Katalog informacij javnega značaja ZZZS

Katalog informacij javnega značaja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja objavlja Katalog informacij javnega značaja ZZZS, ki je na spletnih straneh ZZZS v tehnološkem smislu zasnovan kot portal s številnimi povezavami na različne spletne strani, aplikacije ali dokumente ZZZS, v tiskani obliki pa kot izpis izbranih spletnih strani ZZZS.

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).
Odgovorna uradna oseba:Marjan Sušelj, univ. dipl. psih., generalni direktor ZZZS.
Datum prve objave kataloga:6. 12. 2004
Datum zadnje spremembe:28. 10. 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:http://www.zzzs.si , poglavje "Informacije in publikacije", podpoglavje "Informacije javnega značaja"
Druge oblike kataloga:Katalog je dostopen v elektronski obliki preko spletnih strani ZZZS, v fizični obliki pa ga na zahtevo prosilcev posredujejo osebe, ki so pristojne za posredovanje informacij javnega značaja na območnih enotah, Direkciji in Področni enoti Informacijski center, in v INDOK knjižnici ZZZS.
2. Splošni podatki o ZZZS in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Organigram ZZZS in podatki o organizaciji ZZZS
Kratek opis delovnega področja ZZZS: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je nosilec in izvajalec obveznega zdravstvenega zavarovanja za območje Republike Slovenije. ZZZS ima status javnega zavoda. Kot nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja je ZZZS pristojen in zadolžen za vse naloge na tem področju, ki jih določa zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju za območje Republike Slovenije. Kot izvajalec obveznega zdravstvenega zavarovanja sprejema podrobnejše predpise o obveznem zdravstvenem zavarovanju, s partnerji v zdravstvu oblikuje in določa program zdravstvenih storitev v državi, zagotavlja in zbira ter razporeja sredstva za izvajanje zavarovanja ter zagotavlja zavarovanim osebam v skladu z zakonom naslednje pravice: pravice do zdravstvenih storitev, zdravil in medicinskih pripomočkov, pravice do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela (med bolniškim staležem) ter pravice do povračila potnih stroškov povezanih z diagnostiko, zdravljenjem ali rehabilitacijo v drugem kraju.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot ZZZS:
Organigram ZZZS: Organigram ZZZS.doc
2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja
Pristojna osebaPovezava na seznam pristojnih oseb.
2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja ZZZS
Predpisi ZZZS: · pravni akti - Navodilo,
· pravni akti - Pravila,
· pravni akti - Pravilnik,
· pravni akti – Sklep Skupščine ZZZS,
· pravni akti – Sklep Upravnega odbora ZZZS,
· pravni akti - Drugo,
. pravni akti Statut
Državni predpisi: · državni predpisi.
Predpisi Evropske Unije: · predpisi Evropske Unije.
2.č Seznam predlogov predpisov ZZZS
Predlogi predpisov: · pravni akti - Navodilo,
· pravni akti - Pravila,
· pravni akti - Pravilnik,
· pravni akti – Sklep Skupščine ZZZS,
· pravni akti – Sklep Upravnega odbora ZZZS,
· pravni akti - Drugo.
. pravni akti Statut
2.d Seznam strateških in programskih dokumentov ZZZS po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov (predlagani in sprejeti): · analize in študije,
· finančni načrt,
· podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju,
· poslovno poročilo,
· strateški razvojni program,
· drugi dokumenti.
2.f Seznam vrst storitev ZZZS
Vrste postopkov, ki jih vodi ZZZS:· prijava, odjava in sprememba podatkov v obvezno zdravstveno zavarovanje,
· pravica do storitev zobozdravstvene dejavnosti,
· pravica do zdraviliškega zdravljenja,
· pravica do prevoza z reševalnimi in drugimi vozili,
· pravica do zdravil na recept,
· pravica do medicinskih pripomočkov,
· pravice med potovanjem in bivanjem v tujini,
· pravica do zdravljenja v tujini,
· pravica do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela,
· pravica do povračila potnih stroškov,
· ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo,
· izbira osebnega zdravnika,
· pravno varstvo pravic v zvezi z izvajanjem zdravstvene dejavnosti pri izvajalcih zdravstvenih storitev.

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja ZZZS
Seznam evidenc: ZZZS ne vodi javnih evidenc, ki bi bile javno oziroma prosto dostopne.
2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk:1. Evidenca o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja in evidenca o zavarovanih osebah, ki so upravičene do plačila razlike do polne vrednosti
2. Evidenca o zavezancih za prispevek
3. Zbirka podatkov Sklepanje in spremljanje pogodb z izvajalci
4. Zbirka podatkov Absentizem
5. Zbirka podatkov Recepti
1. Evidenca o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja in evidenca o zavarovanih osebah, ki so upravičene do plačila razlike do polne vrednosti

(ni javno dostopna; večinoma vsebuje osebne podatke, do katerih je moč dostopati pod posebnimi pogoji, do nekaterih pa tudi preko spletne strani)
Evidenca o zavarovanih osebah.pdf
2. Evidenca o zavezancih za prispevek

(ni javno dostopna; večinoma vsebuje osebne podatke in druge podatke, ki niso informacije javnega značaja, do katerih je moč dostopati le pod posebnimi pogoji, do nekaterih pa tudi preko spletne strani)
Evidenca o zavezancih za prispevek.pdfEvidenca o zavezancih za prispevek.pdf
3. Zbirka podatkov Sklepanje in spremljanje pogodb z izvajalci:Zbirka podatkov Sklepanje in spremljanje pogodb z izvajalci.pdfZbirka podatkov Sklepanje in spremljanje pogodb z izvajalci.pdf
4. Zbirka podatkov Absentizem:Zbirka podatkov Absentizem.pdfZbirka podatkov Absentizem.pdf
5. Zbirka podatkov Recepti:Zbirka podatkov Recepti.pdfZbirka podatkov Recepti.pdf
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
Dostop za ljudi s posebnimi potrebami:
Dostop do informacij javnega značaja iz kataloga je možen preko spletne strani http://www.zzzs.si , poglavje »informacije in publikacije«, podpoglavje "informacije javnega značaja". Za ogled spletnih strani je potrebno instalirati ustrezno programsko opremo za dostop do interneta, kot je na primer MS Internet Explorer ver. 6.x. ali Netscape Communicator ver. 7.x. Pri izdelavi in dostopa do spletnih strani smo upoštevali sodobne razvojne trende na tem področju in razširjenost tipov programske opreme v Sloveniji za dostop do spletnih strani. Katalog je zasnovan kot spletni portal s številnimi povezavami na različne spletne strani, aplikacije ali dokumente ZZZS. Vse informacije javnega značaja so objavljene v tekstovni obliki, ki so tako načeloma dostopne tudi slepim in slabovidnim. Nekatere informacije javnega značaja so objavljene v PDF formatu, zato je za njihovo branje potrebno predhodno naložiti programsko opremo na osebni računalnik, kar je možno brezplačno narediti tudi na spletnih straneh ZZZS.

Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dosegljiv na sedežih območnih enot, Direkcije ali Področne enote Informacijski center ali v INDOK knjižnici ZZZS , in sicer pri osebah, ki so pristojne za posredovanje informacij javnega značaja v času uradnih ur:
    • ponedeljek in torek: 08.00 - 12.00 in 13.00 -15.00,
    • sreda: 08.00 - 12.00 in 13.00 -17.00
    • petek: 08.00 - 13.00
Vljudno vas prosimo, da vašo zahtevo po katalogu informacij javnega značaja v fizični obliki predhodno posredujete osebi, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja.

Druge informacije javnega značaja se posredujejo v elektronski ali fizični obliki oziroma se omogoči vpogled v prostorih ZZZS. Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, bo oseba, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja, te informacije izločila iz dokumenta ter seznanila prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva (večje črke). Vsa besedila so objavljena v tekstovni obliki.
Prosilci se lahko zglasijo osebno na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer jim, če ne bo šlo drugače, informacijo na njihovo zahtevo tudi preberemo oz. ustno obrazložimo.

4. STROŠKOVNIK POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
ZZZS je upravičen prosilcem informacij javnega značaja zaračunati materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja in sicer skladno z 17. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list št. 24/16).

Od 8. maja 2016 so cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja (brez DDV):
1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

5. STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA: ni znan

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:Povezava na informacije javnega značaja, po katerih stranke ZZZS najpogosteje povprašujejo:

1. Naslovi in kontaktni podatki o poslovnih enotah ZZZS

2. Listine za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje

3. Vprašanja in odgovori v zvezi s kartico zdravstvenega zavarovanja

4. Seznam vseh izvajalcev zdravstvenih storitev

5. Pravica do proste izbire osebnega zdravnika

6. Količnik valorizacije osnove za nadomestilo plače med bolniškim staležem

7. Postopek ugotavljanja začasne nezmožnosti za delo pri imenovanih zdravnikih in zdravstveni komisiji ZZZS

8. Nadomestilo plače med bolniškim staležem

9. Pravica do storitev zobozdravstvene dejavnosti

10. Pravice med potovanjem in bivanjem v tujini

11. Druga vprašanja in odgovori

7. Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih pomembnih dokumentov
Pomembnejši dogodki, odločitve in novosti na ZZZS:
Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja:V kolikor na podlagi predpisov o dostopu do informacij javnega značaja vlagate pisno ali ustno zahtevo za dostop do informacije, za katero smatrate, da je javnega značaja, vas prosimo, da jo neposredno naslovite na pristojno uradno osebo območne enote ZZZS, Direkcije ZZZS ali Področne enote Informacijski center ZZZS.
Letno poročilo ZZZS o izvajanju zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Informacije javnega značaja, po katerih stranke ZZZS najpogosteje povprašujejo
Strokovni napotki za uporabnike javnih dobrin in storitev:Osebe, ki so obvezno zdravstveno zavarovane v R Sloveniji, uveljavljajo pri izvajalcih zdravstvenih storitev pravice do zdravstvenih storitev, zdravil in medicinskih pripomočkov v Sloveniji na podlagi veljavne slovenske kartice zdravstvenega zavarovanja. Pomembno je vedeti, da o upravičenosti do zdravstvenih storitev, zdravil in medicinskih pripomočkov vedno odloča osebni ali napotni zdravnik na podlagi zdravstvenega stanja zavarovane osebe.
Podatki o posameznih ukrepih in dejavnostih izvajalca javne službe:- novejši ukrepi in dejavnosti

- 1. januar 2020 – Uvedba elektronskega bolniškega lista. Več informacij…

- 30. september 2019 – Uveljavitev novih najvišjih priznanih vrednosti za skupine medsebojno zamenljivih zdravil in za terapevtske skupine zdravil. Več informacij...

- 9. september 2019 – Analiza kazalnikov kakovosti predpisovanja zdravil v splošni/družinski medicini za leto 2018. Več informacij...

- 14. avgust 2019 – Čistopis Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2017. Več informacij...

- maj 2019 - Seznam ukrepov za administrativno razbremenitev družinske medicine. Več informacij...

- 17. april 2019 – Uvajanje elektronskega bolniškega lista tudi za razbremenitev ambulant družinske medicine. Več informacij...

- 15. februar 2019 – Izdaja in distribucija 3 plakatov in 6 zloženk ZZZS za informiranje zavarovanih oseb o pravicah in obveznostih iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Več informacij...


Damjan Kos, vodja - direktor sektorja za informiranje in odnose z javnostmiodgovorna oseba:
Marjan Sušelj
generalni direktor