Vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje kot občan


Vprašanje stranke:
Katere kriterije je potrebno izpolnjevati za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje kot oseba brez prihodkov (t.i. občan) in kdo te kriterije preverja?

Odgovor ZZZS:
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) v 21. točki prvega odstavka 15. člena določa, da so v obvezno zdravstveno zavarovanje vključeni državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova. Poleg teh pogojev pa mora oseba izpolnjevati še dodatni pogoj, ki je za zavarovaje po tej podlagi določen z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Ta pogoj je, da mora oseba biti upravičena do denarne socialne pomoči ali pa mora izpolnjevati pogoje zanjo, pri čemer se krivdni razlogi, zaradi katerih se sicer osebi ne prizna denarna socialna pomoč, ne upoštevajo.

Zavarovanje po navedeni podlagi se ureja pri krajevno pristojnem centru za socialno delo, to je tistem, na območju katerega ima oseba prijavljeno stalno prebivališče.

Za ureditev zavarovanja oseba na center za socialno delo vloži vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, s katero uveljavi pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. O pravici center za socialno delo odloči z odločbo, pravico pa prizna največ za obdobje, za katero se lahko prizna denarna socialna pomoč. Po izteku obdobja, za katerega je bila pravica priznana, se lahko pravica podaljša na podlagi nove vloge.

Na podlagi priznane pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje center za socialno delo osebo prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje, o priznani pravici pa obvesti tudi občino stalnega prebivališča osebe, saj je občina zavezanec za plačilo prispevka za to zavarovanje.

Več o zavarovanju po 21. točki prvega odstavka 15. člena ZZVZZ.

Z isto vlogo pa lahko oseba pri centru za socialno delo uveljavlja tudi pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev. Na podlagi priznane pravice ima oseba razlike krite iz državnega proračuna in ji tako za ta čas dopolnilno zdravstveno zavarovanje miruje (ne plačuje prispevkov zanj). Več o tej pravici.