Ureditev zavarovanja po upokojitvi


Vprašanje stranke:

Kako si uredim zavarovanje po prekinitvi delovnega razmerja zaradi upokojitve?

Odgovor ZZZS:

Obvezno zdravstveno zavarovanje iz naslova prejemanja pokojnine pa se prične z dnem upravičenosti do pokojnine, pravica do pokojnine pa se prizna z odločbo, izdano v upravnem postopku. Postopek ugotavljanja upravičenosti do pokojnine, ki poteka pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), v katerem je potrebno zbrati določeno dokumentacijo in preveriti izpolnjevanja vseh zakonskih pogojev za upokojitev, je lahko nekoliko daljši. Delodajalec pa je zavarovanca odjavil iz obveznega zdravstvenega zavarovanja z dnem prekinitve delovnega razmerja, (zavarovanje iz naslova delovnega razmerja preneha z dnem prenehanja pogodbe o zaposlitvi).

Rešitev problema je v začasni ureditvi zavarovanja (za čas od prenehanja delovnega razmerja do izdaje odločbe o priznanju pravice do pokojnine) po drugi ustrezni podlagi, praviloma po 20. ali 21 točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ).

Po 20. točki 15. člena ZZVZZ so zavarovane osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje po drugi podlagi. Zavarovanje po tej podlagi si oseba uredi sama pri območni enoti ali izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Prispevek za zavarovanje po tej podlagi znaša 22,95 evra mesečno, plačani prispevki pa so zavarovancu nato vrnjeni za ves čas za nazaj od dne, od katerega je bil naknadno prijavljen v zavarovanje iz naslova prejemanja pokojnine (praviloma je prijavljen iz tega naslova z naslednjim dnem po prenehanju delovnega razmerja).

Po 21. točki 15. člena ZZVZZ pa so zavarovani slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki ne presegajo pri tej točki 15. člena ZZVZZ določenega cenzusa, v katerega se vštevajo poleg določenih prihrankov in premoženja tudi dohodki za zadnje tri mesece pred vložitvijo vloge za zavarovanje na občino. Zavarovanje po tej podlagi si oseba ureja pri občini stalnega prebivališča, ki tudi plača prispevke za zavarovanje po tej podlagi. Po priznanju pravice do pokojnine pa je nato zavarovanje osebi urejeno iz tega naslova z ustreznim datumom pričetka.