Elektronske storitve

ZZZS si prizadeva z elektronskim poslovanjem in komuniciranjem še izboljšati kakovost svojih storitev.

Informacije o elektronskih storitvah so na voljo na spletnih straneh, ki so namenjene zavarovanim osebam, spletnih straneh za izvajalce zdravstvenih storitev in dobavitelje medicinskih pripomočkov ter spletnih straneh za zavezance za prijavo in prispevek.

Zavarovane osebe lahko v primeru izgubljene ali okvarjene slovenske kartice zdravstvenega zavarovanja, naročijo novo na spletni strani. Najmanj 4 delovne dni pred odhodom v tujino lahko zavarovane osebe, ki jim je že potekla veljavnost evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, naročijo novo na spletni strani. Zavarovane osebe lahko tudi vpogledajo v lastne osebne podatke in tako na primer preverijo urejenost svojega obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanjaizdana zdravila, medicinske pripomočke in opravljene zdravstvene storitev ter izdatke zanje.

Zavarovane osebe lahko preko spleta oddajo tudi elektronsko vlogo za povračilo stroškov, nastalih v Sloveniji za zdravila, medicinske pripomočke, zdravstvene storitve, potne stroške, reševalne prevoze in doplačila za dopolnilno zdravstveno zavarovanje (na podlagi odločbe Centra za socialno delo). 

Poslovnim subjektom, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, zagotavljamo elektronsko prijavo, spremembo in odjavo obveznih socialnih zavarovanj preko državnega portala SPOT. Poslovnim subjektom omogoča enostavneje, hitrejše in cenejše poslovanje tudi elektronsko pridobivanje bolniških listov, elektronsko vlaganje zahtevkov za refundacije nadomestil plač v breme ZZZS ter elektronsko pridobivanje potrdil o številu zaposlenih in poimenskih seznamov zaposlenih, kar tudi poteka preko državnega portala SPOT. Poslovnim subjektom, ki imajo pravno podlago za pridobitev podatkov o zavarovanih osebah iz zbirke podatkov ZZZS, pa je namenjen sistem "e-Poizvedbe."

Vsem, ki morajo biti sproti obveščeni o novih pravnih aktih in drugih gradivih ZZZS, je namenjen sistem avtomatskega elektronskega obveščanja o vseh novostih v elektronskem založništvu ZZZS. Na podlagi izpolnjene prijavnice boste, v roku 24 ur, po e-pošti prejeli obvestilo o vsakem novem ali posodobljenem gradivu ZZZS.

Izvajalcem zdravstvenih storitev in dobaviteljem medicinskih pripomočkov je namenjen sistem neposrednega (on-line) dostopa do podatkov zdravstvenega zavarovanjaelektronski obračun zdravstvenih storitev in ceniki in spletni dostop do centralne baze zdravil, zdravnikom družinske/splošne medicine pa tudi pregled kakovosti predpisovanja zdravil v družinski medicini.

Seznam vseh elektronskih storitev ZZZS: