Informatika na ZZZS

ZZZS je sodobna in napredna institucija, ki neprestano razvija in uvaja nove digitalne rešitve. S tem uporabnikom omogoča lažji dostop do storitev, širi elektronsko izmenjevanje podatkov s poslovnimi partnerji ter zagotavlja še bolj učinkovito in kakovostno poslovanje.

  Informacijski sistem ZZZS razvija in upravlja visoko usposobljena interna ekipa informatikov, ki je s premišljenimi in učinkovitimi koraki zagotovila:

  • zanesljivo informacijsko infrastrukturo,
  • aplikacijsko programsko opremo, ki celovito podpira interne poslovne procese ZZZS in omogoča vodenje kakovostnih zbirk podatkov, ki predstavljajo temelj sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji,
  • številne elektronske storitve za zavarovane osebe, izvajalce zdravstvenih storitev, zavezance za prijavo in plačilo prispevkov ter druge subjekte, ki prinašajo obširne pridobitve uporabnikom teh storitev in ZZZS,
  • postopke in rešitve za celovito varovanje osebnih podatkov, učinkovito upravljanje informacijskega sistema in zagotavljanje pomoči uporabnikom.


  Informacijski sistem je eden ključnih virov za nemoteno redno poslovanje ZZZS. Širjenje uporabe digitalnih tehnologij pa omogoča nadaljnji razvoj zdravstva in zdravstvenega zavarovanja.

   Razvojni cilji

   Z nadaljnjim razvojem informacijskega sistema bo ZZZS sledil predvsem naslednjim ciljem:

   • zagotoviti uporabnikom in partnerjem prijazne in kar se da enostavno dostopne rešitve,
   • z uporabo najsodobnejših informacijskih tehnologij omogočiti uresničitev aktivnosti, ki jih je ZZZS opredelil s strateškim razvojnim programom,
   • zagotoviti rešitve, ki jih sproti narekujejo potrebe poslovanja ter zakonske in druge spremembe v poslovnem okolju,
   • učinkovito uporabiti razpoložljiva finančna sredstva,
   • neprestano nadgrajevati kakovost, informacijsko varnost in druga področja upravljanja informacijskega sistema,
   • neprestano posodabljati informacijsko infrastrukturo in aplikativne rešitve glede na razvoj informacijskih tehnologij.

   Informacijski projekti

   ZZZS neprestano nadgrajuje informacijski sistem z novimi rešitvami. V nadaljevanju so navedene obsežnejše razvojne informacijske naloge.

   Zavodov analitski sistem

   ZZZS je vzpostavil obsežno podatkovno skladišče in rešitve za analiziranje izdatkov za zdravstvene storitve in materiale ter denarna nadomestila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Rešitve omogočajo podrobno spremljanje uresničevanja splošnih dogovorov, pogodb z izvajalci in finančnega načrta, ugotavljanje morebitnih napak pri obračunu zdravstvenih storitev in koriščenju drugih pravic, še učinkovitejše izvajanje nadzorne dejavnosti, odkrivanje in spodbujanje dobrih praks v smislu kakovosti in učinkovitosti zdravstvenih storitev ter načrtovanje nadaljnjih razvojnih korakov zdravstvenega zavarovanja.

   Poleg številnih že vzpostavljenih sklopov podatkovnega skladišča, je bil v letu 2019 dodan sklop, ki omogoča analiziranje izdatkov po značilnostih uporabnikov pravic, v letih 2020 in 2021 pa poteka razvoj novega sklopa za analiziranje izdatkov za zdravila.

   Portali

   ZZZS je leta 2012 vzpostavil Portal za zavarovane osebe, na katerem zagotavlja informacije in elektronske storitve za zavarovane osebe. Z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila lahko zavarovana oseba vstopi v varovani del portala, kjer ima vpogled v podatke o urejenosti obveznega zdravstvenega zavarovanja, izbranih osebnih zdravnikih, izdanih zdravilih in medicinskih pripomočkih, storitvah, ki so bile obračunane v breme zdravstvenega zavarovanja in izdanih listinah za uveljavljanje zdravstvenega zavarovanja tujini. V letu 2019 je bila dodana tudi rešitev za vpogled v izdane elektronske bolniške liste.

   Na portalu lahko zavarovana oseba elektronsko naroči novo slovensko ali evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Delavci, napoteni na delo v tujino, lahko na portalu preverijo veljavnost potrdil A1, ki jih zanje pri ZZZS pridobijo njihovi delodajalci.

   Zavarovane osebe, ki se zanimajo za koriščenje zdravstvenih storitev v tujini in tujci, ki iščejo možnosti za koriščenje zdravstvenih storitev v Sloveniji, najdejo koristne napotke na Spletnih straneh Nacionalne kontaktne točke za čezmejno zdravstveno varstvo.

   V letu 2020 je bil portal za zavarovane osebe nadgrajen, da je do varovanega dela portala mogoč dostop tudi preko sistema SI-PASS, ki ga upravlja Ministrstvo za javno upravo. S tem zavarovane osebe lahko na varen način dostopajo do svojih podatkov tudi z mobilnim telefonom ali tablico, če za prijavo v portal uporabijo elektronsko identiteto smsPASS. Preko sistema SI-PASS je portal dostopen tudi zavarovanim osebam, ki bivajo v drugih državah članicah EU in ki do portala dostopajo z digitalnim potrdilom, izdanim v tujini.

   Izvajalcem zdravstvenih storitev in dobaviteljem medicinskih pripomočkov je namenjen Portal za izvajalce. Na njem ZZZS omogoča pregleden dostop do okrožnic, različnih navodil in drugih vsebin, potrebnih za obračun zdravstvenih storitev in materialov v breme zdravstvenega zavarovanja. Na varovanem delu portala so uporabnikom na voljo rešitve za izmenjevanje različnih vrst podatkov.

   V letu 2019 je bila na tem portalu uvedena rešitev za izmenjevanje dokumentov v nadzornih postopkih. V letu 2020 pa so bile dodane rešitve za pošiljanje podatkov in poročil za sklepanje in izvajanje pogodb ter dostop do podatkov o kazalnikih kakovosti izbranih zdravstvenih storitev.

   Poseben, namenski portal je v letu 2017 ZZZS vzpostavil tudi za zavezance - poslovne subjekte in posameznike, ki so po zakonu dolžni prijaviti osebe v obvezno zdravstveno zavarovanje in plačevati prispevke. Portal nudi informacije in napotke za poslovanje z ZZZS.

   Elektronske storitve za zavezance, ki so poslovni subjekti, ZZZS nudi na državnem portalu SPOT (e-VEM), ki je neposredno povezan z informacijskim sistemom ZZZS in kjer so na voljo storitve za elektronsko oddajo vlog za prijavo, odjavo in spremembo socialnih zavarovanj, za elektronske zahtevke za refundacijo nadomestil plač, elektronsko oddajo vlog za izdajo potrdil A1. V letu 2020 je bil uveden postopek za prenos elektronskih bolniških listov.

   V letu 2020 in 2021 je potekala prenova splošnih spletnih strani ZZZS, ki so dostopne na www.zzzs.si, s čimer so bile spletne strani vsebinsko in tehnološko posodobljene, lažje dostopne na mobilnih napravah in vsebine lažje dostopne osebam z različnimi oblikami oviranosti. Tovrstne prilagoditve vsebin so bile narejene tudi na portalu za zavarovane osebe in spletnih straneh nacionalne kontaktne točke za čezmejno zdravstveno varstvo. Pri tem ZZZS sledi priporočilom WCAG. V sklopu teh aktivnosti so bile informacije o koriščenju pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja pripravljene tudi v slovenskem znakovnem jeziku. 

    

   Elektronsko izmenjevanje dokumentov s tujimi nosilci socialnih zavarovanj z uporabo sistema EESSI

   Evropska komisija je v sodelovanju z državami EU, EGP in Švico vzpostavila sistem EESSI za varno elektronsko izmenjavo dokumentov med nosilci socialnih zavarovanj. Za uporabo tega sistema je ZZZS nadgradil svoj informacijski sistem, za kar je skupaj z drugimi slovenskimi institucijami pridobil evropska sredstva.

   ZZZS je konec januarja 2019, skupaj z avstrijskimi institucijami, kot prvi v Evropi vzpostavil produkcijsko izmenjavo dokumentov v tem sistemu. Konec junija 2019 je vzpostavil izmenjavo dokumentov z več drugimi državami jo nato vsak mesec razširil glede na vključevanje držav in njihovih institucij v elektronsko izmenjavo preko tega sistema.

   Elektronsko potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela

   ZZZS je v sodelovanju z izvajalci zdravstvenih storitev, proizvajalci zdravstvenih aplikacij, Ministrstvom za javno upravo, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in FURS v začetku leta 2020 vzpostavil elektronsko potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela (elektronski bolniški list).

   Osebni splošni zdravnik ali pediater pripravi ta elektronski dokument in ga zapiše v on-line sistem ZZZS. Preko sistema SPOT (e-VEM) je nato elektronski bolniški list dostopen delodajalcu. Podatke iz bolniških listov ZZZS zagotavlja NIJZ za vodenje zdravstvene statistike in FURS za pripravo nadgrajenih predizpolnjenih obračunov prispevkov samostojnih zavezancev. Zavarovanci lahko do lastnih elektronskih bolniških listov dostopajo na ZZZS Portalu za zavarovane osebe.

   Vodenje seznama artiklov medicinskih pripomočkov

   ZZZS vzpostavlja seznam s podrobnimi podatki o artiklih, ki ustrezajo zahtevam, ki jih določijo strokovne komisije, ter postopke za določanje njihovih cen.

   V pripravi so obsežne informacijske rešitve, ki bodo zastopnikom proizvajalcev medicinskih pripomočkov omogočale elektronsko vlaganje pobud za uvrstitev artiklov na navedeni seznam, strokovni službi ZZZS in strokovnim komisijam pomagale pri odločanju o uvrstitvi artiklov v seznam ter določanju cen artiklov, lekarnam in specializiranim prodajalnam elektronsko poročanje o zagotavljanju preskrbe z artikli ter zavarovanim osebam vpogled v podrobne podatke o artiklih in zagotavljanju artiklov pri dobaviteljih pripomočkov.

   Elektronsko poslovanje pri razvrščanju zdravil

   V teku je razvoj informacijskih rešitev, s katerimi bodo posodobljeni postopki razvrščanje zdravil na liste obveznega zdravstvenega zavarovanja ter odločanja o spremembah omejitev predpisovanja zdravil. V pripravi je spletna rešitev, ki bo vlagateljem in ponudnikom omogočala oddajo elektronskih vlog in elektronsko komuniciranje strokovne službe ZZZS z vlagatelji in pobudniki. Podprto bo tudi delo Komisije za razvrščanje zdravil, v nadaljevanju pa tudi komunikacija z zastopniki proizvajalcev zdravil pri določanju cen.

   Elektronska hramba dokumentov v digitalni obliki

   ZZZS vzpostavlja elektronsko hrambo, s katero bo zagotovljeno dolgoročno urejeno hranjenje izvorno digitalnih dokumentov. V prvi fazi bo hramba vzpostavljena za področji, kjer nastaja največ tovrstnih dokumentov: pri obravnavi elektronskih vlog za prijave, odjave in spremembe socialnih zavarovanj ter pri obravnavi elektronskih zahtevkov za refundacijo nadomestil plač. V nadaljevanju bodo v elektronsko hrambo postopoma zajeti tudi digitalni dokumenti drugih področij.

   Nagrada za najboljši informacijski projekt

   ZZZS je aprila 2010 prejel prestižno nagrado Slovenskega društva Informatika za najboljši informacijski projekt v Sloveniji v letu 2010 za uspešno izvedbo prenove sistema kartice zdravstvenega zavarovanja in vzpostavitev neposrednega on-line izmenjevanja podatkov med izvajalci zdravstvenih storitev in nosilci zdravstvenega zavarovanja.

   Priznanje eNagrada 2020 za najboljšo elektronsko storitev podeljena ZZZS za nacionalno uvedbo elektronskega bolniškega lista

   V okviru 27. konference Dnevi slovenske informatike je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije prejel priznanje eNagrada 2020 za najboljšo elektronsko storitev, in sicer za nacionalno uvedbo elektronskega bolniškega lista. Strokovna komisija Slovenskega društva INFORMATIKA  je podelitev priznanja utemeljila s številom neposrednih uporabnikov, poenostavitvijo poslovanja, implementacijo poslovanja in ocenjenim prihrankom, pri čemer je pri projektu ZZZS še posebej prevladal kriterij družbene koristi. Več