Kartica zdravstvenega zavarovanja


Informacije in navodila za zavarovane osebe o pridobitvi in uporabi kartice zdravstvenega zavarovanja se nahajajo na portalu za zavarovane osebe.

Informacije in navodila za izvajalce zdravstvenih storitev v zvezi s kartico zdravstvenega zavarovanja in profesionalno kartico se nahajajo na portalu za izvajalce zdravstvenih storitev.


Kartica zdravstvenega zavarovanja je javna listina in identifikacijski dokument zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju. Izdajatelj kartice je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zavarovana oseba svojo kartico predloži ob obisku pri zdravniku ali ob drugi priložnosti, ko dokazuje in uveljavlja svoje pravice iz zdravstvenega zavarovanja. Kartica omogoča enostaven in hiter prenos podatkov med zavarovanimi osebami, zavarovalnicami in izvajalci zdravstvenih storitev.

Z vročitvijo kartice zavarovana oseba omogoči zdravstvenim delavcem elektronski dostop do podatkov o:
- zavarovani osebi (ime in priimek, naslov, spol, datum rojstva),
- zavezancih za prispevek (registracijska številka, naziv, naslov, vrsta plačnika prispevka),
- obveznem zdravstvenem zavarovanju (veljavnost zavarovanja),
- prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju (zavarovalnica, vrsta police, veljavnost zavarovanja),
- izbranih osebnih zdravnikih (splošnem zdravniku oziroma pediatru, zobozdravniku, ginekologu),
- izdanih medicinskih pripomočkih,
- izdanih zdravilih,
- nosečnostih in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo,
- prostovoljni opredelitvi za posmrtno darovanje organov in tkiv za presaditev.

To so podatki, ki jih v svojih podatkovnih zbirkah vodi ZZZS, razen podatkov o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju, ki jih vodijo Generali zavarovalnica d. d. Ljubljana, Triglav, Zdravstvena zavarovalnica d. d. in Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d. v. z.

Podatki, ki so zapisani v evidencah ZZZS in prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic, so zavarovani pred nepooblaščenim dostopom tako, da jih lahko berejo le imetniki profesionalnih kartic (zdravstveni delavci in drugi pooblaščeni delavci). Dostop do podatkov je praviloma mogoč samo s hkratno uporabo kartice zdravstvenega zavarovanja in profesionalne kartice. Brez profesionalne kartice ni mogoče v nobenem primeru dostopati do podatkov. Brez kartice zdravstvenega zavarovanja pa je mogoč dostop do podatkov samo v izjemnih primerih, na primer takrat, ko kartica ne deluje ali ko se zavarovana oseba namesto s kartico izkazuje z začasnim pisnim potrdilom ali ko gre za nujno medicinsko pomoč. Vendar tudi v teh primerih ni mogoč dostop do nekaterih občutljivih osebnih podatkov.

Različne skupine zdravstvenih delavcev imajo različne pristopne pravice. Na primer administrativni delavec v sprejemni pisarni sme dostopati le do administrativnih podatkov, medtem ko lahko zdravnik in farmacevt bereta tudi podatke o zdravilih, ki so bila izdana zavarovani osebi. Celotno shemo pooblastil različnih skupin zdravstvenih delavcev do podatkov je odobrila Komisija RS za medicinsko etiko. Upravljavci zbirk podatkov vodijo evidenco vseh dostopov do podatkov o zavarovanih osebah v skladu z veljavnimi predpisi.


Povezava na tematsko zloženko


Kontakt:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Služba za poslovanje s karticami, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana
e-pošta: kzz_sluzba@zzzs.si
telefonska številka: 01/30 77 466

Služba za poslovanje s karticami posluje ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih od 7.00 - 15.00 in ob sredah od 7.00 - 17.00, na telefonski številki 01/30 77 466.