Javne dražbe, javno zbiranje ponudb in neposredne pogodbe

Premičnine in nepremičnine

ZZZS skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter s tem povezanim podzakonskim aktom s svojimi premičninami, kot so npr. rabljena službena vozila, pohištvo in računalniška oprema, ter nepremičninami razpolaga, jih oddaja v najem, daje v brezplačno uporabo ali obremenjuje s stvarnimi pravicami po zakonsko določenih metodah, to je z javno dražbo, javnim zbiranjem ponudb in neposrednimi pogodbami. 

Razpis javne dražbe, razpis o javnem zbiranju ponudb in namero o sklenitvi neposredne pogodbe, razen kadar obstaja dovoljena zakonska izjema od objave, mora ZZZS objaviti na svoji spletni strani. 

Med objavo razpisa javne dražbe in izvedbo javne dražbe ne sme preteči manj kot 20 dni in ne več kot 60 dni. Med objavo razpisa o javnem zbiranju ponudb in odpiranjem ponudb ne sme preteči manj kot 20 dni in ne več kot 60 dni. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe se mora objaviti najmanj 20 dni pred nameravano sklenitvijo neposredne pogodbe in mora biti objavljena najmanj 20 dni

V posameznih rubrikah opisanih metod boste našli aktualne razpise oziroma namere z morebiti potrebno drugo dokumentacijo ter navedbo kontaktnih oseb. V izogib zapletom pri izvedbi postopka in neželenim posledicam, kot so npr. izguba vplačane varščine, vas vljudno prosimo, da se z vso objavljeno dokumentacijo posameznega postopka skrbno seznanite.

Aktualne javne dražbe

Aktualna javna zbiranja ponudb

Aktualne namere za sklenitev neposredne pogodbe