Obvezno zdravstveno zavarovanje


Obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), ki je na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ) začel z delom 1. marca 1992. Obvezno zdravstveno zavarovanje se izvaja po načelih socialne pravičnosti in solidarnosti med zdravimi in bolnimi, starimi in mladimi, bogatimi in revnimi.

Zdravstveno zavarovanje je v Republiki Sloveniji (RS) obvezno za vse osebe, ki izpolnjujejo z ZZVZZ predpisane pogoje. Po ZZVZZ so zavarovane osebe zavarovanci in njihovi družinski člani. Kot zavarovanci morajo biti v obvezno zdravstveno zavarovanje vključene osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz 15. člena ZZVZZ, kot družinski člani pa so v obvezno zdravstveno zavarovanje vključene osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 20. do 22. členu ZZVZZ.

Za zavarovance je z ZZVZZ predpisana obveznost plačevanja prispevkov, pri čemer je predpisano tudi, kdo je zavezanec za njihovo plačevanje in zavezanec za prijavo osebe v obvezno zdravstveno zavarovanje, vrsta prispevkov in osnova od katere se le-ti plačujejo ter tudi obseg pravic.

Plačilo predpisanih prispevkov je vezano na vir, ki zavarovancu zagotavlja osnovno socialno varnost (zaposlitev, pokojnina, samostojna dejavnost, invalidnine, lastna sredstva, družbene pomoči).

V primeru, da slovenski državljan s stalnim prebivališčem v RS ne izpolnjuje pogojev, da bi bil zavarovan po kateri od 1. do 20. točke in 22. do 25. točke 15. člena ZZVZZ, ga v obvezno zdravstveno zavarovanje prijavi pristojni Center za socialno delo, ki tudi ugotavlja izpolnjevanje kriterijev, ki jih mora oseba izpolnjevati.

Družinski člani se vključijo v obvezno zdravstveno zavarovanje preko zavarovancev kot nosilcev zavarovanja, če ne izpolnjujejo pogojev, da bi bili sami zavarovanci. Družinski člani niso zavezanci za prispevek.

Prijavo, spremembo ali odjavo oseb v oziroma iz obveznega zdravstvenega zavarovanja opravi, na podlagi vloge zavezanca za prijavo, območna enota ali izpostava ZZZS.

Obvezno zdravstveno zavarovanje omogoča zavarovanim osebam uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev, zdravil, medicinskih pripomočkov ter do denarnih nadomestil, kot so nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela in povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem pravic do zdravstvenih storitev.

Zdravstvene storitve na podlagi potrjene in veljavne slovenske kartice zdravstvenega zavarovanja opravi osebni zdravnik s svojimi sodelavci, po potrebi pa tudi specialisti v ambulantah in bolnišnicah, zdraviliščih ter klinikah in inštitutih. Nekatere storitve plača ZZZS v celoti, za druge pa mora zavarovana oseba doplačati razliko do polne vrednosti storitev, in sicer iz lastnih sredstev, če nima urejenega prostovoljnega (dopolnilnega) zdravstvenega zavarovanja. V katerih primerih in za katere zavarovane osebe obvezno zdravstveno zavarovanje krije zdravstvene storitve v njihovi polni vrednosti je določeno v 1. točki prvega odstavka 23. člena ZZVZZ, v katerih primerih je potrebno doplačilo pa v 2. do 6. točki istega člena. Določenim skupinam zavarovanih oseb iz 25. člena ZZVZZ je v celoti zagotovljeno tudi plačilo storitev iz 2. - 4. točke 23. člena ZZVZZ, kadar gre za nujno zdravljenje, zavarovana oseba pa za doplačila nima sklenjenega prostovoljnega (dopolnilnega) zdravstvenega zavarovanja. Določenim skupinam zavarovanih oseb, ki jih določa 24. člen ZZVZZ, pa razliko med vrednostjo zdravstvene storitve, ki se krije iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in polno vrednostjo zdravstvene storitve krije proračun RS.

Obseg pravic in vrste pravic so določene z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, podrobneje pa jih določajo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja.Ali imate urejeno zdravstveno zavarovanje? Preverite z mobilnim telefonom!

Podatek o tem, ali imate urejeno obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, lahko preverite tudi sami s pomočjo mobilnega telefona, in sicer tako, da pošljete SMS sporočilo na telefonsko številko 031 771 009. Vsebina sporočila je ključna beseda ZZ ter devetmestna ZZZS številka osebe, ki je zapisana na vaši kartici zdravstvenega zaavrovanja. Na primer: SMS za osebo Jakob Moder z ZZZS številko 032822733 je: ZZ032822733. Pošiljanje sporočila je možno iz vseh domačih mobilnih omrežij, ne pa med gostovanjem v tujih omrežjih. Vsako poslano SMS sporočilo plačate po veljavnem ceniku svojega mobilnega operaterja. Takoj (odvisno od mobilnega operaterja) boste prejeli SMS sporočilo s podatki o urejenosti obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter v primeru, da ste neredni plačnik tudi informacijo o tem oziroma o morebitnih napakah. Vrnjena SMS sporočila so brezplačna.


Urejenost vašega zdravstvenega zavarovanja lahko preverite tudi na spletni strani!