Tiskana gradiva

Z izvajanjem založniške dejavnosti ZZZS zagotavlja obveščanje javnosti o različnih temah s področja obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Brošura »Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja« predstavlja temeljno predstavitveno publikacijo ZZZS za zavarovane osebe in zagotavlja hiter in enostaven dostop do razumljivih informacij o sistemu obveznega zdravstvenega zavarovanja. Z izdajo si ZZZS prizadeva zmanjšati obseg nesporazumov in težav zavarovanih oseb pri uresničevanju njihovih pravic ter izboljšati kakovosti izvajanja ter delovanja javne zdravstvene službe. Brošura opisuje vse ključne pravice in obveznosti zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in je kot taka postala del redne zbirke tiskovin za informiranje zavarovanih oseb.

Z namenom boljšega informiranja zavarovanih oseb o njihovih pravicah in obveznostih iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, izdaja ZZZS serijo tematskih zloženk, knjižic, brošur in plakatovki so zavarovanim osebam v tiskani obliki dostopne v vseh izpostavah in območnih enotah ZZZS ter v elektronski obliki preko spletne strani.

Knjižica "Moj otrok ima vročino - kaj jo povzroča in kako ukrepati" in knjižica "Kako do zdravnika in drugih zdravstvenih delavcev" sta prosto dostopni v vseh enotah ZZZS. Elektronski seznam vseh izvajalcev zdravstvenih storitev pa sproti dopolnjujemo skladno s spremembami v mreži javne zdravstvene službe (seznam javnih zavodov in zasebnikov s koncesijami, ki na podlagi zakona in Splošnega dogovora ter pogodbe z ZZZS opravljajo v Sloveniji zdravstvene storitve iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja). Seznam je urejen po regijah, zdravstvenih dejavnostih...

Za sprotno obveščanje izvajalcev zdravstvenih storitev in dobaviteljev medicinskih pripomočkov izdaja ZZZS glasilo Občasnik - akti & navodila v modri barvi. Vzorčni izvod Občasnika dobijo vsi izvajalci brezplačno, dodatne izvode pa se lahko pisno naroči. (Kazalo vsebine posameznih številk)


Za informiranje o novostih s področja zdravil je zdravnikom in farmacevtom namenjen Recept: bilten o zdravilih iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, tiskan izvod biltena prejmejo vsi zdravniki (ki predpisujejo zdravila) brezplačno.

Publikacija "Podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju" prikazuje osnovne kazalce poslovanja ZZZS. Namenjena je rednemu obdobnemu spremljanju osnovnih pokazateljev poslovanja ZZZS zlasti na ključnih področjih: izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, uresničevanje pravic, podatki o absentizmu, zdravstvena analitika in ekonomika, finančno poslovanje. Namenjena je strokovni in širši javnosti in dostopna le v elektronski obliki preko spletnih strani.

Spomladi vsako leto izide Letno poročilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za preteklo poslovno leto, ki izčrpno predstavlja dejavnost ZZZS po posameznih področjih in zato ni zgolj letno poročilo in dokument časa, temveč tudi pomemben poslovni in edukativni priročnik za spremljanje trendov na področju izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Strateški razvojni program ZZZS določa temeljne razvojne cilje v poslovanju ZZZS in ukrepe za njihovo uresničevanje v razvojnem obdobju 2020–2025, ki so hkrati tudi ključni strateški cilji in strategije za izvajanje sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja v tem obdobju.

ZZZS izdaja tudi predstavitveno publikacijo ZZZS v slovenskem in angleškem jeziku.

Posebno številko Občasnika je ZZZS namenil tudi obeležitvi 130. obletnice zdravstvenega zavarovanja (1889-2019) na Slovenskem.