Kako uveljavljam doplačilo za zdravstvene storitve kot upravičenec do denarne socialne pomoči?


Vprašanje stranke:
Menim, da sem glede na trenutne socialne okoliščine upravičen do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev v breme proračuna Republike Slovenije. Kako to upravičenje uveljavim in ali med tem potrebujem dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Odgovor ZZZS:
Republika Slovenija zagotavlja iz proračunskih sredstev razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz 2. do 6. točke prvega odstavka 23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) zavarovancem in po njih zavarovanim družinskim članom na podlagi upravičenja do denarne socialne pomoči oz. izpolnjevanja pogojev zanjo, razen v primeru, če izpolnjujejo pogoje za pridobitev varstvenega dodatka. Navedene osebe so upravičene do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, če zdravstvenih storitev nimajo zagotovljenih v celoti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (storitve imajo v celoti zagotovljene iz obveznega zavarovanja na primer otroci) ali iz drugega naslova (iz drugega naslova imajo razlike krite na primer vojni invalidi, vojni veterani in nekateri drugi, ki jim je ta pravica priznana po posebnih zakonih).

Pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev uveljavlja oseba z vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, katero vloži pri krajevno pristojnem centru za socialno delo.

O pravici odloči center za socialno delo z odločbo, pravico pa prizna največ za obdobje, za katerega se lahko prizna denarna socialna pomoč. Po izteku obdobja, za katerega je bila pravica priznana, se le ta lahko podaljša na podlagi nove vloge.
O priznani pravici center za socialno delo obvesti ZZZS, ki podatek o tej pravici zagotovi v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja, tako, da lahko izvajalci pravilno obračunajo zdravstveno storitev, ki jo nudijo upravičencu do te pravice.

Na podlagi 29. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) o priznanju te pravice center za socialno delo obvesti tudi zavarovalnico, pri kateri ima oseba sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje z namenom, da se uredi mirovanje tega zavarovanja (v času mirovanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja oseba ne plačuje prispevkov zanj).