ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Pravni akti - Navodilo
 
Elektronska Gradiva

 
Začetek veljavnosti: 27.01.2006
Začetek uporabe:

Podlage za objavo in posodobitev
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
  Navodilo o knjižničnem redu
  Pravilnik o Indok dejavnosti
  Pravilnik o Indok dejavnosti
  Statut Zavoda, Pravilnik o notranji organizaciji

  Pravilnik o Indok dejavnosti
  Statut Zavoda, Pravilnik o notranji organizaciji

  Pravilnik o Indok dejavnosti
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Druge</span>]Druge
  Statut Zavoda, Pravilnik o notranji organizaciji, Pravilnik o Indok dejavnosti
  Statut, Pravilnik o notranji organizaciji
  Statut Zavoda, Pravilnik o notranji organizaciji, Pravilnik o Indok dejavnosti


  Statut Zavoda, Pravilnik o notranji organizaciji, Pravilnik o Indok dejavnosti

Na osnovi 28. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Ur. List RS št. 87/01, 1/02), 20. člena Pravilnika o notranji organizaciji (1995, 1997, 1999, 2000, 2003, 2004, 2005) ter 14. člena Pravilnika o Indok dejavnosti (2004), izdaja generalni direktor Zavoda

Navodilo
o knjižničnem redu


1. Splošne določbe
1. člen
Navodilo o knjižničnem redu podrobneje opredeljuje pravice in dolžnosti uporabnikov oziroma pravila izposoje gradiv iz prostorov Indok službe (v nadaljevanju Indok).
2. člen
Indok je kot specialna knjižnica odprta za zunanje uporabnike v času uradnih ur Zavoda.

3. člen
Gradivo shranjeno v Indok-u je javno dostopno. Katalogi kot računalniške zbirke podatkov o knjižnični zalogi in bibliografija so javno dostopni preko interneta na Zavodovi spletni strani vsem zainteresiranim uporabnikom in strokovni javnosti. Nekatere specialne zbirke dokumentov in AV gradiv so dostopne samo preko intraneta oziroma internim uporabnikom Zavoda.
4. člen
Naročila za izposojo gradiv je mogoče posredovati v Indok po telefonu, pisno ali po elektronski pošti. Naročanje za medbibliotečne storitve je omogočeno tudi preko interneta in Zavodove spletne strani.

2. Zunanji uporabniki
5. člen
Zunanji uporabniki ob izposoji izpolnijo zadolžnico (obrazec za izposojo) ter se s podpisom zavežejo, da bodo upoštevali pravila izposoje. Na vpogled je potrebno predložiti tudi osebni dokument za preverjanje navedenih osebnih podatkov.

3. Izposoja
6. člen
Gradivo se izposoja v prezenčno čitalnico in na dom. Pri izposoji na dom zunanji uporabnik podpiše prevzem gradiva, izposojene izvode pa se evidentira v računalniško aplikacijo. Pri vračanju se preveri, ali je vrnjeno vse gradivo. V kolikor gradivo ni vrnjeno v celoti ali se čas izposoje ne podaljša, si uporabnik ne more izposoditi novega gradiva.

4. Roki izposoje
7. člen
Glede na aktualnost posameznega gradiva so določeni naslednji roki izposoje:

· knjige: 30 dni;
· serijske publikacije: 14 dni ( novejše 3 dni);
· AV gradivo: 30 dni;
· dokumenti: 14 dni.

Rok izposoje gradiva je možno podaljšati ali pa izposojeno gradivo rezervirati.
Uporabniki izposojenega gradiva ne smejo izposojati drugim osebam mimo vednosti Indok-a.

8. člen
Vsak zunanji uporabnik jamči za vrnitev izposojenega gradiva s podpisom na izposojevalnem listku. Bibliotekar vodi evidenco izposojenih gradiv in izposojevalcev ter ob prekoračitvi roka izposoje uporabnika opozori z opominom.

5. Nadomeščanje izgubljenega gradiva
9. člen
V kolikor se gradivo izgubi ali poškoduje, ga je potrebno nadomestiti oziroma plačati odškodnino (protivrednost izvoda). Če gradivo nadomesti Indok, plača uporabnik celotno vrednost in dobavo izgubljenega gradiva.
10. člen
Referenčnih, priročnih zbirk, čitalniških izvodov in gradiva iz posebnih zbirk si ni mogoče izposoditi na dom in je dostopno le v čitalnici.

6. Medknjižnična izposoja
11. člen
V okviru medknjižnične izposoje je omogočena izposoja knjig in posredovanje kopij člankov iz strokovnih revij, ki se nahajajo v Indok-u, ostalim knjižnicam.
Cenik medknjižnične izposoje je kot priloga sestavni del tega navodila.

7. Prehodne in končne določbe
12. člen
Navodilo o knjižničnem redu velja od dneva podpisa generalnega direktorja Zavoda.
S tem dnem preneha veljati Navodilo o knjižničnem redu z dne 14.7.2004,
št. 0399-5/2004-DI/1.

Datum: 27.1.2006
Številka: 0399-2/2006-DI/1

     Generalni direktor
     Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

     Borut Miklavčič


     PRILOGA:
Cenik medknjižnične izposoje
  Knjiga: 1000,00 SIT (4,17 €*)

  Članek do 20 strani: 900,00 SIT (3,76 €*)

  Od 20 strani dalje zaračunavamo fotokopije po veljavnem Stroškovniku posredovanja informacij javnega značaja Zavoda.


  * Zneski v evrih so informativnega značaja in so na podlagi Zakona o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (Ur.l. RS, št. 101/2005) preračunani iz tolarskih zneskov po centralnem paritetnem tečaju (1 evro = 239,640 tolarja).

   A. KRONOLOŠKI PREGLED SPREMEMB IN DOPOLNITEV TEGA PREDPISA:

   2. Navodilo o knjižničnem redu št. 0399-5/2004-DI/1 z dne 14.7.2004
   Navodilo o knjižničnem redu04.doc
   1. Navodilo o knjižničnem redu št. 0801-1/1-98 z dne 1.3.1998
   Navodilo.doc

   B. SEZNAM ODGOVORNIH OSEB ZA IZVEDBO POSAMEZNIH NALOG
   (S KOORDINATORJI NA OE) iz Pravilnika o Indok dejavnosti (2. in 5. člen in prirejeno
   po 33(13) vprašanju iz samoocenitvenega vprašalnika za leto 2008) so za izposojo
   odgovorni:

  2. Za Direkcijo, Območno enoto Ljubljana in Področno enoto Informacijski center in zunanje uporabnike (Indok služba) :
  Ivana Štirn Bončina, Nataša Grosar (Indok služba)

  1. Koordinatorji na OE (za izposojo znotraj območne enote in zavoda):
  Vida Jerman Smolič (Območna enota Novo mesto)
  Mojca Nedoh (Območna enota Koper)
  Tanja Nemec (Območna enota Nova Gorica)
  Miran Robnik (Območna enota Maribor)
  Ksenija Puškar, Vesna Črček (Območna enota Kranj)
  Melita Polenik (Območna enota Ravne na Koroškem)
  Bernardka Naraglav (Območna enota Krško)
  Breda Lük-Cifer (Območna enota Murska Sobota)
  Irena Tomazin (Območna enota Celje)  Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
  Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
   
  ©2008 ZZZS Vse pravice pridržane