Kartica zdravstvenega zavarovanja

Informacije in navodila za zavarovane osebe o pridobitvi in uporabi kartice zdravstvenega zavarovanja se nahajajo na portalu za zavarovane osebe.

Informacije in navodila za izvajalce zdravstvenih storitev in za dobavitelje medicinskih pripomočkov v zvezi s kartico zdravstvenega zavarovanja in profesionalno kartico se nahajajo na portalu za izvajalce zdravstvenih storitev in dobavitelje medicinskih pripomočkov.

Kartica zdravstvenega zavarovanja je javna listina in identifikacijski dokument zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju. Izdajatelj kartice je ZZZS. Zavarovana oseba svojo kartico predloži ob obisku pri zdravniku ali ob drugi priložnosti, ko dokazuje in uveljavlja svoje pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Kartica omogoča enostaven in hiter prenos podatkov med zavarovanimi osebami, ZZZS in izvajalci zdravstvenih storitev.

Z vročitvijo kartice zavarovana oseba omogoči zdravstvenim delavcem elektronski dostop do podatkov o:

 • zavarovani osebi (ime in priimek, naslov, spol, datum rojstva),
 • zavezancih za prispevek (registracijska številka, naziv, naslov, vrsta plačnika prispevka),
 • obveznem zdravstvenem zavarovanju (veljavnost zavarovanja),
 • izbranih osebnih zdravnikih (splošnem zdravniku oziroma pediatru, zobozdravniku, ginekologu),
 • izdanih medicinskih pripomočkih,
 • izdanih zdravilih,
 • nosečnostih in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo,
 • prostovoljni opredelitvi za posmrtno darovanje organov in tkiv za presaditev.


To so podatki, ki jih v svojih podatkovnih zbirkah vodi ZZZS.

Podatki, ki so zapisani v evidencah ZZZS, so zavarovani pred nepooblaščenim dostopom tako, da jih lahko berejo le imetniki profesionalnih kartic (zdravstveni delavci in drugi pooblaščeni delavci). Dostop do podatkov je praviloma mogoč samo s hkratno uporabo kartice zdravstvenega zavarovanja in profesionalne kartice. Brez profesionalne kartice ni mogoče v nobenem primeru dostopati do podatkov. Brez kartice zdravstvenega zavarovanja pa je mogoč dostop do podatkov samo v izjemnih primerih, na primer takrat, ko kartica ne deluje ali ko se zavarovana oseba namesto s kartico izkazuje z začasnim pisnim potrdilom ali ko gre za nujno medicinsko pomoč. Vendar tudi v teh primerih ni mogoč dostop do nekaterih občutljivih osebnih podatkov.

Različne skupine zdravstvenih delavcev imajo različne pristopne pravice. Na primer administrativni delavec v sprejemni pisarni sme dostopati le do administrativnih podatkov, medtem ko lahko zdravnik in farmacevt bereta tudi podatke o zdravilih, ki so bila izdana zavarovani osebi. Celotno shemo pooblastil različnih skupin zdravstvenih delavcev do podatkov je odobrila Komisija RS za medicinsko etiko. Upravljavci zbirk podatkov vodijo evidenco vseh dostopov do podatkov o zavarovanih osebah v skladu z veljavnimi predpisi.

Povezava na tematsko zloženko

Kontakt:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Služba za poslovanje s karticami, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana
e-pošta: kzz_sluzba@zzzs.si
telefonska številka: 01/30 77 300

 

Časovni mejniki

marec 2018 uvedba nove generacije digitalnih potrdil na karticah
maj - september 2016 uvedba nove generacija mikroprocesorja na karticah
januar 2016 uvedba rešitve za spletno naročanje kartic zdravstvenega zavarovanja
julij 2015 - marec 2016 uporaba profesionalnih kartic in kartic zdravstvenega zavarovanja v projektu "eZdravje" (elektronski recept in elektronsko naročanje)
januar 2012 - december 2014 sodelovanje v mednarodnem projektu SUSTAINS
januar 2013 uvedba elektronskega načina obračunavanja zdravstvenih storitev
december 2012 uvedba portala za zavarovane osebe in ostalih rešitev kot rezultat projekta "Dostop zavarovanca do podatkov zdravstvenega zavarovanja"
januar 2011 pričetek projekta "Dostop zavarovanca do podatkov zdravstvenega zavarovanja"
julij 2010 izklop in odstranitev samopostrežnih terminalov
julij 2010 zaključek nacionalne uvedbe on-line sistema s priklopom UKC Ljubljana
april 2010 na konferenci Dnevi slovenske informatike je ZZZS prejel nagrado za najboljši projekt s področja informatike leta 2010 za Projekta prenove sistema KZZ: Razvoj nove KZZ, PK in IJK ter On-line zdravstveno zavarovanje
marec 2009 začetek nacionalne uvedbe on-line sistema in izdajanja novih profesionalnih kartic
november 2008 pričetek izdajanja nove generacije kartic zdravstvenega zavarovanja
oktober 2008 pričetek izdajanja novih profesionalnih kartic tistim uporabnikom, ki delujejo v on-line sistemu
oktober 2008 začetek poskusne uvedbe neposrednega dostopa do podatkov (on-line sistem) v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica
april 2007 Martina Zorko iz ZZZS prejela nagrado na posvetu Dnevi slovenske informatike 2007 za članek "Projekt Netc@rds - enostaven dostop do zdravstvenih storitev v tujini"
januar 2007 Marjan Sušelj iz ZZZS prejel nagrado »DROPS award 2007« za najvidnejše dosežke na področju uporabe kartic v zdravstvu v okviru konference OMNICARD
oktober 2006 pričetek projektov Nova KZZ in On-line ZZ
maj 2006 zaključek nacionalne uvedbe zapisa izdanih zdravil na kartico
marec 2006 sodelovanje v mednarodnem projektu Netc@rds, uvedba Netc@rds storitev v Pomurju
november 2005 – september 2006 izgradnja koncepta prenove kartice zdravstvenega zavarovanja
september 2004 – februar 2007 sodelovanje v mednarodnem projektu Inco-HEALTH
avgust 2005 Martina Zorko iz ZZZS prejela nagrado za najboljšega mladega avtorja na svetovnem kongresu medicinske informatike MIE 2005 v Ženevi, za predstavitev projekta »Zapis izdanih zdravil na kartico«
junij – oktober 2005 poskusna uvedba zapisa izdanih zdravil na kartico zdravstvenega zavarovanja
junij 2004 pričetek izdajanja evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
marec 2004 pričetek zbiranja izjav o prostovoljni odločitvi za posmrtno darovanje organov in tkiv za presaditev v mariborski regiji in zapisovanje te odločitve na kartico
december 2003 vključitev Triglav, zdravstvene zavarovalnice v sistem kartice zdravstvenega zavarovanja
maj 2003 predstavitev sistema kartice zdravstvenega zavarovanja na ministrski konferenci eHealth v Bruslju, kot enega najuspešnejših primerov uporabe informatike v zdravstvu
marec-junij 2003 kartični zapis o prejetih medicinskih pripomočkih povsod po Sloveniji
januar-april 2003 zamenjava posavskih pilotnih kartic iz leta 1998
april 2002 Anka Bolka iz ZZZS prejela nagrado za najaktualnejši prispevek na Dnevih slovenske informatike za predstavitev projekta »Zapis izdanih medicinskih pripomočkov na kartico«
april 2002 kartični zapis o prejetih medicinskih pripomočkih poskusno v kranjski regiji
september 2001 pod okriljem Ministrstva za zdravje ustanovljen medinstitucionalni projektni svet za širitev kartičnih funkcij z zdravstvenimi podatki
junij 2001 uvedba prve dodatne storitve - s kartico na samopostrežnih terminalih omogočeno naročanje konvencijskih potrdil za uveljavljanje pravice do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini
oktober 2000 kartica postane edini veljavni dokument za uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja; pozitivna ocena uvedbe sistema; mednarodna nagrada Sesames 2000 za najbolj celovito kartično rešitev v zdravstvu
oktober 1999 - junij 2000 nacionalna uvedba kartičnega sistema, postopno po regijah, enakovredna veljavnost stare zdravstvene izkaznice in kartice
junij 1998 - september 1999 ovrednotenje poskusne uvedbe in priprave na nacionalno uvedbo
marec - junij 1998 poskusna uvedba kartičnega sistema v Posavju
oktober 1995 - februar 1998 analize, oblikovanje kartičnega sistema, priprave na poskusno uvedbo
september 1995 začetek projekta

Tehnične komponente

Kartica zdravstvenega zavarovanja

Sliki prikazujeta sprednjo stran kartice z vidnimi podatki. Na zadnji strani so kratka navodila o ravnanju s kartico. Za dvojezična področja so oblikovane kartice z enakovredno zastopanostjo obeh uradnih jezikov: slovenščina in madžarščina oziroma italijanščina.

Na kartici so elektronsko zapisani naslednji podatki:

 • identifikacijska številka imetnika kartice (ZZZS številka),
 • številka izvoda kartice,
 • ime in priimek imetnika kartice.


Kartice, izdane po 5. 11. 2008, vsebujejo tudi digitalno potrdilo, s katerim zavarovana oseba pooblaščenim zdravstvenim delavcem dovoljuje dostop do podatkov v zalednih sistemih preko informacijskega sistema on-line.

Tehnične lastnosti kartice, izdane po 5. 11. 2008:

 • Java kartica 2.2.1,
 • GlobalPlatform 2.1.1,
 • ISO 15408,
 • PP SSCD Type 2 & 3 EAL4+,
 • spominska kapaciteta EEPROM = 72KB,
 • vsebuje aplikativno strukturo podatkov, kriptografske funkcije in simetrične ključe, potrebne za medsebojno istovetenje (avtentikacijo) profesionalne kartice in kartice zdravstvenega zavarovanja, za dostop do podatkov na kartici,
 • omogoča identifikacijo, istovetenje, podpisovanje in šifriranje na podlagi infrastrukture javnih ključev in (kvalificiranega) digitalnega certifikata,
 • podpira operacije simetrične DES, DES3 (112 in 168 bit) in asimetričnega RSA (1024, 2048 bit) šifriranja ter zgoščevalne operacije SHA-1, SHA-256,
 • omogoča elektronski podpis in šifriranje podatkov z digitalnim potrdilom,
 • ima 10-letno življenjsko dobo.


Dobavitelj kartic je francosko podjetje Thales, ki pripravi plastiko, vgradi čip, izvede osnovno električno inicializacijo čipa ter zaklene kartico s transportnimi ključi. Kartice prevzame podjetje Cetis iz Celja, ki jih odklene, personalizira: zapiše podatke o imetniku v čip in na zunanjost, ter odpremi skupaj s spremnim dopisom na pošto na domači naslov imetnika kartice. Letno se izdela približno 106.000 kartic zaradi rojstev, nadomeščanja zaradi izgube, uničenja, spremembe imena, …). V uporabi je preko 2,1 milijona kartic zdravstvenega zavarovanja.

Profesionalna kartica

Profesionalna kartica imetniku zagotavlja dostop do tistih podatkov, ki jih pri svojem delu potrebuje in za katere je pooblaščen. Imajo jo zdravniki, medicinske sestre, administrativno osebje v sprejemni pisarni, farmacevti, fizioterapevti in drugi zdravstveni delavci. Profesionalno kartico ima približno 25.000 pooblaščenih zdravstvenih delavcev. Tehnične lastnosti profesionalne kartice so enake kot pri kartici zdravstvenega zavarovanja.

Čitalniki kartic

Podatke iz sistema on-line se lahko bere in zapisuje samo ob sočasni uporabi kartice zdravstvenega zavarovanja in profesionalne kartice, komunikacija med karticama pa poteka preko kartičnega čitalnika in posebne programske opreme. V našem kartičnem sistemu uporabljamo dva različna tipa namiznih čitalnikov. Proizvajalec in dobavitelj čitalnikov je Gemalto.

Overitelj digitalnih potrdil ZZZS-CA

ZZZS ima vzpostavljeno zasebno infrastrukturo javnih ključev (ZZZS-PKI) v okviru katere deluje overitelj digitalnih potrdil ZZZS-CA za potrebe delovanja sistema kartice zdravstvenega zavarovanja.

Overitelj ZZZS-CA deluje kot zaprt sistem in izdaja standardna (nekvalificirana oziroma normalizirana) digitalna potrdila za kartice zdravstvenega zavarovanja in profesionalne kartice.