Razvoj ZZZS

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je bil ustanovljen 1. marca 1992. Od svoje ustanovitve dalje je ZZZS sprejel več razvojnih dokumentov, v katerih so bile predstavljene strategije za graditev učinkovitega in uspešnega sistema zdravstvenega zavarovanja, in sicer leta 1994, 1997, 2002, 2006, 2008, 2014 in nazadnje leta 2019.

6. novembra 2019 je Skupščina ZZZS na podlagi javne razprave sprejela nov Strateški razvojni program ZZZS za obdobje od 2020 do 2025. Osnovni namen oblikovanja Strateškega razvojnega programa (v nadaljevanju SRP) ZZZS je opredelitev temeljnih razvojnih ciljev v poslovanju ZZZS in ukrepov za njihovo uresničevanje v razvojnem obdobju 2020-2025, ki so hkrati tudi ključni strateški cilji in strategije za izvajanje sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju OZZ) v tem obdobju.

V skladu z metodologijo razvojnega načrtovanja na ZZZS je oblikovanje SRP zasnovano na rezultatih analiz - analize uresničevanja dosedanjega razvojnega programa in analize razvojnih potreb in možnosti. Rezultati analiz so pokazali, da je osrednje vprašanje nadaljnjega razvoja sistema OZZ in ZZZS kot nosilca tega razvoja v obdobju 2020 - 2025, kako v obdobju, ki ga bodo zaznamovali predvsem staranje prebivalstva, hiter tehnološki razvoj in druga razvojna gibanja, obvladovati pritiske na rast izdatkov, hkrati pa zagotavljati pravičen in ekonomsko vzdržen dostop do kakovostne zdravstvene oskrbe vsem zavarovanim osebam.

Med številnimi razvojnimi izzivi, ki sta jih zaznali analizi, kaže izpostaviti naslednje:

 1. enostavne, hitre in dostopne storitve urejanja zavarovanj za vse,
 2. zadostni finančni viri za kakovostno izvajanje OZZ,
 3. izboljšanje dostopa zavarovanih oseb do zdravstvene oskrbe,
 4. načrtovanje zdravstvene oskrbe po potrebah,
 5. optimalen nakup zdravstvenih programov,
 6. spodbujanje učinkovite in kakovostne zdravstvene oskrbe,
 7. odgovorno ravnanje in preprečevanje razsipavanja sredstev OZZ,
 8. nadgradnje in prilagoditve notranjih procesov ZZZS za uveljavljanje sistemskih novosti,
 9. pospešena nadaljnja digitalizacija internega poslovanja in poslovanja s strankami,
 10. modernizacija upravljanja s kadrovskimi viri.

Za oblikovanje vizije strateškega uspeha in načrta uresničevanja programa v razvojnem obdobju 2020 – 2025 je bila uporabljena metodologija uravnoteženega sistema kazalnikov uspešnosti poslovanja (spremenjena in dopolnjena različica – t.i. BSC 3G), ki pri zapisu vizije strateškega uspeha ZZZS predvideva razmislek o temeljnih vidikih razvojnega načrtovanja: vidik pričakovanj ključnih deležnikov, vidik zunanjih razmerij, vidik notranjih procesov in sposobnosti ter vidik organizacijske strukture, kulture in resursov. Za opredelitev razvojne strategije je pomembna zlasti razgradnja vizije na želene strateške rezultate v letu 2025 in pa opredelitev ključnih strateških aktivnosti za dosego teh strateških rezultatov.

Na podlagi interne razprave o rezultatih opravljenih analiz in o razvojnih izzivih so bili opredeljeni naslednji strateški rezultati oziroma želena ciljna stanja ZZZS v letu 2025:

 1. zagotavljamo zdravstveno zavarovanja za vse prebivalce,
 2. smo ugledna, strokovna in sodobna ustanova,
 3. učinkovito in pregledno gospodarimo s sredstvi,
 4. nudimo enostavne, dostopne in elektronsko podprte storitve,
 5. izboljšali smo pravičnost in finančno vzdržnost sistema,
 6. hitro vključujemo učinkovite zdravstvene tehnologije med pravice,
 7. poslovanje izvajalcev smo administrativno poenostavili,
 8. zavarovanim osebam omogočamo dostopne in kakovostne zdravstvene storitve,
 9. smo nosilec razvoja nacionalnih informacijskih rešitev OZZ,
 10. imamo hitrejše in enostavnejše postopke,
 11. imamo visoko zavzete zaposlene,
 12. strokovno in učinkovito izvajamo javna pooblastila,
 13. smo iskan in privlačen delodajalec.

Za dosego opisanih strateških rezultatov je predvidena izvedba naslednjih strateških aktivnosti:

 1. izboljšati informiranje in zmanjšati neenakosti med zavarovanimi osebami,
 2. uveljaviti zdravstvo kot prioriteto v družbi z zadostnimi viri financiranja,
 3. razvijati in uveljavljati nove obračunske modele,
 4. spodbujati kakovost zdravstvenih storitev,
 5. krepiti vlogo ZZZS kot aktivnega kupca zdravstvenih programov in izboljševati dostop zavarovanih oseb do kakovostne zdravstvene oskrbe,
 6. izboljšati odzivnost in učinkovitost organizacije,
 7. pospešiti digitalizacijo poslovanja ZZZS in se aktivno vključiti v razvoj nacionalnih rešitev,
 8. vzpostaviti razvojno naravnane kadrovske dejavnosti,
 9. zmanjševati administrativna bremena izvajalcev,
 10. razširiti in nadgraditi uporabo podatkov za odločanje.

Navedene strateške aktivnosti so v SRP podrobno opredeljene in opisane na način, ki predvideva odgovorne nosilce, posamezne korake za izvedbo, člane delovnega tima, časovne termine za izvedbo in možna tveganja, kar bo olajšalo uspešno izvedbo načrtovanih razvojnih aktivnosti. Posamezni koraki se bodo izvajali stalno oziroma kot redne aktivnosti, ki se jih planira v poslovnem planu. Njihovo uresničevanje bo ZZZS spremljal letno ter ga povzel v poslovnem poročilu. Tiste korake strateških aktivnosti, ki imajo omejen začetek in konec, pa bo ZZZS prav tako opredelil v letnem poslovnem planu, podrobneje pa načrtoval in izvajal skladno z internimi pravili vodenja razvojnih aktivnosti; bodisi kot razvojne projekte (obsežnejše in zahtevnejše naloge, ki vključujejo več področij) ali razvojne naloge (manjše in manj zahtevne naloge).

Pri izvajanju strateških aktivnosti se predvideva sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki in insitucijami, kar odraža potrebo in jasno zavezo ZZZS po povezovanju in sodelovanju s partnerji v zdravstvu in širšem okolju pri uresničevanju SRP.

Razvojne potrebe in možnosti v obdobju 2020-2025

V Sloveniji bodo, podobno kot v vseh zdravstvenih sistemih držav EU, v obdobju od 2020 do 2025 na razvoj sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju OZZ) oziroma poslovanje ZZZS najmočneje vplivali dejavniki, kot so institucionalne značilnosti sistema, demografske spremembe, spremembe v zdravstvenem stanju, ekonomska rast, spremembe na trgu dela, nove zdravstvene tehnologije, novi kulturni vzorci in pričakovanja prebivalcev od zdravstva ter drugi dejavniki. Vplivali bodo tako na višino razpoložljivih sredstev kot tudi na rast izdatkov za zdravstvo, kar lahko povzroča tudi večja neravnovesja in nestabilnosti.

Stabilno delovanje javnih zdravstvenih sistemov postaja prioriteta zdravstvene politike tako na ravni EU, kot tudi na ravni držav članic. Evropska komisija podrobno spremlja stanje na področju finančne vzdržnosti in oblikuje ustrezna priporočila za »uspešne, dostopne in odporne« zdravstvene sisteme držav EU. Te aktivnosti nakazujejo, da so na ravni EU poleg vsebinskih (uspešnost glede zdravja in zdravstvenega stanja, dostopnost do zdravstvene oskrbe za vse) vse bolj pomembni tudi finančni cilji sistemov (odpornost v smislu obvladovanja finančnih posledic razvojnih gibanj oziroma finančne vzdržnosti sistemov). V tem smislu je osrednje razvojno vprašanjekako v razmerah staranja prebivalstva, hitrega tehnološkega razvoja in drugih razvojnih gibanj obvladovati pritiske na rast izdatkov in zagotavljati finančno vzdržen dostop vsem do kakovostne zdravstvene oskrbe.

Z namenom predstaviti vpliv navedenih razvojnih dejavnikov na izvajanje sistema OZZ v Sloveniji in možnosti njihovega boljšega obvladovanja, so v SRP predstavljene institucionalne in organizacijske posebnosti ter primerjave slovenskega s sistemi v državah EU. Sledijo primerjalni opis osnovnih značilnosti zdravstvenega stanja in potreb prebivalstva po zdravstveni oskrbi, konkretne ocene vplivov demografskih in ne-demografskih dejavnikov na finančna sredstva OZZ in pregled nekaterih drugih razvojnih možnosti za izvajanje OZZ v prihodnjem razvojnem obdobju.

Izjava o razvojni viziji ZZZS

Na osnovi opravljenih analiz stanja in razvojnih možnosti, upoštevanja javnih pooblastil oziroma poslanstva ter specifičnih vrednot ZZZS kot organizacije, ki opravlja dejavnost splošnega pomena, je mogoče razvojno vizijo ZZZS za obdobje 2020 – 2025 strniti v naslednjo izjavo:

ZZZS je sodobna strokovna ustanova, ki v interesu zavarovanih oseb učinkovito in pregledno izvaja svoja pooblastila na področju zdravstvenega varstva. ZZZS je proaktiven deležnik v slovenskem zdravstvu in pospeševalec razvoja nacionalnih informacijskih rešitev.