Listine za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje


Vprašanje stranke:
Katere obrazce je potrebno predložiti ob prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje ?

Odgovor ZZZS:
Za odgovor kliknite tukaj


Kateri so razlogi in pravna podlaga za obvezno predložitev pogodbe o zaposlitvi ob vstopu v obvezno zdravstveno zavarovanje?

Odgovor ZZZS:

V 1. točki prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: Zakon) je določeno, da so obvezno zdravstveno zavarovane osebe, ki so v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji. Po 1. točki 9. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja pridobijo te osebe lastnost zavarovanca z dnem, ko so sklenile delovno razmerje (upoštevajoč 11. člen Zakona o delovnih razmerjih to pomeni, z dnem nastopa dela, oziroma če ta ni določen, z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi). Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) prizna lastnost zavarovane osebe z izdajo kartice zdravstvenega zavarovanja, s katero lahko zavarovana oseba uveljavi pravice iz zdravstvenega zavarovanja.

V skladu s 78. členom Zakona lastnost zavarovane osebe ugotavlja pristojna služba ZZZS na podlagi prijave v zavarovanje. Zavezanci za vlaganje prijav v zavarovanje prijavljajo in odjavljajo osebe za obvezno zavarovanje ter sporočajo spremembe podatkov med obveznim zavarovanjem na predpisanih M obrazcih. Pogoje za vstop v obvezno zavarovanje je zavezanec dolžan izkazati z javnimi listinami in z drugimi dokumenti, na podlagi katerih lahko ZZZS ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji za obvezno zavarovanje (drugi odstavek 6. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja).

Podatke o dejstvih potrebnih za prijavljanje, odjavljanje in spremembe med obveznim zdravstvenim zavarovanjem pridobiva ZZZS iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, uprave lokalnih skupnosti in drugi nosilci javnih pooblastil. Te podatke lahko zavarovana oseba predloži tudi sama (16. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja). Ker podatka o sklenitvi delovnega razmerja, datumu nastopa dela (oziroma sklenitvi pogodbe o zaposlitvi), delovnem času delavca in drugih podatkov iz delovnega razmerja navedene institucije ne vodijo v uradnih evidencah, jih je delodajalec kot zavezanec za vlaganje prijav v zavarovanje v skladu drugim odstavkom 6. člena ter 1. odstavkom 16. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja dolžan sam izkazati. S predložitvijo pogodbe o zaposlitvi delodajalec dokaže, da oseba, za katero vlaga prijavo, izpolnjuje pogoje za obvezno zdravstveno zavarovanje. Podatke, s katerimi se ne preverja pravilnost podatkov v prijavi v zavarovanje (kot npr. plača, bonitete, letni dopust ipd.) se v pogodbi o zaposlitvi lahko prekrije.


Na tem mestu bi vas želeli opozoriti na obveznost urejanja zavarovanj preko državnega portala za poslovne subjekte e-VEM, na točki SPOT. Več informacij o načinu vlaganja prijav je možno pridobiti na Državnem portalu za poslovne subjekte na strani
http://evem.gov.si/.