e-Prijava suma goljufij

Preprečimo nepotrebno zapravljanje, goljufije in korupcijo v zdravstvu – prijavljajmo nepravilnosti!

ZAKAJ JE POMEMBNO ODKRIVANJE IN PREPREČEVANJE NEPRAVILNOSTI ?

Nepravilnosti, goljufije in korupcija so resen izziv za vse sodobne družbe. Posebej ti pojavi ogrožajo javne sektorje. Nepravilnosti pri porabi javnega denarja povzročajo neposredno finančno izgubo. Še bolj uničujoča pa je posredna škoda goljufij in korupcije, saj znižuje motivacijo, moralo in zaupanje deležnikov ter dolgoročno spodkopava ostale temeljne vrednote, kot so poštenost, pravičnost, učinkovitost in uspešnost pri delovanju javnega sistema.

Nepravilnosti so vedno odraz kršenja predpisov ali pogodb, vendar ni vsaka nepravilnost že goljufija ali korupcija. Goljufijo ali korupcijo od nenamerne nepravilnosti (administrativne napake) loči predvsem zlonamerni poskus pridobitve finančne ali nefinančne koristi s strani posameznikov ali organiziranih skupin.

Slovenski zdravstveni sistem ni imun na te pojave. Čeprav večina zavarovancev, izvajalcev zdravstvenih storitev in drugih udeležencev ravna odgovorno, pošteno in z dobrimi nameni, se nekateri posamezniki in organizirane skupine vztrajno odločajo za namerne zlorabe zdravstvenega sistema. Različne nepravilnosti pri porabi javnih sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja nas lahko stanejo na milijone evrov, ki bi jih lahko koristno uporabili za izboljšanje dostopa, večjo kakovost storitev ali za razvoj tehnologij zdravljenja.

Ena izmed pomembnejših nalog ZZZS je nadzorna dejavnost, katere namen je uveljavljanje urejenosti, preglednosti in uspešnosti izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja, osnovni cilji pa odkrivanje, odpravljanje in preprečevanje nepravilnosti. Na osnovi v letu 2020 sprejetega strateškega programa ZZZS te nadzorne mehanizme krepi in jih nadgrajuje – tudi z namenom bolj učinkovitega preprečevanja namernih nepravilnosti oz. goljufij.

Najpogosteje zaznane goljufije v zdravstvenem sistemu oziroma sistemu obveznega zdravstvenega zavarovanja so različne zlorabe pri vključevanju oseb v zavarovanje in plačevanju prispevkov za zavarovanje, uporaba lažnih dokumentov pri urejanju zavarovanja ter uveljavljanju pravic, obračuni fiktivno opravljenih storitev in materialov ali obračuni storitev in materialov za fiktivne bolnike, namerno oviranje dostopa do storitev in “koruptivni” preskoki čakalne vrste, predpisovanje zdravil in medicinskih pripomočkov za fiktivne bolnike ter druge.
 

PRIJAVITE ZAZNANE SUME NEPRAVILNOSTI !

Za bolj uspešen nadzor se ZZZS obrača na vse posameznike in jih prosi za sodelovanje, da sume nepravilnosti ali protipravnih dejanj, ki jih zaznavajo na področju zdravstvenega sistema oz. sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja, prijavijo na pristojne organe ZZZS.

Pristojni organi za evidentiranje in obravnavo sumov nepravilnosti so vodstva organizacijskih enot ZZZS (območne enote ZZZS, področja in sektorji na direkciji ZZZS ter informacijski center ZZZS).

ePrijava suma goljufije

V primeru osebne prijave pristojni organ ZZZS oblikuje zapisnik, ki šteje kot uradna prijava. Pri tem je pomembno, da prijavitelj poda konkretne podatke o osebah oziroma organizaciji (instituciji), kjer je zaznal nepravilnost, natančen opis nepravilnosti oziroma jasno opredelitev protipravnega dejanja in druga dejstva o dejanju (čas, kraj idr.).

V primeru prijave po pošti (na naslove navedenih organizacijskih enot ZZZS) pristojni organ ZZZS najprej oceni, ali je prijava suma nepravilnosti dovolj konkretna. Če ni, pozove prijavitelja k dopolnitvi prijave. Pristojni organ ZZZS anonimne prijave po pošti, ki se izkažejo kot nepopolne (odsotnost konkretnih dejstev), ne obravnava, saj ne more pozvati prijavitelja k dopolnitvi prijave.

Za prijavo prek spletnega obrazca e-prijava je prav tako najbolj pomembno, da navedete čim več konkretnih podatkov in dejstev v zvezi z zaznanim sumom nepravilnosti (kdo, kaj, kdaj, kje in kako se je izvedla). Zaradi bolj učinkovite obravnave oz. lažje komunikacije s prijaviteljem si želimo prijave s kontaktnimi podatki o prijavitelju, lahko pa se odločite tudi za popolnoma anonimno prijavo. V vseh primerih zagotavljamo skrbno varovanje osebnih podatkov o prijavitelju.

Vsa obvestila oziroma prijave bodo pristojni organi ZZZS proučili in glede na vsebino ukrepali. V primeru ocene, da bo prijavljena nepravilnost take narave, da bo potrebno obvestiti tudi druge pristojne službe (komisija za preprečevanje korupcije, nadzorne in inšpekcijske službe ministrstva, policija, idr.), jim bo pristojni organ ZZZS lahko posredoval prijavo, pri čemer bo zagotavljal ustrezno varnost podatkov o prijavitelju.

ZZZS razvija nekatere nove zaščitne aktivnosti, kjer lahko posamezniki sodelujejo pri odkrivanju in preprečevanju goljufij pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja v državi. Posamezniki lahko preko portala ZZZS za zavarovane osebe (izberite poglavje "Vpogled v moje podatke" in po uspešnem vstopu v varovane spletne strani izberite v rdečem, levem menuju poglavje "Zdravstvene storitve", »Zdravila« ali »Medicinski pripomočki«) sami preverijo pravilnost evidentiranja in obračuna opravljenih storitev ali izdanih zdravil in medicinskih pripomočkov za njihovo zdravljenje v breme zdravstvenega zavarovanja. Zaznane primere suma nepravilnosti pri evidentiranju ali obračunu storitev za njihovo zdravljenje lahko prek spletnega obrazca e-prijave ali na druge opisane načine prijavijo na pristojne organe ZZZS.