Informatika na ZZZS

ZZZS je sodobna in napredna institucija, ki neprestano razvija in uvaja nove digitalne rešitve. S tem uporabnikom omogoča lažji dostop do storitev, širi elektronsko izmenjevanje podatkov s poslovnimi partnerji ter zagotavlja še bolj učinkovito in kakovostno poslovanje.

  Informacijski sistem ZZZS razvija in upravlja visoko usposobljena interna ekipa informatikov, ki s premišljenimi in učinkovitimi koraki zagotavlja:

  • zanesljivo informacijsko infrastrukturo,
  • aplikacijsko programsko opremo, ki celovito podpira interne poslovne procese ZZZS in omogoča vodenje kakovostnih zbirk podatkov, ki predstavljajo temelj sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji,
  • številne elektronske storitve za zavarovane osebe, izvajalce zdravstvenih storitev, zavezance za prijavo in plačilo prispevkov ter druge subjekte, kar prinaša obširne pridobitve uporabnikom teh storitev in ZZZS,
  • postopke in rešitve za celovito varovanje osebnih podatkov, učinkovito upravljanje informacijskega sistema in zagotavljanje pomoči uporabnikom.

  Informacijski sistem je eden ključnih virov za nemoteno redno poslovanje ZZZS. Širjenje uporabe digitalnih tehnologij pa omogoča nadaljnji razvoj zdravstva in zdravstvenega zavarovanja.

   Razvojni cilji

   Z nadaljnjim razvojem informacijskega sistema bo ZZZS sledil predvsem naslednjim ciljem:

   • uporabnikom in partnerjem zagotoviti prijazne in kar se da enostavno dostopne rešitve,
   • z uporabo najsodobnejših informacijskih tehnologij omogočiti uresničitev aktivnosti, ki jih je ZZZS opredelil v strateškem razvojnem programu,
   • zagotoviti rešitve, ki jih sproti narekujejo potrebe poslovanja ter zakonske in druge spremembe v poslovnem okolju,
   • učinkovito uporabiti razpoložljiva finančna sredstva,
   • neprestano nadgrajevati kakovost, informacijsko varnost in druga področja upravljanja informacijskega sistema,
   • neprestano posodabljati informacijsko infrastrukturo in aplikativne rešitve glede na razvoj informacijskih tehnologij.

    

   Informacijski projekti

   ZZZS neprestano nadgrajuje informacijski sistem z novimi rešitvami. V nadaljevanju so navedeni obsežnejši razvojni informacijski projekti za razvoj novih in nadgradnjo obstoječih rešitev. Pri številnih projektih ZZZS sodeluje z drugimi nacionalnimi institucijami in izvajalci zdravstvenih storitev. 

   Uporaba elektronske osebne izkaznice v sistemu KZZ

   ZZZS je sodeloval z Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za javno upravo pri razvoju nove biometrične elektronske osebne izkaznice, ki omogoča varno uporabo elektronskih storitev.

   V sodelovanju z izvajalci zdravstvenih storitev je ZZZS omogočil uporabo elektronske osebne izkaznice v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja.

   Zavarovane osebe tako od aprila 2023 naprej lahko kot listino za dokazovanje lastnosti zavarovane osebe uporabljajo elektronsko osebno izkaznico in sicer na enak način, kot kartico zdravstvenega zavarovanja.
    

   Elektronsko potrdilo o darovanju krvi

   V sodelovanju z Zavodom za transfuzijsko medicino, Ministrstvom za digitalno preobrazbo, Finančno upravo in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje poteka projekt uvedbe elektronskega potrdila o darovanju krvi, ki bo darovalcem in njihovim delodajalcem olajšal postopke uveljavljanja pravice do nadomestila plače za zadržanost od dela zaradi darovanja krvi ali krvotvornih matičnih celic. Projekt sledi dobri praksi elektronskega bolniškega lista, ki je bil uspešno uveden v letu 2020.

   Namesto papirnega potrdila bo uvedena elektronska listina, ki jo bo delodajalec preko sistema SPOT prenesel v svoj informacijski sistem in tako poenostavil postopke vodenja evidence delovnega časa, obračuna nadomestila plače in priprave zahtevka za refundacijo tega nadomestila pri ZZZS.

   Poenostavljeni bodo tudi postopki zagotavljanja podatkov za spremljanje zadržanosti od dela na NIJZ in postopki samostojnih zavezancev pri obračunu prispevkov za socialno varnost.

   Uvedba rešitev je načrtovana v začetku leta 2024.
    

   Multimedijski kontaktni center

   V teku je vzpostavitev informacijsko podprtega multimedijskega kontaktnega centra, ki bo zagotavljal kakovostno informiranje zavarovanih oseb in odgovore na njihova vprašanja o uveljavljanju pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja.

   Kontaktni center bo zavarovanim osebam na voljo preko telefona in elektronskih komunikacijskih poti.

   Informacijska podpora bo omogočala urejeno spremljanje potreb zavarovanih oseb in neprestano nadgrajevanje informativnih vsebin in kakovosti storitve. Vzpostavitev multimedijskega kontaktnega centra je načrtovana postopoma v letih 2023 in 2024.
    

   Elektronske vloge

   ZZZS v sodelovanju z Ministrstvom za digitalno preobrazbo (preje MJU) preko sistema SPOT (preje e-VEM) že od leta 2008 delodajalcem omogoča elektronsko vlaganje prijav, odjav in sprememb socialnih zavarovanj. Od leta 2016 je delodajalcem na sistemu SPOT omogočeno elektronsko vlaganje zahtevkov za refundacijo nadomestil plač. Od leta 2018 delodajalci elektronsko oddajajo vloge za pridobitev in predčasno prekinitev veljavnosti potrdil A1. V letu 2022 pa je bila uvedena rešitev za oddajo vlog za pridobitev potrdila o številu zaposlenih in pridobitev poimenskega seznama zaposlenih. 

   V letu 2023 ZZZS sodeluje pri vzpostavitvi nove rešitve na sistemu SPOT, ki jo pripravljata Finančna uprava in Ministrstvo za digitalno preobrazbo in ki bo delodajalcem omogočala pridobitev podatkov za izračun osnove za obračun nadomestila plače za čas zadržanosti od dela, če delodajalec ne razpolaga s tovrstnimi podatki. 

   V letu 2022 je ZZZS na svojem spletišču uvedel rešitev, ki zavarovani osebi omogoča oddajo elektronske vloge za povračilo stroškov za zdravila, medicinske pripomočke, zdravstvene storitve, potne stroške ipd. V aprilu 2023 je bila uvedena rešitev za oddajo elektronske vloge za načrtovano zdravljenje v tujini in povračilo stroškov, nastalih v tujini. V teku pa je razvoj rešitve za elektronsko vlogo za izplačilo nadomestila plače za čas zadržanosti od dela, ki bo namenjena samostojnim zavezancem ter delavcem v primeru prekinitve delovnega razmerja v času zadržanosti od dela in v primeru, če nadomestilo plače delavcu ni izplačal delodajalec. 

   V sodelovanju z Ministrstvom za digitalno preobrazbo je v teku projekt vzpostavitve elektronskih vlog za urejanje obveznih zdravstvenih zavarovanj družinskih članov in oseb s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki same plačujejo prispevek za zdravstveno zavarovanje. Uvedba rešitve, ki bo dostopna na portalu eUprava, je načrtovana v sredini leta 2024. 
    

   Zavodov analitski sistem

   ZZZS je vzpostavil obsežno podatkovno skladišče in rešitve za analiziranje izdatkov za zdravstvene storitve in materiale ter denarna nadomestila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Rešitve omogočajo podrobno spremljanje uresničevanja dogovorov o programih zdravstvenih storitev, pogodb z izvajalci zdravstvenih storitev in finančnega načrta, ugotavljanje morebitnih napak pri obračunu zdravstvenih storitev in koriščenju drugih pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja, še učinkovitejše izvajanje nadzorne dejavnosti, odkrivanje in spodbujanje dobrih praks v smislu kakovosti in učinkovitosti zdravstvenih storitev ter načrtovanje nadaljnjih razvojnih korakov zdravstvenega zavarovanja.

   Poleg številnih že vzpostavljenih sklopov podatkovnega skladišča in analitičnih poročil, sta bila v letu 2022 dodana sklopa, ki omogoča analiziranje podatkov o zadržanostih od dela in spremljanje kazalnikov kakovosti v družinski medicini. V letu 2023 poteka razvoj novega sklopa za spremljanje kazalnikov kakovosti v specialistični bolnišnični dejavnosti.
    

   Portali

   ZZZS je leta 2012 vzpostavil Portal za zavarovane osebe, na katerem zagotavlja informacije in elektronske storitve za zavarovane osebe. 

   Z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila ali s prijavo preko sistema SI-PASS lahko zavarovana oseba vstopi v varovani del portala, kjer ima vpogled v lastne podatke o urejenosti obveznega zdravstvenega zavarovanja, izbranih osebnih zdravnikih, izdanih zdravilih in medicinskih pripomočkih, storitvah, ki so bile obračunane v breme zdravstvenega zavarovanja, izdanih listinah za uveljavljanje zdravstvenega zavarovanja v tujini in izdanih potrdilih o upravičeni zadržanosti od dela. V letih 2022 in 2023 so bile dodane rešitve za vpogled v nezgode in poškodbe pri delu, urejenost obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo in na podlagi predhodno oddanega zahtevka vpogled v priloge k prijavam, odjavam in spremembam obveznega zdravstvenega zavarovanja. V teku je razvoj nadgradnje, ki bo omogočala vpogled v podatke otroka do 15. leta starosti in vpogled v izdana potrdila o darovanju krvi.

   Izvajalcem zdravstvenih storitev in dobaviteljem medicinskih pripomočkov je namenjen Portal za izvajalce. Na njem ZZZS omogoča pregleden dostop do okrožnic, različnih navodil in drugih vsebin, potrebnih za obračun zdravstvenih storitev in materialov v breme zdravstvenega zavarovanja. Na varovanem delu portala so pooblaščenim osebam izvajalcev zdravstvenih storitev na voljo rešitve za izmenjevanje različnih vrst podatkov in dokumentov. V letu 2023 je bila na portalu uvedena rešitev za pregled in urejanje podatkov o ordinacijskih časih izvajalcev zdravstvenih storitev. 
    

   Elektronska hramba dokumentov v digitalni obliki

   ZZZS je v letu 2022 vzpostavil elektronsko hrambo, s katero zagotavlja varno in zanesljivo dolgoročno hrambo izvorno elektronskih in digitaliziranih gradiv. 

   V prvi fazi je uporabo elektronske hrambe vzpostavil na področju urejanja obveznih zdravstvenih zavarovanj, kjer letno nastaja več milijonov tovrstnih gradiv. V letu 2023 in v prihodnjih letih bo širil uporabo elektronske hrambe na druga področja. 
    

   Nagrada za najboljši informacijski projekt

   ZZZS je aprila 2010 prejel prestižno nagrado Slovenskega društva Informatika za najboljši informacijski projekt v Sloveniji v letu 2010 za uspešno izvedbo prenove sistema kartice zdravstvenega zavarovanja in vzpostavitev neposrednega on-line izmenjevanja podatkov med izvajalci zdravstvenih storitev in nosilci zdravstvenega zavarovanja.

    

   Priznanje eNagrada 2020 za najboljšo elektronsko storitev podeljena ZZZS za nacionalno uvedbo elektronskega bolniškega lista

   V okviru 27. konference Dnevi slovenske informatike je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije prejel priznanje eNagrada 2020 za najboljšo elektronsko storitev, in sicer za nacionalno uvedbo elektronskega bolniškega lista. Strokovna komisija Slovenskega društva INFORMATIKA  je podelitev priznanja utemeljila s številom neposrednih uporabnikov, poenostavitvijo poslovanja, implementacijo poslovanja in ocenjenim prihrankom, pri čemer je pri projektu ZZZS še posebej prevladal kriterij družbene koristi. Več