Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja objavlja Katalog informacij javnega značaja ZZZS, ki je na spletnih straneh ZZZS v tehnološkem smislu zasnovan kot portal s številnimi povezavami na različne spletne strani, aplikacije ali dokumente ZZZS, v tiskani obliki pa kot izpis izbranih spletnih strani ZZZS.

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Naslov:

E-naslov:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana

gp@zzzs.si

Odgovorna uradna oseba:doc. dr. Tatjana Mlakar, generalna direktorica ZZZS.
Datum prve objave kataloga:6. 12. 2004
Datum zadnje spremembe:10. 5. 2024
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:http://www.zzzs.si , poglavje "Informacije", podpoglavje "Informacije javnega značaja"
Druge oblike kataloga:Katalog je dostopen v elektronski obliki preko spletnih strani ZZZS, v fizični obliki pa ga na zahtevo prosilcev posredujejo osebe, ki so pristojne za posredovanje informacij javnega značaja na območnih enotah, Direkciji in Področni enoti Informacijski center, in v INDOK knjižnici ZZZS.

2. Splošni podatki o ZZZS in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram ZZZS in podatki o organizaciji ZZZS

Kratek opis delovnega področja ZZZS:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je nosilec in izvajalec obveznega zdravstvenega zavarovanja za območje Republike Slovenije. ZZZS ima status javnega zavoda. Kot nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja je ZZZS pristojen in zadolžen za vse naloge na tem področju, ki jih določa zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju za območje Republike Slovenije. Kot izvajalec obveznega zdravstvenega zavarovanja sprejema podrobnejše predpise o obveznem zdravstvenem zavarovanju, s partnerji v zdravstvu oblikuje in določa program zdravstvenih storitev v državi, zagotavlja in zbira ter razporeja sredstva za izvajanje zavarovanja ter zagotavlja zavarovanim osebam v skladu z zakonom naslednje pravice: pravice do zdravstvenih storitev, zdravil in medicinskih pripomočkov, pravice do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela (med bolniškim staležem) ter pravice do povračila potnih stroškov povezanih z diagnostiko, zdravljenjem ali rehabilitacijo v drugem kraju.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot ZZZS:

Organigram ZZZS: Organigram_ZZZS


2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba: Povezava na seznam pristojnih oseb.
 

2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja ZZZS

Predpisi ZZZS:

Državni predpisi: državni predpisi. 

Predpisi Evropske Unije: predpisi Evropske Unije.
 

2.č Seznam predlogov predpisov ZZZS

Predlogi predpisov:


2.d Seznam strateških in programskih dokumentov ZZZS po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov (predlagani in sprejeti):


2.e Seznam vrst storitev ZZZS

Vrste postopkov, ki jih vodi ZZZS:


2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja ZZZS

Seznam evidenc:
ZZZS ne vodi javnih evidenc, ki bi bile javno oziroma prosto dostopne.


2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:

 1. Evidenca o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja in evidenca o zavarovanih osebah, ki so upravičene do plačila razlike do polne vrednosti
  (ni javno dostopna; večinoma vsebuje osebne podatke, do katerih je moč dostopati pod posebnimi pogoji, do nekaterih pa tudi preko spletne strani)
 2. Evidenca o zavezancih za prispevek
  (ni javno dostopna; večinoma vsebuje osebne podatke in druge podatke, ki niso informacije javnega značaja, do katerih je moč dostopati le pod posebnimi pogoji, do nekaterih pa tudi preko spletne strani)
 3. Zbirka podatkov Sklepanje in spremljanje pogodb z izvajalci
 4. Zbirka podatkov Absentizem
 5. Zbirka podatkov Recepti

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
Dostop do informacij javnega značaja iz kataloga je možen preko spletne strani http://www.zzzs.si , poglavje »informacije«, podpoglavje "informacije javnega značaja". Za ogled spletnih strani je potrebno instalirati ustrezno programsko opremo za dostop do interneta. Pri izdelavi in dostopa do spletnih strani smo upoštevali sodobne razvojne trende na tem področju in razširjenost tipov programske opreme v Sloveniji za dostop do spletnih strani ter Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Katalog je zasnovan kot spletni portal s številnimi povezavami na različne spletne strani, aplikacije ali dokumente ZZZS. Vse informacije javnega značaja so objavljene v tekstovni obliki, ki so tako načeloma dostopne tudi slepim in slabovidnim, nekatere pa tudi v slovenskem znakovnem jeziku. Nekatere informacije javnega značaja so objavljene v PDF formatu, zato je za njihovo branje potrebno predhodno naložiti programsko opremo na osebni računalnik.

Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dosegljiv na sedežih območnih enot, Direkcije ali Področne enote Informacijski center ali v INDOK knjižnici ZZZS , in sicer pri osebah, ki so pristojne za posredovanje informacij javnega značaja v času uradnih ur:

 • ponedeljek: 8.00 - 12.00 in 13.00 -15.00,
 • torek: 8.00 - 12.00 in 13.00-15.00
 • sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 -17.00
 • petek: 8.00 - 13.00

Vljudno vas prosimo, da vašo zahtevo po katalogu informacij javnega značaja v fizični obliki predhodno posredujete osebi, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja.

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami:
Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva (večje črke). Vsa besedila so objavljena v tekstovni obliki, nekatera pa tudi v slovenskem znakovnem jeziku.

Prosilci se lahko zglasijo osebno na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer jim, če ne bo šlo drugače, informacijo na njihovo zahtevo tudi preberemo oz. ustno obrazložimo.

4. Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja

ZZZS je upravičen prosilcem informacij javnega značaja zaračunati materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja in sicer skladno z 17. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list št. 24/16).

Od 8. maja 2016 so cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

5. Stroškovnik za ponovno uporabo informacij javnega značaja

ni znan