Seznam državnih predpisov


Državni predpisi, ki se v največji meri nanašajo na delovno področje ZZZS in katerih sprejemanje je v pristojnosti drugih organov:
  Zakoni:
  - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)
  - Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP)
  - Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)
  - Zakon o zdravniški službi (ZZdrS)
  - Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD)
  - Zakon o zdravilih (ZZdr-2)
  - Zakon o medicinskih pripomočkih
  - Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr)
  - Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (ZZNPOB)
  - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD)
  - Zakon o delovnih razmerjih
  - Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji
  - Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB)
  - Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV)
  - Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP)
  - Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
  - Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
  - Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1)
  - Zakon o javnih financah(ZJF)
  - Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)
  - Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)
  - Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
  - Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)
  - Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ)
  - Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)


  Podzakonski akti:
  - Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti
  - Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje
  - Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah
  - Uredba o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu
  - Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni
  - Pravilnik o cepljenju, zaščiti z zdravili in varstvu pred vnosom in razširjanjem nalezljivih bolezni

  - Pravilnik o oglaševanju zdravil

  - Pravilnik o prevozih pacientov

  - Pravilnik o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne zamenljivosti zdravil
  - Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini
  - Odredba o seznamu zdravstvenih storitev, za katere se zahteva predhodna odobritev
  - Pravilnik o Zdravstvenem svetu

  - Pravilnik o sestavi in delovanju Razširjenih strokovnih kolegijev

  - Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja


  Drugo:
  —— Splošni dogovor,
  —— Dogovor o preskrbi z medicinskimi in tehničnimi pripomočki za obdobje 2009–2011,


  Vsi predpisi s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja