Poslovanje ZZZS s strankami zaradi nalezljive bolezni COVID-19


V Uradnem listu RS, št. 183/2020 z dne 10. 12. 2020, je bil objavljen Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (v nadaljevanju: Odlok), ki velja od 11. 12. 2020 do konca epidemije (oz. najdlje do 11. 3. 2021). S tem odlokom se zaradi zmanjšanja tveganja okužbe in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 določajo začasni ukrepi za zavarovanje položaja strank in omogočanja odločanja organov v upravnih zadevah, ki posegajo v določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljnjem besedilu: ZUP).

Na podlagi navedenega Odloka ter zaradi zagotavljanja varnosti zavarovanih oseb in nemotenega uresničevanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ZZZS s strankami posluje na način, da se omeji fizični stik s strankami in uradnimi osebami.

Stranke prosimo, da zadeve v zvezi z urejanjem zavarovanja in uveljavljanjem pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja urejajo elektronsko, po elektronski ali navadni pošti oziroma prek telefona, in se pri območnih enotah ali izpostavah ZZZS osebno zglasijo le, če je to nujno potrebno in nimajo znakov okužbe. Za izvajalce zdravstvenih storitev, dobavitelje medicinskih pripomočkov in druge partnerje v zdravstvu ima ZZZS uveljavljeno elektronsko poslovanje kot prevladujoč način poslovanja, zato jih naprošamo, da stike z ZZZS vršijo izključno »na daljavo« oziroma prek telefona.

ZZZS v 10 območnih enotah in 45 izpostavah posluje tako, da se omeji fizični stik s strankami in uradnimi osebami. Fizični obiski strank v prostorih ZZZS so dovoljeni le v primerih, ko je to zaradi vodenja postopkov ali uveljavljanja pravic stranke nujno potrebno (praviloma na podlagi predhodnega telefonskega dogovora). Stranke lahko svoje zahtevke, ki niso vezani na rok, oddajo v nabiralnik ob vhodu v prostore območnih enot in izpostav ZZZS, omogočena je tudi telefonska povezava s strokovnimi delavci ZZZS.

Poslovanje ZZZS v upravnih zadevah (na podlagi Odloka):


    1. VLAGANJE VLOG

Poleg že uveljavljenih načinov vlaganja vlog brez neposrednega fizičnega stika, ki jih omogoča že sam Zakon o splošnem upravnem poslovanju (t.j. po pošti – navadno ali priporočeno, ter po elektronski pošti z varnim elektronskim podpisom), je omogočeno tudi vlaganje vlog po elektronski pošti brez varnega elektronskega podpisa (po navadni elektronski pošti). ZZZS v tem primeru preveri identiteto vložnika z enoličnim identifikatorjem (ZZZS številka, EMŠO, davčna številka).

Hkrati se omejuje neposredno (osebno) vlaganje vlog. Za čas veljavnosti Odloka (do 11. 3. 2021) so zaprta vsa vložišča in delovišča, kjer se sprejema stranke. Oddajanje vlog je tako načeloma mogoče samo po pošti in elektronski pošti. Strankam, še posebno pa ranljivim skupinam, kot so starejši, invalidi ipd., uradne osebe na območnih enotah ZZZS preko telefona ali elektronske pošte nudijo pomoč pri izpolnjevanju vlog. Samo v nujnih zadevah območne enote ZZZS strankam še nadalje omogočajo, da podajo vloge osebno na ZZZS, kot so na primer izdaja potrdil o zavarovanju zaradi izgube kartice zdravstvenega zavarovanja, vloge za pridobitev profesionalnih kartic ZZZS, ki vsebujejo kvalificirano digitalno potrdilo.
    2. VROČANJE

Če se ZZZS in stranka tako dogovorita, se odločbe, sklepi in drugi dokumenti lahko vročajo z uporabo elektronske pošte (ni potrebno, da ima stranka varen elektronski predal). Strinjanje stranke se zabeleži z uradnim zaznamkom.
    3. VPOGLED V SPIS

Stranki, ki zahteva vpogled v spis, se pošlje kopija dokumentov zadeve. Če zaradi obsežnosti dokumentacije ali drugih razlogov ni mogoče zagotoviti kopij, se stranki omogoči vpogled v prostorih ZZZS. Stranke morajo pri vpogledu uporabljati zaščitno opremo.
    4. PODALJŠANJE ROKOV

Rok za izdajo in vročitev odločbe se lahko podaljša za največ dva meseca, če odločbe zaradi razlogov, ki so povezani s preprečevanjem tveganja okužbe ali širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku.

Na zahtevo stranke se lahko podaljša tudi rok za izpolnitev obveznosti, določene z odločbo, če stranka obveznosti iz upravičenega razloga ne more izpolniti pravočasno.
    5. USTNA OBRAVNAVA

Ustne obravnave v upravnih postopkih se lahko izvajajo, zaradi varovanja zdravja udeležencev postopka pa se lahko izključi javnost iz ustne obravnave in drugih procesnih dejanj. Vse osebe, prisotne na ustni obravnavi ali drugih procesnih dejanjih, morajo uporabljati zaščitno opremo.ZZZS poziva stranke, da zadeve v zvezi z urejanjem zavarovanja in uveljavljanjem pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja urejajo ali preverjajo:

Stranke prosimo za razumevanje in njihovo odgovorno sodelovanje pri preprečevanju nalezljive bolezni COVID-19.

Seznam kontaktnih naslovov enot ZZZS