posebni sedež s podvozjem,
     • Električni skuter,
     • Braillov pisalni stroj,
     • Predvajalnik zvočnih zapisov,
     • Braillova vrstica,
     • Zunanji deli polževega vsadka (razen vrvic) in
     • Kostno vsidarn slušni aparat.
  2.1. Postopek uveljavljanja pravice
Zavarovana oseba uveljavlja pravico do vzdrževanj in popravil na podlagi pisne vloge (Vloga za odobritev stroškov servisiranja medicinskega pripomočka) in predračuna dobavitelja, ki MP v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja izdal. Vzdrževanje kot npr. zamenjava gum pri vozičku lahko izvede tudi drug dobavitelj, če to ni v nasprotju z navodili proizvajalca MP in če ima to vzdrževanje tudi drug dobavitelj vključeno v pogodbo z Zavodom.

Ko je MP potreben vzdrževanj ali/in popravil se zavarovana oseba zglasi pri dobavitelju. Dobavitelj opravi pregled MP. Zavarovana oseba in dobavitelj vsak v svojem delu izpolnita obrazec Vloga za odobritev stroškov servisiranja medicinskega pripomočka, ki je v prilogi tega navodila. Dobavitelj izda predračun v katerem ločeno opredeli vzdrževanja in popravila.

Ko pooblaščeni delavec Zavoda ugotovi, da je vloga za servisiranje MP v skladu s Pravili in pogodbo z dobaviteljem, izda Potrdilo o upravičenosti do servisa medicinskega pripomočka s prilogo kopije predračuna, na podlagi katerega je Zavod odobril servisiranje. Potrdilo in kopijo se pošlje zavarovani osebi in dobavitelju, če je v vlogi tako navedeno. Potrdilo o upravičenosti do servisa medicinskega pripomočka je priloga tega navodila.

Če vloga ni utemeljena ali je delno utemeljena, Zavod izda odločbo, ki jo vroči zavarovani osebi.

Dobavitelj prične s servisom MP v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja na podlagi Potrdila o upravičenosti do servisa medicinskega pripomočka, ki ga izda Zavod.

3. Seznam MP za katere se vzdrževanja in popravila uveljavlja neposredno pri dobaviteljih
Neposredno pri dobavitelju (brez vloge in potrditve Zavoda) po izteku garancijskega roka do izteka trajnostne dobe oz. prejema novega MP, ki ga je prejela po izteku trajnostne dobe, ima zavarovana oseba pravico do vzdrževanj in popravil MP, ki ga je nazadnje prejela kot pravico, če gre za:

     • slušne aparate,
     • digitalne slušne aparate,
     • aparat za boljše sporazumevanje,
     • aparat za omogočanje glasnega govora,
    in medicinske pripomočke, ki so predmet izposoje:
     • koncentrator kisika ali drug vir kisika,
     • aparat za vzdrževanje stalnega pritiska v dihalnih poteh (CPAP),
     • aparat za mehanično ventilacijo,
     • aparat za podporo dihanja s pozitivnim tlakom ob vdihu in izdihu (BIPAP),
     • voziček na ročni pogon standardni.

To navodilo stopi v veljavo 13. 10. 2018 in se objavi na spletni strani Zavoda.

Lepo pozdravljeni.

Pripravila: mag. Ana Vodičar
Alenka Franko Hren vodja-direktorica področja I
svetovalka področja področje za odločanje o pravicah
in za medicinske pripomočke

* Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS 30/03 – prečiščeno besedilo, (35/03 – popr.), 78/03, 84/04, 44/05, 84/06, (90/06 – popr.), 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 - odl. US, 25/14, 85/14 in 64/18, v nadaljevanju Pravila)


Podpisano navodilo:

Navodilo o zagotavljanju servisiranja MP nov 2018.pdfPrilogi:
   1. Vloga za odobritev stroškov servisiranja medicinskega pripomočka
   2. Potrdila o upravičenosti do servisa medicinskega pripomočka

Vloga za servisiranje 2018 V2.docxPotrdilo o pravici do servisa MP zzzs 2018 V2.docx
______________________________________________________________________

Zgodovina:

- Navodilo s prilogami.PDFDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane