Postopki uveljavljanja pravic, o katerih odloča območna enota ZZZS


Vprašanje stranke:
Po kakšnem postopku se uveljavljajo pravice, o katerih ne odloča imenovani zdravnik in zdravstvena komisija ZZZS ?

Odgovor ZZZS:
O pravici do nadomestila plače, povračilu potnih stroškov, pridobitvi, spremembi ali izgubi lastnosti zavarovane osebe, pravici do proste izbire zdravnika, načrtovanem zdravljenju v tujini in drugih pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja odloča na prvi stopnji območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS).

Zavarovana oseba lahko poda zahtevek pisno ali ustno na zapisnik. Območna enota ZZZS mora o zahtevku odločiti v 30. dneh od prejema popolnega zahtevka.

V primeru, da se zavarovana oseba z odločitvijo območne enote ZZZS ne strinja, lahko zoper odločbo vloži pritožbo skladno s poukom o pravnem sredstvu, ki je naveden na odločbi.