Nadomestilo plače zaradi začasne nezmožnosti za delo - COVID-19


a. Odsotnost od dela in COVID-19

Spodnje tabele prikazujejo različne vrste situacij, ki se lahko pojavijo, v povezavi z epidemijo bolezni COVID-19 ter upravičenost do bolniškega staleža in nadomestila ali drugih vrst prejemkov ter možnost njihove refundacije od ZZZS oz. drugih državnih organov:

- za delavce v delovnem razmerju:

Odsotnosti od dela in COVID-19_DELAVCI V DELOVNEM RAZMERJU.docx Odsotnosti od dela in COVID-19_DELAVCI V DELOVNEM RAZMERJU.pdf

- za samostojne zavezance:

Odsotnosti od dela in COVID-19_tabela_SAMOSTOJNI ZAVEZANCI.docx Odsotnosti od dela in COVID-19_tabela_SAMOSTOJNI ZAVEZANCI.pdf

Več o tem.

b. Kratkotrajna odsotnost z dela zaradi bolezni - ZZUOOP (velja od 24.10. do 31.12.2020)

Dne 23. 10. 2020 je bil v Uradnem listu RS, št. 152/20 objavljen Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je začel veljati dne 24. 10. 2020, in uvaja novo pravico – pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (20. člen). Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, torej brez predhodne ugotovitve razlogov za takšno odsotnost z dela s strani osebnega zdravnika zavarovanca, do tri zaporedne delovne dni, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače, ki ga izplača delodajalec, ki nato zahteva refundacijo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). ZZZS delavcu refundira izplačano nadomestilo v breme proračuna.

Več o uveljavljanju pravice do kratkotrajne odsotnosti od dela zaradi bolezni (za zavarovane osebe).

Več o postopku refundacije nadomestila plače zaradi kratkotrajne odsotnosti od dela zaradi bolezni (za delodajalce).

c. Nadomestilo plače zaradi začasne nezmožnosti za delo - COVID-19 - ZIUZEOP (velja od 11.4. do 31.5.2020)


Nadomestilo v breme ZZZS od prvega dne začasne nezmožnosti za delo (56. člen ZIUZEOP) zaradi BOLEZNI ALI POŠKODBE

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS št. 49/2020; v nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP) ima zavarovana oseba, ki je skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ) zavarovana za pravico do nadomestila plače, pravico do nadomestila plače od 1. dne začasne zadržanosti od dela v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS). Pravica do nadomestila plače v breme ZZZS pripada zavarovancem od uveljavitve ZIUZEOP (11. 4. 2020) do prenehanja razlogov za začasno zadržanost od dela, oziroma najdlje do prenehanja razlogov za ukrepe iz tega zakona, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, a ne več kot do 31. maja 2020.

Gre za nadomestilo zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, poškodba izven dela, poškodba po tretji osebi izven dela, poškodba pri delu, poklicna bolezen), ki ga je do uveljavitve ZIUZEOP moral do 30. delovnega dne izplačati delodajalec ali samostojni zavezanec v svoje breme. Nadomestilo plače izplača delodajalec, ki dobi izplačano nadomestilo povrnjeno od ZZZS najkasneje v 60. dneh po predložitvi zahteve za povračilo. V primeru samostojnih zavezancev (npr. kmetje, samostojni podjetniki) nadomestilo plače izplača ZZZS najkasneje v 30. dneh po predložitvi zahteve za izplačilo nadomestila. Zahtevo je potrebno vložiti v elektronski obliki pri ZZZS najpozneje do 30. septembra 2020.

Za delodajalce, ki so neposredni in posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije določbe ZIUZEOP glede nadomestila plače v breme ZZZS ne veljajo. Zanje ostaja v veljavi enak sistem glede izplačil nadomestil, kot je veljal pred uveljavitvijo ZIUZEOP (npr. nadomestilo plače za prvih 30. delovnih dni krije delodajalec skladno s 137. členom Zakona o delovnih razmerjih, od 31. delovnega dne pa obvezno zdravstveno zavarovanje).

Za osebo v delovnem razmerju za prvih 30 delovnih dni višino nadomestilo plače določa Zakon o delovnih razmerjih, za samostojnega zavezanca pa se nadomestilo od prvega dne dalje obračuna skladno z ZZVZZ.
Od 31. delovnega dne dalje se nadomestilo plače tako za osebo v delovnem razmerju kot za samostojnega zavezanca obračuna skladno z ZZVZZ.

Več o refundaciji nadomestila plače za delodajalce zaradi COVID-19 na podlagi ZIUZEOP

Več o uveljavljanju izplačila nadomestila za samostojne zavezance zaradi COVID-19 na podlagi ZIUZEOP

Uveljavljanje "navadnih" refundacijskih zahtevkov delodajalcev v breme ZZZS

Uveljavljanje "navadnih" zahtevkov samostojnih zavezancev v breme ZZZS

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo:

ZIUZEOP_10.4.2020.pdf