Do katerih vozičkov na ročni in elektromotorni pogon smo zavarovane osebe upravičene


Do katerih vozičkov na ročni in elektromotorni pogon smo zavarovane osebe upravičene

Kdo lahko izda zavarovani osebi naročilnico za voziček?
Standardni osnovni model za izposojo predpiše izbrani osebni zdravnik. Vse druge vozičke za trajno uporabo pa predpiše zdravnik specialist, in sicer najpogosteje iz Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije - Soča. Torej zdravniki specialisti, ki se ukvarjajo z osebami, ki so gibalno ovirani.

V katere skupine se delijo vozički?
Vozičke lahko delimo v tri skupine, in sicer 1.) standardni ročni vozički, ki jih osebe uporabljajo po raznih poškodbah, pri akutni bolezni itn. Ti vozički se izposojajo za določen čas in so potrebni pri negi na domu. Nato poznamo 2.) vozičke na ročni pogon. Te uporabljajo tisti, ki ne morejo hoditi s pomočjo drugih pripomočkov in imajo ohranjeno mišično moč v rokah. To so osebe, ki so sposobne uporabljati voziček v javnem prostoru. Nenazadnje pa poznamo še 3.) vozičke na elektromotorni pogon.

Tudi standardi posameznih vrst vozičkov so različni. S standardom je določena cena, material, iz katerega je izdelan, in doba trajanja pripomočka. Na podlagi funkcionalne prizadetosti uporabnika vozička oziroma glede na njegovo stopnjo gibalne sposobnosti zdravnik specialist opredeli standard vozička, ki je za uporabnika primeren. Tako vozički na ročni pogon kot vozički na elektromotorni pogon so razporejeni v štiri vrste.

Kaj je trajnostna doba vozička?
Trajnostna doba je čas, po preteku katerega lahko uporabnik dobi nov voziček v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Trajnostna doba se šteje od prvega dneva prejema vozička dalje in znaša 5 let ter 3 leta za vozičke, ki jih uporabljajo osebe, ki so v delovnem razmerju, rednem šolanju, torej t. i. aktivna populacija. Pred iztekom trajnostne dobe vozička ima zavarovana oseba pravico do novega vozička, če imenovani zdravnik ugotovi, da je medicinski pripomoček, ki ga je zavarovana oseba nazadnje prejela kot pravico, postal funkcionalno neustrezen zaradi anatomskih ali funkcionalnih sprememb pri zavarovani osebi. Po izteku trajnostne dobe ima zavarovana oseba pravico do novega medicinskega pripomočka, če pooblaščeni oziroma imenovani zdravnik ugotovi, da je prejšnji, ki ga je zavarovana oseba nazadnje prejela kot pravico, postal funkcionalno neustrezen.

Je voziček kot pripomoček v celoti krit iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja?
Standarden voziček se v celoti krije iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, pri čemer je potrebno upoštevati zakonska določila. Na primer, če je potreba po vozičku nastala zaradi poškodbe izven dela, krije obvezno zdravstveno zavarovanje 75 % vrednosti standardnega vozička, 25 % pa dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Če pa gre za poškodbo na delu, obvezno zdravstveno zavarovanje krije 100 % vrednosti standardnega vozička. Ravno tako obvezno zdravstveno zavarovanje v celoti krije stroške standardnega vozička za osebe s tetraplegijo, cerebralno paralizo, multiplo sklerozo itn. (skladno s 1. točko 23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju).

Kdaj govorimo o nadstandardnih vozičkih?
O nadstandardnih vozičkih govorimo, ko želi imeti uporabnik zaradi lastnega udobja posebej prilagojene vozičke višje kakovosti oz. funkcionalnosti, kot so na primer vozički, ki so bistveno lažji, vozički, pri katerih se lahko oseba dvigne na stojno višino sogovornika itn. Ti vozički se ne krijejo v celoti v breme obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, temveč le do vrednosti standarda, ki glede na funkcionalno prizadetost uporabnika vozička še omogoča njegovo gibalno sposobnost.

Pri teh t. i. nadstandardnih vozičkih se pogosto pojavi težava glede vzdrževanja vozička, saj so stroški, ki nastanejo s popravili nadstandardnih vozičkov bistveno višji kot pri standardnih. Uporabnik vozička sicer lahko v okviru garancijske dobe od proizvajalca zahteva popravila, vendar je ta čas omejen in mora kasneje stroške vzdrževanja delno kriti tudi uporabnik. Zavarovalnica namreč skladno z zakonom krije le del teh stroškov, zato morajo biti zavarovane osebe na to posebej pozorne, preden se odločijo za nakup nadstandardnega vozička. Nadstandardni vozički so nekaterim uporabnikom podarjeni tudi v donatorskih akcijah, kar je za uporabnike sicer sprva pozitivno, kasneje pa lahko to za njih predstavlja finančno težavo zaradi kritja dela stroškov za vzdrževanje.